Odluke

02. august 2021.
Odluke sa Sedamdesete (redovne) Skupštine Društva, održane 30.07.2021. godine
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju I DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju II DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju III DIO
Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju I DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju II DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju III DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju IV DIO
Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godini
Statut o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
Odluka o izmjeni namjene dijela planiranih sredstava za ulaganja tokom 2021. godine u okviru Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2021.-2023. godina
Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj;
Odluka o odobravanju Statuta GEOLP d.o.o. Kakanj
26. maj 2021.
Odluke sa Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine, održane 25.05.2021. godine
2.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica
2.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnici Kreka
2.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
2.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
2.5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
2.6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
2.7.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
3.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Zenica
3.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnici Kreka
3.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
3.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
3.5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
3.6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
3.7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
4.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem Rudnici Kreka
4.2.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo RMU Zenica
4.3.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
4.4.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
4.5.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
4.6.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Abid Lolić
5.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulag. u Rudnik uglja Kreka
5.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
5.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
5.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
5.5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Zenica
5.6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
5.7.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
6.Odluka o donošenju Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2021.-2023. godina
7.Odluka o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima-rudnicima uglja u dugoročne pozajmice
8.Odluka o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja