Elektroprivreda
Bosne i Hercegovine

 


Uvodna riječ 

U ime Uprave i zaposlenika zadovoljstvo mi je poželjeti Vam dobrodošlicu na stranice web portala Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, vodećeg  proizvođača i snabdjevača električnom energijom, koji  pruža usluge pouzdanog i kvalitatnog snabdijevanja za više od 770 hiljada kupaca u Bosni i Hercegovini.

Kao Vladajuće društvo Koncerna EPBiH, u kojem je zaposleno više od 12 hiljada radnika, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ima ključnu ulogu za elektroenergetski i sektor rudarstva, a kao istaknuti investitor pokretač je razvoja za brojne prateće privredne grane.

Naš zadatak, kao Javnog preduzeća, je očuvanje stabilnosti i razvoj elektroenergetskog sektora, pouzdano i kvalitetno snabdijevanje kupaca uz visoki stepen društvene odgovornosti, povećanje distributivnih i kapaciteta za proizvodnju električne energije uz poštivanje okolinskih standarda i principa  koje propisuje evropska legislativa u ovoj oblasti.

Uspješno poslovanje i stvaranje dobiti, ciljevi su kojima težimo uz integraciju kompanije u društvenu zajednicu na odgovoran način, što potvrđujemo djelovanjima koja imaju pozitivne efekte na unapređenje kvaliteta života stanovništva. 

Opredjeljenje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je slijediti koncept održivog ekonomskog razvoja, koji se ogleda u izgradnji novih termo kapaciteta sa radom u kogeneraciji - proizvodnji električne i toplotne energije, utemeljen u opredjeljenosti za opstojnost  i  prosperitet rudnika uglja  u sastavu Koncerna EPBiH i izgradnji obnovljivih izvora energije.  

U skladu s tim, a za sigurnu energetsku budućnost, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo  je pokrenula niz projekta, među kojima su u fazi praktične realizacije Blok 7 u TE „Tuzla“ (450 MW)  i Vjetroelektrana „Podveležje“.

Blok 7, zamjenski Blok za zastarjele kapacitete u TE „Tuzla“, gradi se kao termoelektrana – toplana i u budućnosti će uz godišnju proizvodnju 2.756 GWh električne energije, obezbijediti i dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom za Tuzlu i okolne gradove. Uslijed smanjenja zagađujućih emisija u zrak i prihvatljivog deponovanja produkata sagorijevanja, Blok 7 odraziće se pozitivno na širi okoliš Grada Tuzla.

Izgradnjom Vjetroelektrane „Podveležje“, prve u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, uz očekivanu godišnju proizvodnju cca 130 GWh, značajno će se povećati udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije. 

S naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo nastavlja da realizira i druge planirane projekte, te kontinuirano razvija nove metode za poboljšanje performansi poslovanja kako bi očuvala i unaprijedila poziciju  na regionalnom tržištu električne energije.

U skladu sa obavezama iz Zakona o električnoj energiji proisteklog iz evropske legislative, a koji podrazumijeva novi pristup u organizaciji cjelokupnog elektroenergetskog sektora u državi, pokrenuti su procesi restrukturiranja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i rudnika uglja u sastavu Koncerna. Prioritetni zadatak je obezbijediti ekonomsku održivost, energetsku neovisnost i ekološku prihvatljivost elektroenergetskog sektora u BiH i FBiH uz dugoročnu finansijsku stabilnost svih članica Koncerna.

 

Generalni direktor

                Admir Andelija dipl.el.ing

Opće
informacije

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je dioničko društvo u kome je 90,37%  kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 9,63% je u vlasništvu malih dioničara.

Od 2009. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ima status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH, u kojem je povezano po kapitalu sa više privrednih društava iz oblasti rudarstva i proizvodnje opreme. Ta druga društva su zavisna društva.

Osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo iznosi 2.236.964.411,00 KM i podijeljen je na 31.506.541 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 71,00 KM.  

Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo:

 • Proizvodnja  električne energije
 • Distribucija električne energije
 • Snabdijevanje električnom energijom
 • Trgovina električnom energijom
 • Druge djelatnosti utvrđene Statutom, radi sticanja dobiti

Elektroprivredne djelatnosti koje Društvo obavlja kao javne usluge:

 • Proizvodnja električne energije
 • Distribucija električne energije 
 • Snabdijevanje električnom energijom

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je najveća elektroprivredna kompanija u BiH. Ključni pokazatelji:

 • Instalirani proizvodni kapaciteti: 1.739 MW (TE – 1.173 MW, HE – 504 MW, mHE – 14 MW i VE – 48 MW)
 • Distributivni vodovi:  37.530 km
 • Broj TS: 7848 
 • Broj kupaca:774.097 
 • Broj zaposlenih: 4.223

U pravno - organizacionom pogledu početak JP Elektroprivreda BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. 08. 1945. godine.

Elektroprivreda BiH je 21.07.1993. godine uskladila poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o elektroprivredi, te nastavila poslovati pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.
20.05.2004. godine izvršena preregistracija Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo, od kada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d. d. - Sarajevo. 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo obilježava 7. septembar kao Dan osnivanja preduzeća. 

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište 15.

Misija i
vizija

Misija

Misija Društva je proizvoditi i distribuirati električnu energiju, pouzdano  snabdijevati kupce električnom energijom i trgovati u konkurentnom okruženju uz korištenje domaćih resursa i zadovoljenje okolinskih zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo će:

 • Proizvoditi električnu  i toplinsku energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa okolinskim zahtjevima, važećom zakonskom regulativom i evropskim standardima;
 • Obezbjediti efikasan distributivni  sistem za isporuku električne  energije krajnjim kupcima, i omogućiti  svim korisnicima pristup mreži i napajanje električnom energijom po propisanim normama kvaliteta i pružanje informacija;
 • Sigurno i pouzdano snabdijevati i trgovati električnom energijom proizvedenom iz domaćih resursa po konkurentnim cijenama;
 • Osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrana, industrije i široke potrošnje po konkurentoj cijeni;
 • Ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti;
 • Vršiti restrukturiranje svih djelatnosti  s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja i ispunjavanja zahtjeva u okviru Energetske zajednice i evropskih standarda. 

Efikasno poslovanje Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  d.d.- Sarajevo bazira na dosljednoj primjeni propisa i standarda i na principima:

 • osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga,
 • povećanja zadovoljstva, sigurnosti i povjerenja kupaca,
 • očuvanja životne sredine,
 • strateškog planiranja i razvoja zaposlenika,
 • obezbjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • obezbjeđenja sigurnosti informacija,
 • upravljanja rizicima,
 • povećanja energetske efikasnosti,
 • društveno odgovornog poslovanja.

Vizija

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo svojim društveno odgovornim poslovanjem i profesionalnim integritetom  u proizvodnji, distribuciji, pouzdanom snabdijevanju električnom energijom i razvojem tržišta električne energije, biće nosilac i pouzdan partner ostalim privrednim subjektima u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.


Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

SK
OR
IR
NO UD
DD
TE HE ED
SD

Elektroenergetski
bilans Društva

Proizvodnja (GWh)
 20102011201220132014201520162017201820192020
Ukupno71817295650974737404691072457009724560346238
Termo50136138536855505787541357806007564845275156
Hidro21681157114119241617149614641002159715061082
Udio Hidro30%16%18%26%22%22%20%14%22%25%17%

Realizacija elektroenergetskog bilansa (GWh)
 20162017201820192020Promjena
Hidroelektrane14641002159715061082-28%
HE na Neretvi1395941153414441024-29%
Male HE6960646358-7%
Termoelektrane5780600756484527515614%
TE "Tuzla"3686346131962759312413%
TE "Kakanj"2094254724521768203215%
Proizvodnja724570097245603462383%
Prijem1065273999115561403-10%
Raspoloživo831097488237759076411%
Bruto distributivna potrošnja46264730470647394678-1%
Direktni potrošači45848546449356114%
Prijenosni gubici140**********
Ukupna potrošnja500651135090518251960%
Isporuka330446353147240824452%
Ukupne potrebe831097488237759076411%

** u nadležnosti NOS-a

Propisi/akti/politike

U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, opće akte Društva, kao i politike JP EPBiH.


