Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Odsjek za visoki napon, Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine. Vanredni je profesor na International University of Sarajevo. 

Objavio je četiri knjige i više od 70 naučnih radova. Vlasnik je 8 međunarodnih patenata u oblasti elektroenergetike.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.