Rođena je 1954. godine u Travniku. Diplomirala je 1977. godine na Pravnom fakultatu Univerziteta u Sarajevu.U RO „Vitezit“ obavljala je poslove šefa Pravne službe, direktora Sektora kadrovskih i pravnih poslova i člana Poslovodnog odbora. Bila je sekretar Izvršnog odbora Okruga Travnik, sekretar Ministarstva trgovine Srednjobosanskog kantona, sekretar Ureda za zakonodavstvo, savjetnik premijera Srednjobosanskog kantona za pravna pitanja i vijećnik u Općinskom vijeću Travnik. Od 2011 – 2015. godine obnašala je dužnost  izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.