Kapitalne
investicije

Opredjeljenje EPBiH je izgradnja novih zamjenskih termo blokova koji zadovoljavaju kriterije visokoefikasne kogeneracije, graničnih vrijednosti emisija i energetske efikasnosti, i izgradnja novih elektrana na obnovljive izvore (hidroelektrane, vjetroelektrane i fotonaponska postrojenja).

U skladu s Dugoročnim planom razvoja EPBiH, odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija o proglašenju javnog interesa i pripremi izgradnje novih elektroenergetskih objekata, EPBiH intenzivno priprema kapitalne projekte za izgradnju novih proizvodnih postrojenja.

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE U FBiH.pdf

VODIC ZA INVESTITORE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU U BiH.pdf

Strateški i prioritetni cilj je izgradnja Bloka 7 u TE „Tuzla“ i Bloka 8 u TE „Kakanj“. Riječ je o zamjenskim objektima za postojeće blokove koji moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja koje nameće EU regulativa za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Gradnjom zamjenskih termoblokova obezbjeđuje se i siguran plasman uglja i time opstanak rudnika.

Pored zamjenskih termoenergetskih kapaciteta koji su neophodni za osiguranje baznog dijela proizvodnje i kontinuiteta u radu rudnika, strateški cilj kapitalnih ulaganja EPBiH je kontinuirano povećanje proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora.

Blok 7
TE „Tuzla“

Lokacija objekta - krug postojeće Termoelektrane „Tuzla“ 
Tip objekta - zamjenski kogeneracijski blok na lignit 
Instalirana snaga - 450 MW + 270 MW toplotne energije
Godišnja proizvodnja - 2.756 GWh

Investicija

Ulaganja u izgradnju Bloka 7: 1.812 miliona KM  
Finansiranje: projektno partnerstvo 

Status projekta

Okončane aktivnosti:  

 • Donesena Odluka o javnom interesu za izgradnju Bloka 7 
 • Završena i revidovana investiciono-tehnička i okolinska dokumentacija 
 • Završen postupak izbora projektnog partnera i zatvaranje konstrukcije finansiranja
 • Potpisan EPC Ugovor za izgradnju Bloka 7
 • Potpisan Sporazum o kreditnoj liniji za finansiranje izgradnje Bloka 7
 • Donesena Odluka o izgradnji Bloka 7 nakon ishodovanja odobrenja na potpisane ugovore od strane Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH
 • Završeni pripremni radovi na lokaciji Bloka 7
 • Potpisan Ugovor o priključenju Bloka 7 na EES BiH sa Elektroprenosom BiH
 • Realizovani projekti iz Programa prijateljskog okruženja sa Gradom Tuzla

Ishodovane dozvole i saglasnosti: 

 • Prethodna vodna saglasnost (Agencija za vodno područje rijeke Save)
 • Okolinska dozvola (Federalno ministarstvo okoliša i turizma)
 • Certifikat o priključenju na EES (NOS BiH)
 • Urbanistička saglasnost (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400kV (Elektroprenos BiH)
 • Vodna saglasnost (Agencija za vodno područje rijeke Save)
 • Načelno odobrenje za građenje (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Energetska dozvola (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije)

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 
 • Angažovanje Glavnog inženjera za izgradnju Bloka 7
 • Izmještanje DV 220kV iz kruga TE Tuzla  
Predstojeće aktivnosti: 
 • Obezbjeđenje preostalih i produženje ishodovanih dozvola i saglasnosti
 • Izrada baznog, glavnog i izvedbenog projekta Bloka 7
 • Isporuka opreme, montaža, ispitivanje i puštanje u pogon Bloka 7

Hidroelektrana
„Janjići“

Lokacija objekta - rijeka Bosna, područje Grada Zenica
Tip objekta - protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga - 15,75 MW
Godišnja proizvodnja - 77,26 GWh

Investicija

Investicija: 109,8 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta 

Okončane aktivnosti:

 • Studija izvodljivosti, Fichtner (Njemačka), Electroforce (BiH) i ERM (Njemačka), decembar 2012. 
 • Idejni projekat, Energoinvest Sarajevo, decembar 2015. 
 • Studija nultog stanja flore i faune i Studije o procijeni utjecaja na okoliš; Konzorcij Oikon Zagreb, Geonatura Zagreb i HEIS Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, januar 2016.
 • Okolinska dozvola
 • Načelno odobrenje za građenja
 • Uslovi za priključak na osnovu Elaborata tehničkog rješenja priključka na prijenosnu mrežu

