Cijena električne
energije

U ovom dijelu možete saznati osnovne informacije o tome koji su sve troškovi uključeni u ukupnu cijenu električne energije i tarifne stavove za prodaju električne energije za krajnje kupce. Takođe, dati su i cjenovnici ostalih usluga koje nudi JP Elektroprivreda BiH (izdavanje elektroenergetske saglasnosti, izrada elaborata...).

Ukoliko želite izračunati iznos vašeg računa za električnu energiju, na osnovu unesenih energetskih veličina, to možete uraditi u dijelu Kalkulator.

Struktura
cijena

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove: trošak nabavke električne energije, trošak mrežarine, te naknada za obnovljive izvore energije koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u FBiH.

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove:

  • troškove nabavke električne energije, troškove vlastite proizvodnje, troškove snabdijevanja, troškove nabavke električne energije od proizvođača iz OIE, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove balansiranja, troškove obezbijeđenja prekograničnih kapaciteta i troškove vezane za rizik poslovanja;
  • trošak mrežarine, a koji se odnosi na troškove prenosne i distributivne mreže (izgradnja i održavanje prenosne i distributivne mreže, troškovi vezani za održavanje i očitanje mjernog mjesta, troškovi gubitaka električne energije, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema u BiH – NOS BiH, troškovi pomoćnih/sistemskih usluga);
  • naknada za obnovljive izvore energije, koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja je uvedena u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje i kojom se obezbjeđuju sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

 


 

Cjenovnik
usluga

Informacije o cijenama usluga u JP Elektroprivreda BiH, naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača, te cjenovnik za iznajmljivanje stubova niskonaponske mreže JP EPBiH za postavljanje instalacija kablovske televizije.


Cjenovnik usluga u JP Elektroprivreda BiH

 

Iznos bez PDV

R.br.

Naziv usluge

Cijena usluga

(KM)

1.

Uslovi priključenja na elektrodistributivnu mrežu i povećanje odobrene priključne snage

KM

  1.1.

Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti

30

  1.2.

Izdavanje elektroenergetske saglasnosti

50

  1.3.

Izdavanje elektroenergetske saglasnosti za slučaj priključenja na srednjem naponu i niskom naponu za udaljena područja

80

  1.4.

Izdavanje rješenja o izmjeni elektroenergetske saglasnosti radi promjene vlasništva na objektu (osim za slučaj naslijeđivanja)

10

  1.5.

Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja kupca na  SN mrežu (za priključnu snagu veću od 1.000 kW stambeno/stambeno poslovnih objekata ) - revizija Elaborata uključena u cijenu

1.000

  1.6.

Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na SN mrežu (ukupne instalisane snage preko 128 kW)(1) -revizija Elaborata uključena u cijenu

1.300

  1.7.

Izdavanje potvrde bez izlaska na teren

10

 1.8.

Promjena tarifne grupe na zahtjev kupca

               10

 1.9.

Izmjena prethodne elektroenergetske saglasnosti na zahtjev investitora

              30
 

2.

Stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta koji se ne priključuje  na distributivnu mrežu

KM

 2.1.

Izdavanje stručnog mišljenja o lokaciji koji se ne priključuje na distributivnu mrežu po jednoj karti odgovarajuće razmjere, prema raspoloživosti iz katastra podzemnih uređaja (1:500 ili 1:1000 ili 1:2500)

50

 2.2.

Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na niskom naponu (osim za slučaj kolizije)

               50

  2.3.

Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na srednjem naponu (osim za slučaj kolizije)

               80


3.

Isključenje i uključenje na zahtjev kupca/proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača i ODS-a iz razloga zbog kojih se kranjem kupcu/proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije pema Opštim uslovima:

(u toku radnog vremena)

Mjesto isključenja

obračunsko mjerno mjesto

stub, krovni nosač

3.1.

Isključenje krajnjeg kupca/proizvođača

17

60

3.2.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu do jedne godine

20

40

3.3.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužem od jedne godine do dvije godine

35

55

3.4.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od dvije godine do tri godine

50

70

3.5.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od tri godine do četiri godine

65

85

3.6.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od četiri godine do pet godina

80

100

 

4.

Isključenje i uključenje na zahtjev kupca/proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača i ODS-a iz razloga zbog kojih se kranjem kupcu/proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije pema Opštim uslovima:

(izvan radnog vremena)

Mjesto isključenja

obračunsko mjerno mjesto

stub, krovni nosač

4.1.

