Rođen je 1962. godine u Borovinićima, Općina Foča. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ratni je vojni invalid. Dao je značajan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine na polju veza kao pripadnik Armije BiH. Radio kao srednjoškolski profesor i viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 2000. godine, na radno mjesto rukovodioca Sektora za telekomunikacije. Od 2008-2015. godine bio je rukovodilac Sektora za informaciono komunikacione tehnologije. Posjeduje stručna znanja iz oblasti telekomunikacija, informatike i sistema za upravljanje.

Dioničar je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sa 48 dionica, odnosno 0,0002% od ukupnog broja dionica. Nema u vlasništvu dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.