Rođen je 1955. godine u Brezi. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Magistrirao je 2004. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Rudarski odsjek. Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ od 1982. godine, gdje je obavljao različite poslove, od pripravnika do direktora Rudnika, a sada obavlja poslove šefa Službe za rudarske štete i zaštitu okoline.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.