Mala hidroelektrana “Kakanj”

 

Lokacija objekta: rijeka  Bosna, područje općine  Kakanj, vodozahvat TE "Kakanj"
Tip objekta - protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga: 4,69 MW
Godišnja proizvodnja: 22,58 GWh 

Investicija

Investicija: 30,5 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta

Okončane aktivnosti:

  • Idejno rješenje MHE "Kakanj"
  • Tenderska dokumentacija za izradu Idejnog projekta MHE "Kakanj"
  • Studija ekonomske opravdanosti sa prethodnom procjenom uticaja na okoliš

Aktivnosti koje su u toku:

  • Pribavljanje prethodne vodne saglasnosti
  • Pribavljanje prethodne dozvole za koncesiju

Predstojeće aktivnosti:

  • Izrada Investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije
  • Pribavljanje Rješenja o okolinskoj dozvoli
  • Pribavljanje Urbanističke saglasnosti
  • Izrada Glavnog projekta