Aktivnosti koje su u toku:

Predstojeće aktivnosti: 

 • Pribavljanje odobrenja za izgradnju saobraćajnica
 • Projektovanje i izgradnja Hidroelektrane Janjići 

Hidroelektrana
„Ustikolina“

Lokacija objekta - rijeka Drina, područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Tip objekta - protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga - 60,48 MW
Godišnja proizvodnja - 236,80 GWh

Investicija

Investicija: 270 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH 

Status projekta

Okončane aktivnosti:

 • Idejni projekat I Faza bez istražnih radova
 • Okolinska dozvola

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Izvođenje geološko-geotehničkih istražnih radova – misija G1 za dopunu Idejnog projekta iz 2013. godine  
 Predstojeće aktivnosti: 

 • Inoviranje Idejnog projekta  
 

Hidroelektrana
„Kovanići“

Lokacija objekta: rijeka Bosna, područje Zeničko-dobojskog kantona
Tip objekta: protočna pribranska elektrana
Instalirana snaga: 12,2 MW
Godišnja  proizvodnja: 58,5 GWh

Investicija

Investicija: 89.166.000 KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta  

Okončane aktivnosti:

 • Studija izvodljivosti sa geološkim istražnim radovima
 • Studija ekonomske opravdanosti i zahtjev za dodjelu koncesije
 • Idejni projekat
 • Odluka o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija

Aktivnosti koje su u toku:

 • Izrada Studije utjecaja na okoliš

Predstojeće aktivnosti: 

 • Pribavljanje koncesije za izgradnju
 • Pribavljanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za izgradnju

Hidroelektrana
„Vranduk“

Lokacija objekta - rijeka  Bosna, područje Grada Zenica
Tip objekta - protočna derivaciona elektrana
Instalirana snaga - 19,63 MW
Godišnja proizvodnja - 102 GWh 

Investicija

Investicija: 142,9 miliona KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta

Okončane aktivnosti:

 • Idejni projekat - Energoinvest d.d. Sarajevo (Lider), IPSA Institut Sarajevo i POYRY Energy GmbH Wien, 2010.
 • Potpisan Ugovor o koncesiji

Aktivnosti koje su u toku:

 • Obnavljanje dozvola i saglasnosti za izgradnju
Predstojeće aktivnosti:
 • Objavljivanje javnog poziva za izbor izvođača radova za izgradnju HE Vranduk

Hidroelektrana
„Una Kostela“

Lokacija objekta - rijeka Una, postojeća HE „Una Kostela“, područje Grada Bihaća
Tip objekta - protočna derivaciona elektrana
Moguća inslalirana snaga - 13,7 MW
Godišnja proizvodnja - 73,5 GWh

Investicija

Investicija: 32,7 milion KM
Finansiranje: krediti i sredstva EPBiH

Status projekta 

Okončane aktivnosti : 

 • Analiza hidrauličkih karakteristika i energetskih efekata druge faze rekonstrukcije HE „Una Kostela“ sa Idejnim rješenjem HE „Una Kostela-Aneks“ 
 • Studija sa istražnim radovima o ekološki prihvatljivom protoku
 • Idejni projekat rekonstrukcije i proširenja
 • Studija uticaja na okoliš i društvo projekta rekonstrukcije i proširenja
 • Okolinska dozvola

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Obezbjeđenje odobrenja za rekonstrukciju i proširenje

Blok 8
TE „Kakanj“

Lokacija objekta – krug postojeća TE „Kakanj“
Tip objekta - zamjenski kogeneracijski blok
Instalirana snaga: 300 MW + 300 MW toplotne energije
Godišnja proizvodnja: 1.755 GWh

Investicija

Ulaganja u izgradnju Bloka 8: 1.035 miliona KM  
Finansiranje: projektno partnerstvo

Status projekta 

Okončane aktivnosti:  

 • Donesena Odluka o javnom interesu za izgradnju Bloka 8 
 • Završena i revidovana investiciono-tehnička i okolinska dokumentacija 
 • Realizovani projekti iz Programa prijateljskog okruženja sa Općinom Kakanj
 • Završeno inoviranje idejnog projekta sa povećanjem snage na 350 MW

Dobivene dozvole:

