Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru 1985. godine.U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 1996. godine, na radno mjesto rukovodioca Pogona Goražde u „Elektrodistribuciji“ Sarajevo. Obavljao je dužnosti, direktora „Elektrodistribucije“ Goražde, u periodu od 1998 - 2004. godine, direktora „Elektrodistribucije“ Sarajevo u periodu od 2007-2008. godine, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove u periodu od 2010- 2011. godine, bio rukovodilac Sektora za upravljanje finansijama i obavljao druge poslove u JP Elektroprivreda BiH.

U profesionalnoj karijeri radio je kao inspektor za sprečavanje i otkrivanje privrednog kriminala, organizator automatske obrade podataka i programer aplikativnog softvera.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.