Isključenje krajnjeg kupca/proizvođača

25

90

4.2.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu do jedne godine

30

60

4.3.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužem od jedne godine do dvije godine

45

75

4.4.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od dvije godine do tri godine

60

90

4.5.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od tri godine do četiri godine

75

115

4.6.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od četiri godine do pet godina

90

130

 

5.

Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta na zahtjev kupca/proizvođača:

KM

5.1.

Pregled ispravnosti priključka

17

5.2.

Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta

22

 

6.

Različite usluge na priključku i obračunskom mjernom mjestu na zahtjev kupca:

KM

6.1.

Uključenje limitatora ili zaštitne sklopke nakon djelovanja

14

6.2.

Zamjena uloška glavnog osigurača 

17

 

7.

Mjerenja kvaliteta isporučene električne energije na zahtjev krajnjeg kupca/proizvođača:

KM

7.1.

Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja

126

7.2.

Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja

300

7.3.

Mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja

64

7.4.

Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvaliteti napona na mjestu priključenjana

300

 

8.

Neovlaštena potrošnja električne energije

KM

8.1.

Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na 0,4kV)

80

8.2.

Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na srednjem naponu)

200

8.3.

Ustanovljenje samovoljnog uključenja brojila

100

 

9.

Upravljanje sklopnim napravama u postrojenju korisnika mreže prema zahtjevu korisnika:

KM/kom

9.1.

Prema unaprijed utvrđenom terminu

24

9.2.

Interventno

40

 

 

 

10.

Dežurstvo radi upravljanja mrežom po zahtjevu korisnika:

KM/h

10.1.

Prema unaprijed utvrđenom terminu

50

10.2.

Interventno

75

 

 

 

11.

Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta - na zahtjev kupca/proizvođača:

KM

11.1.

Izmjena brojila i vještačenje - monofazno i trofazno brojilo aktivne energije klase tačnosti 2

145

11.2.

Izmjena brojila i vještačenje - višefunkcijsko, trofazno, trosistemsko brojilo, aktivne i reaktivne energije, klase tačnosti 1 za aktivnu, 2 za reaktivnu energiju

250

 

 

 

12.

Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta i provjera brojila prenosnim ispitnim uređajem - na zahtjev kupca/proizvođača:

KM

12.1.

Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - direktna mjerenja

35

12.2.

Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - poluindirektna i indirektna mjerenja

58

12.3.

Provjera ispravnosti brojila prenosnim ispitnim uređajem -  poluindirektna i indirektna mjerenja, višednevna

116

 

 

 

13.

Dostava istorijskih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije na zahtjev korisnika:

KM-mjerno mjesto

13.1.

Dostava istorijskih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije za period od jednog mjeseca po obračunskom mjernom mjestu:

10

13.2.

Dostava istorijskih 15-minutnih krivulja srednje snage i/ili energije za period duži od jednog mjeseca po obračunskom mjernom mjestu:

30

Tumačenje napomena u tabeli:

1- ako se naknadno utvrdi potreba za izradom Elaborata za proizvodne objekte  ukupne instalisane snage manje od 128 kW,  JP Elektroprivreda BiH zadržava pravo ispostave računa za izradu Elaborata  u skladu sa ovim Cjenovnikom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača

Jedinični iznos naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 390,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na niskonaponskom nivou distributivne mreže, dok jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 280,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na srednjonaponskom nivou distributivne mreže. Nadzorni odbor JP EPBiH je Odlukom  utvrdio iznos prosječnih vrijednosti investicija elektroenergetskih objekata distributivne mreže i jediničnih iznosa naknada za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu 

 

Naziv uslugeIznos bez PDV
Iznos jedinične naknade za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu
Priključenje na niskonaponskom nivou distributivne mreže195 KM / kW
Priključenje na srednjenaponskom nivou distributivne mreže140 KM / kW

 

Jedinični iznosi naknada za priključenje na distributivnu mrežu

Tarifni
stavovi

JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama.

Javno snadbijevanje
Javno snadbijevanje
JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama za sve krajnje kupce električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu (mala preduzeća i komercijalni kupci).
Detaljnije
Tržišno snabdijevanje
Tržišno snabdijevanje
JP EPBiH je unaprijedila svoju ponudu za poslovne korisnike koji na godišnjem nivou ostvaruju potrošnju električne energije veću od 5.000.000 kWh. Od sada je moguće ugovoriti i model varijabilnog snabdijevanja električnom energijom. Varijabilno snabdijevanje ima višestruke prednosti te može doprinijeti smanjenju troškova za električnu energiju za kupce koji mogu i žele uticati na svoj mjesečni dijagram opterećenja.
Detaljnije