 • Prethodna vodna saglasnost (Agencija za vodno područje rijeke Save)
 • Okolinska dozvola (Federalno ministarstvo okoliša i turizma)
 • Certifikat o priključenju na EES (NOS BiH)
 • Urbanistička saglasnost (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)
 • Uslovi za priključak na prenosnu mrežu 400kV (Elektroprenos BiH)
 • Vodna saglasnost (Agencija za vodno područje rijeke Save)
 • Načelno odobrenje za građenje (Federalno ministarstvo prostornog uređenja)

Aktivnosti koje su u toku: 

 • Utvrđivanje nacrta i prijedloga Odluke o osnovnim principima, kriterijima i metodologiji izbora projektnog partnera za realizaciju Projekata Bloka 8 TE Kakanj
 • Priprema tenderske dokumentacije za izbor Projektnog partnera za izgradnju Bloka 8 TE Kakanj

Predstojeće aktivnosti: 

 • Ishodovanje novih dozvola i saglasnosti u skladu sa povećanom snagom bloka
 • Izbor projektnog partnera i zatvaranje konstrukcije finansiranja
 • Ugovaranje izgradnje Bloka 8
 • Izvođenje pripremnih radova na lokaciji
 • Donošenje Odluke o izgradnji

Fotonaponska elektrana
„Gračanica 1 i 2“

Lokacija objekata: Završeno odlagalište RU Gračanica, lokalitet Gračanica, Općina Bugojno, (neposredno uz granicu sa Općinom Gornji Vakuf Uskoplje), područje Srednjobosanskog kantona

Tip objekata: Fotonaponske elektrane Gračanica 1 i Gračanica 2

Ukupna instalirana snaga (DC): 50 MWp

Procijenjena godišnja proizvodnja:  68 GWh

Investicija

Investicija: 80 miliona KM

Status projekta 

Okončane aktivnosti:

 • Zaključeni Ugovori o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije Sunca u električnu energiju – fotonaponska elektrana „Gračanica 1“ (fotonaponska elektrana „Gračanica 2“), općina Bugojno, Juli 2022. godine
 • Studija izvodljivosti: DNV, Oktobar 2022.
 • Idejni projekti za fotonaponsku elektranu „Gračanica 1“, fotonaponsku elektranu „Gračanica 2“ i transformatorsku stanicu 110/20 kV Gračanica: EPBiH, Decembar 2022.
 • Urbanističke saglasnosti za fotonaponsku elektranu „Gračanica 1“, fotonaponsku elektranu „Gračanica 2“ i transformatorsku stanicu 110/20 kV Gračanica: April 2023. godine
 • Objavljena tenderska dokumentacija (EBRD Project ID: 53198) za projektovanje, isporuku opreme i izgradnju FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2, zajedno sa transformatorskom stanicom TS 110/20 kV Gračanica (27.10.2023. godine) Invitation for Tenders PV Gracanica 1 and 2 bos.pdf

Aktivnosti koje su u toku:

 • Usaglašavanje teksta kreditnog sporazuma sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o finansiranju projekta
 • Izrada Elaborata tehničkog rješenja priključka FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2 na prenosnu mrežu 

Predstojeće aktivnosti: 

 • Pribavljanje tehničkih uslova priključenja FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2 na prenosnu mrežu od strane Elektroprijenos BiH
 • Podnošenje zahtjeva i pribavljanje energetske dozvole za FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2
 • Otvaranje i evaluacija ponuda, te potpisivanje ugovora sa odabranim izvođačem po tenderu za projektovanje, isporuku opreme i izgradnju FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2, zajedno sa transformatorskom stanicom TS 110/20 kV Gračanica (EBRD Project ID: 53198)
 • Potpisivanje Ugovora o priključenju FNE Gračanica 1 i FNE Gračanica 2 na prenosnu mrežu između JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka
 •  

Fotonaponska elektrana
„ Gornja Breza“

Lokacija objekta: Završeno odlagalište RMU Breza, lokalitet Gornja Breza, Općina Breza, područje ZeDo kantona

Tip objekta: Fotonaponska elektrana

Procijenjena instalirana snaga (AC): 15 MW

Godišnja proizvodnja:  21,9 GWh

 

Fotonaponska elektrana
„Podveležje 1 i Podveležje 2“

Lokacija objekata: Plato Donjeg Podveležja (u okviru postojećeg koncesionog područja vjetroelektrane VE Podveležje), Grad Mostar, područje Hercegovačko-neretvanskog kantona

Tip objekata: Fotonaponske elektrane

Procijenjena instalirana snaga (AC): 43 MW

Godišnja proizvodnja:  71,3 GWh