Izabrani članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala

Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 29. decembra 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani. Dužnosti su razriješeni - Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević.

Trideset i sedma Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH  d.d.- Sarajevo donijela je i Odluku o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d – Sarajevo ispred državnog kapitala.
 
U svojstvu vršilaca dužnosti, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše 3 (tri) mjeseca, imenovani su Adnan Terzić, Izet Žigić, Milenko Obad, Jakub Dinarević, Kerim Balta i Sead Rešidbegović.

Na trideset i šestoj Skupštini održanoj 26. avgusta 2015. godine, ispred grupe dioničara sa preko 5 procenata dionica sa pravom glasa, na mandat od četiri godine imenovan je Tarik Karić.

Predstavnici dioničara su usvojili i Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH za period  2016 - 2018. godina. Planom poslovanja planirana su ulaganja 2,4 milijarde KM iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja. U trogodišnjem periodu prioritet je početak gradnje novih kapitalnih projekata - TE ¨Tuzla¨ - Blok 7, HE ¨Vranduk¨ , mHE na Neretvici i VE Podveležje. 

Novi Plan predviđa investiciona ulaganja u rudnike u iznosu 434,7 miliona KM i to kroz dokapitalizaciju ovih zavisnih društava.

Programom o prestruktuiranju elektroenergetskog sektora u BiH, nastavljaju se aktivnosti na prestruktuiranju EPBiH i rudnika uglja u sastavu Koncerna EPBiH. Prva faza u prestruktuiranju EPBiH je formiranje  Operatora distributivnog sistema (ODS).

Skupština je također donijela odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2015 - 2017. godina,  dokapitalizaciji ulaganjem u ZD RMU „Zenica“ kao i Odluku o odobravanju odluke o dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RU ¨Kreka¨.

Nakon izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala  održana je i sjednica Nadzornog odbora.

 

Sarajevo, 29.12.2015.