Rođen je 1977. godine u Banovićima. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radio je u Industriji domoopreme „Helios“ Banovići kao izvršni direktor ekonomskih poslova, zamjenik izvršnog direktora ekonomskih poslova, istraživač tržišta, direktor Tima za kvalitet, vođa Tima za implementaciju i administraciju informacionog sistema, bio član Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora „Helios“ d.d. Banovići.

Posjeduje zvanja certificiranog računovođe, samostalnog računovođe i stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.