Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
Društva

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva.

Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni
odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo čine:

Ženja Ljubuškić, v.d. predsjednik                   

Vedran Kaser, v.d. član                    

Edin Hamzić, v.d. član                       

Milenko Obad, v.d. član 

Damir Kurjaković, v.d. član                                

Eldar Aganović, v.d. član                    

Ivan Gržić, član                           

 

 

Odbor za
reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Odbor za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivred BiH d.d. - Sarajevo čine:

mr.sci. Almira Zulić

Mustafa Šakić

Ismeta Jakupović - Divković

 

Uprava
Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

 Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo čine:

Sanel Buljubašić, v.d. Generalnog direktora

Fahrudin Tanović,  v.d. Izvršnog direktora za proizvodnju

Edisej Sjerotanović,  v.d. Izvršnog direktora za distribuciju 

Nevad Ikanović, v.d. Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu

Sanela Jurišić, v.d. Izvršne direktorice za ekonomske poslove

Amra Ohranović, v.d. Izvršne direktorice za pravne poslove i ljudske resurse  

Harun Gadžo, v.d. Izvršnog direktora za kapitalne investicije 

Podružnice

Termoelektrane
Detaljnije
Hidroelektrane na Neretvi
Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.
Detaljnije
Male hidroelektrane
Detaljnije
VE "Podveležje"
Detaljnije
Distribucije
Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.
Detaljnije