Skupština EPBiH donijela odluku o osnivanju privrednog društva MiOD d.o.o.Tuzla

Sedamdeset druga (vanredna) Skupština Društva, održana 26.04.2022. godine, donijela je Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2022.- 2024. godina, kojim je za sve tri godine planirano pozitivno poslovanje i povećanje profitabilnosti preduzeća.

Ukupna  proizvodnja električne energije planirana je u obimu 17.238 GWh.

Planirani ukupan prihod EPBiH za 2022. godinu iznosi 1,4 milijardu KM, a dobit prije poreza 27.028 miliona KM.

Prema Planu poslovanja, Elektroprivreda BiH će u periodu 2022.- 2024. godine, realizovati  ulaganja blizu 2 milijarde KM, pretežno iz kreditnih sredstava, uz značajno učešće vlastitih sredstava  u iznosu 861,3 mil. KM, koja bi se trebala obezbijediti kroz poslovne aktivnosti. U zavisna društva predviđena su ulaganja u iznosu 91,7 mil. KM.

Planom je predviđen početak i nastavak izgradnje novih energetskih objekata, gdje se posebno ističe Blok 7 u TE „Tuzla“. Pored ovog krucijalnog projekta, predviđeno je da u planskom periodu počne proizvodnja u novim objektima, među kojima su solarne elektrane FNE Podveležje i FNE Gračanica. Predviđen je nastavak izgradnje HE „Vranduk“, ako se za to stvore pravne i finansijske pretpostavke, kao i početak izgradnje drugih proizvodnih objekata. U skladu sa strateškim ciljem EPBiH da poveća udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, planirana su i sredstva za otkup projekata obnovljivih izvora energije koji su već u pogonu i projekata koji su u razvoju.

Skupština je donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću MiOD d.o.o. Tuzla i Odluku o odobravanju Statuta MIOD d.o.o. Tuzla. Osnovna djelatnost novog zavisnog društva je pružanje usluga elektro-mašinskog održavanja te usluga rada mehanizacije za potrebe zavisnih društava rudnika uglja Koncerna EPBiH. Realizacija navedenih uslužnih djelatnosti organizaciono će se odvijati u tri pogona, i to: pogon održavanja Tuzla, pogon održavanja Kakanj  i pogon mehanizacije, u kojima je planirano zaposlenje 326 radnika, primarno uposlenika iz zavisnih društava rudnika uglja Koncerna EPBiH.

Procjena potencijalnog prihoda na godišnjem nivou iznosi 34.029.676,00 KM, a novo zavisno društvo ima projiciranu dobit u iznosu 2.598.430,00 KM.

Prema prijedlogu grupe dioničara sa preko 5 % dionica sa pravom glasa, Skupština Društva donijela je Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala radi gubitka povjerenja dioničara, kojom je dužnosti razriješen Hasen Mašović i  Odluku o imenovanju novog člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala, kojom je na tu dužnost imenovan Ivan Gržić.