Zakoni

Osnovni propisi koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su: Zakon o privrednim društvima FBiH, Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o električnoj energiji FBiH, Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH i Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH.

 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o javnim preduzećima FBiH
Zakon o privrednim društvima
Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini
Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH

Kapitalne
investicije

Opredjeljenje EPBiH je izgradnja novih zamjenskih termo blokova koji zadovoljavaju kriterije visokoefikasne kogeneracije, graničnih vrijednosti emisija i energetske efikasnosti, i izgradnja novih elektrana na obnovljive izvore (hidroelektrane, vjetroelektrane i fotonaponska postrojenja).

U skladu s Dugoročnim planom razvoja EPBiH, odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija o proglašenju javnog interesa i pripremi izgradnje novih elektroenergetskih objekata, EPBiH intenzivno priprema kapitalne projekte za izgradnju novih proizvodnih postrojenja.

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE U FBiH.pdf

VODIC ZA INVESTITORE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU U BiH.pdf

Strateški i prioritetni cilj je izgradnja Bloka 7 u TE „Tuzla“ i Bloka 8 u TE „Kakanj“. Riječ je o zamjenskim objektima za postojeće blokove koji moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja koje nameće EU regulativa za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Gradnjom zamjenskih termoblokova obezbjeđuje se i siguran plasman uglja i time opstanak rudnika.

Pored zamjenskih termoenergetskih kapaciteta koji su neophodni za osiguranje baznog dijela proizvodnje i kontinuiteta u radu rudnika, strateški cilj kapitalnih ulaganja EPBiH je kontinuirano povećanje proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora.

Blok 7 TE „Tuzla“
Detaljnije
Blok 8 TE „Kakanj“
Detaljnije
Hidroelektrana „Vranduk“
Detaljnije
Hidroelektrana „Ustikolina“
Detaljnije
Hidroelektrana „Janjići“
Detaljnije
Hidroelektrana „Kovanići“
Detaljnije
Hidroelektrana „Una Kostela“
Detaljnije
Male hidroelektrane na Neretvici
Detaljnije
Vjetroelektrana „Podveležje“
Detaljnije
Mala hidroelektrana “Kakanj”
Detaljnije

Koncern
EPBiH

Koncern EPBiH, kao oblik povezivanja privrednih društava, uspostavljen je u novembru 2009. godine, zaključenjem ugovora o vođenju poslova između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i zavisnih društava – 7 rudnika uglja, zajedno s dotadašnjim neelektroprivrednim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Pravni osnov za zaključivanje ovih ugovora su ugovori o prijenosu udjela između Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, zaključeni u julu 2009. godine, a na osnovu Odluke o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u FBiH. 

Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela JP Elektroprivreda BiH je stekla vlasnička prava i nad udjelima u rudnicima uglja.

Rudnici „Kreka“
Detaljnije
RMU „Kakanj“
Detaljnije
RMU „Zenica“
Detaljnije
RMU „Breza“
Detaljnije
RMU „Đurđevik“
Detaljnije
RMU „Abid Lolić“
Detaljnije
RU „Gračanica“
Detaljnije
Ostala zavisna i povezana društva
Detaljnije

Pristup
informacijama

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 32/01

Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

 1. utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,

 2. utvrđivanja da svaka fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopće te informacije, 

 3. omogućavanja svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

Više informacija – www.fbihvlada.gov.ba