EP BiH gradi vjetropark na Podveležju

U Sarajevu je 1. septembra potpisan Memorandum o razumijevanju kojim se iskazuje namjera JP Elektroprivreda BiH da od Društva Energy 3 iz Mostara preuzme projekt izgradnje vjetroparka na platou Podveležja, instalisane snage 30 MW.Potpisivanjem ovog Memoranduma Elektroprivreda BiH kreće u ambiciozni projekt izgradnje vjetroelektrana na platou Podveležja kod Mostara. Vrijednost cjelokupnog projekta je oko 35 miliona eura.

   PROJEKTI 

    EP BiH gradi vjetropark na Podveležju

 

U Sarajevu je 1. septembra potpisan Memorandum o razumijevanju kojim se iskazuje namjera JP Elektroprivreda BiH da od Društva Energy 3 iz Mostara preuzme projekt izgradnje vjetroparka na platou Podveležja, instalisane snage 30 MW.

 

Potpisivanjem ovog Memoranduma Elek­tro­pri­vre­da BiH kre­će u am­bi­cio­zni pro­je­kt iz­gra­dnje vje­tro­elek­tra­na na platou Po­dve­le­žja kod Mos­ta­ra. Vrijednost cjelokupnog projekta je oko 35 miliona eura.


Memorandum su potpisali generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Amer Jerlagić i direktor Društva Energy 3 d.o.o. Mostar Miralem čampara.


Zainteresovane strane su se dogovorile da će u najkraćem roku formirati zajednički stručni tim za realizaciju zaključaka Memoranduma.

 

Ka­da budu iz­gra­đene, vje­tro­elek­tra­ne na Po­dve­le­žju proizvodit  će go­diš­nje oko 150 gi­ga­vatsati sa­ti elek­tri­čne ener­gi­je, što je oko dva ods­to uku­pnog proi­zvo­dnog bi­lan­sa ""Elek­tro­pri­vre­de BiH"".

 

Generalni direktor, Amer Jerlagić je is­takao da je Elektroprivreda BiH na ovaj na­čin za­ko­ra­či­la u je­dan no­vi se­gment proi­zvo­dnje električne energije iz energije vjetra ko­ji na za­pa­du do­živ­lja­va ek­span­zi­ju.