Elektroprivreda
Bosne i Hercegovine

 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, bh. elektroenergetski lider s konstantnim rastom udjela na regionalnom tržištu električne energije neodvojivi je dio progresa BiH, njegova okosnica i pokretač razvoja drugih privrednih grana.

Opće
informacije

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je dioničko društvo u kome je 90,37%  kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 9,63% je u vlasništvu malih dioničara.

Od 2009. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ima status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH, u kojem je povezano po kapitalu sa više privrednih društava iz oblasti rudarstva i proizvodnje opreme. Ta druga društva su zavisna društva.

Osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d.-  Sarajevo iznosi 2.236.964.411,00 KM i podijeljen je na 31.506.541 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 71,00 KM.  

Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo:

 • Proizvodnja  električne energije
 • Distribucija električne energije
 • Snabdijevanje električnom energijom
 • Trgovina električnom energijom
 • Druge djelatnosti utvrđene Statutom, radi sticanja dobiti

Elektroprivredne djelatnosti koje Društvo obavlja kao javne usluge:

 • Proizvodnja električne energije
 • Distribucija električne energije 
 • Snabdijevanje električnom energijom

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je najveća elektroprivredna kompanija u BiH. Ključni pokazatelji:

 • Instalirani proizvodni kapaciteti 1.682 MW
 • Distributivni vodovi  37.080 km
 • Distributivne trafostanice 2.910 MVA 
 • Broj kupaca 774.097 
 • Broj zaposlenih 4.349

U pravno - organizacionom pogledu početak JP Elektroprivreda BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. 08. 1945. godine.

Elektroprivreda BiH je 21.07.1993. godine uskladila poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o elektroprivredi, te nastavila poslovati pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.
20.05.2004. godine izvršena preregistracija Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo, od kada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d. d. - Sarajevo. 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo obilježava 7. septembar kao Dan osnivanja preduzeća. 

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište 15.

Misija i
vizija

Misija

Misija Društva je proizvoditi i distribuirati električnu energiju, pouzdano  snabdijevati kupce električnom energijom i trgovati u konkurentnom okruženju uz korištenje domaćih resursa i zadovoljenje okolinskih zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo će:

 • Proizvoditi električnu  i toplinsku energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa okolinskim zahtjevima, važećom zakonskom regulativom i evropskim standardima;
 • Obezbjediti efikasan distributivni  sistem za isporuku električne  energije krajnjim kupcima, i omogućiti  svim korisnicima pristup mreži i napajanje električnom energijom po propisanim normama kvaliteta i pružanje informacija;
 • Sigurno i pouzdano snabdijevati i trgovati električnom energijom proizvedenom iz domaćih resursa po konkurentnim cijenama;
 • Osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrana, industrije i široke potrošnje po konkurentoj cijeni;
 • Ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti;
 • Vršiti restrukturiranje svih djelatnosti  s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja i ispunjavanja zahtjeva u okviru Energetske zajednice i evropskih standarda. 

Efikasno poslovanje Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  d.d.- Sarajevo bazira na dosljednoj primjeni propisa i standarda i na principima:

 • osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga,
 • povećanja zadovoljstva, sigurnosti i povjerenja kupaca,
 • očuvanja životne sredine,
 • strateškog planiranja i razvoja zaposlenika,
 • obezbjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • obezbjeđenja sigurnosti informacija,
 • upravljanja rizicima,
 • povećanja energetske efikasnosti,
 • društveno odgovornog poslovanja.

Vizija

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo svojim društveno odgovornim poslovanjem i profesionalnim integritetom  u proizvodnji, distribuciji, pouzdanom snabdijevanju električnom energijom i razvojem tržišta električne energije, biće nosilac i pouzdan partner ostalim privrednim subjektima u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.


Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

SK
OR
IR
NO UD
DD
TE HE ED
SD

Elektroenergetski
bilans Društva

Proizvodnja (GWh)
 20082009201020112012201320142015201620172018
Ukupno72956927718172956509747374046910724570097245
Termo57505234501361385368555057875413578060075648
Hidro15451693216811571141192416171496146410021597
Udio Hidro21%24%30%16%18%26%22%22%20%14%22%


Realizacija elektroenergetskog bilansa (GWh)
 20142015201620172018Promjena
Hidroelektrane1617149614641002159759%
HE na Neretvi154314361395941153463%
Male HE74606960645%
Termoelektrane57875413578060075648-6%
TE "Tuzla"36683487368634613196-8%
TE "Kakanj"21191927209425472452-4%
Proizvodnja740469107245700972453%
Prijem35070410652739991-64%
Raspoloživo77547613831097488237-16%
Bruto distributivna potrošnja43934543462647304706-1%
Direktni potrošači443450458485464-4%
Prijenosni gubici130118140******
Ukupna potrošnja495451335006511350900%
Isporuka28002481330446353147-32%
Ukupne potrebe77547613831097488237-16%

** u nadležnosti NOS-a

Propisi/akti/politike

U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, opće akte Društva, kao i politike JP EPBiH.


Zakoni

Osnovni propisi koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su: Zakon o privrednim društvima FBiH, Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o električnoj energiji FBiH, Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH i Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH.

 

Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o javnim preduzećima FBiH
Zakon o privrednim društvima
Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini
Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH

Kapitalne
investicije

Opredjeljenje EPBiH je izgradnja novih zamjenskih termo blokova koji zadovoljavaju kriterije visokoefikasne kogeneracije, graničnih vrijednosti emisija i energetske efikasnosti, i izgradnja novih elektrana na obnovljive izvore (hidroelektrane, vjetroelektrane i fotonaponska postrojenja).

U skladu s Dugoročnim planom razvoja EPBiH, odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija o proglašenju javnog interesa i pripremi izgradnje novih elektroenergetskih objekata, EPBiH intenzivno priprema kapitalne projekte za izgradnju novih proizvodnih postrojenja.

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE U FBiH.pdf

VODIC ZA INVESTITORE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU U BiH.pdf

Strateški i prioritetni cilj je izgradnja Bloka 7 u TE „Tuzla“ i Bloka 8 u TE „Kakanj“. Riječ je o zamjenskim objektima za postojeće blokove koji moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja koje nameće EU regulativa za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Gradnjom zamjenskih termoblokova obezbjeđuje se i siguran plasman uglja i time opstanak rudnika.

Pored zamjenskih termoenergetskih kapaciteta koji su neophodni za osiguranje baznog dijela proizvodnje i kontinuiteta u radu rudnika, strateški cilj kapitalnih ulaganja EPBiH je kontinuirano povećanje proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora.

Blok 7 TE „Tuzla“
Detaljnije
Blok 8 TE „Kakanj“
Detaljnije
Hidroelektrana „Vranduk“
Detaljnije
Hidroelektrana „Ustikolina“
Detaljnije
Hidroelektrana „Janjići“
Detaljnije
Hidroelektrana „Kovanići“
Detaljnije
Hidroelektrana „Una Kostela“
Detaljnije
Male hidroelektrane na Neretvici
Detaljnije
Vjetroelektrana „Podveležje“
Detaljnije
Mala hidroelektrana “Kakanj”
Detaljnije

Koncern
EPBiH

Koncern EPBiH, kao oblik povezivanja privrednih društava, uspostavljen je u novembru 2009. godine, zaključenjem ugovora o vođenju poslova između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i zavisnih društava – 7 rudnika uglja, zajedno s dotadašnjim neelektroprivrednim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Pravni osnov za zaključivanje ovih ugovora su ugovori o prijenosu udjela između Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, zaključeni u julu 2009. godine, a na osnovu Odluke o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u FBiH. 

Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela JP Elektroprivreda BiH je stekla vlasnička prava i nad udjelima u rudnicima uglja.

Rudnici „Kreka“
Detaljnije
RMU „Kakanj“
Detaljnije
RMU „Zenica“
Detaljnije
RMU „Breza“
Detaljnije
RMU „Đurđevik“
Detaljnije
RMU „Abid Lolić“
Detaljnije
RU „Gračanica“
Detaljnije
Neelektroprivredna društva
Detaljnije

Pristup
informacijama

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 32/01

Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

 1. utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,

 2. utvrđivanja da svaka fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopće te informacije, 

 3. omogućavanja svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

Više informacija – www.fbihvlada.gov.ba