Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
Društva

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva.

Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni
odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo čine:

 


Dr.sci. Izet Žigić - Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Lukavcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Rudarsko - geološkom fakultetu u Tuzli.

Radio je u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Bio je zaposlen je na Rudarsko - geološkom fakultetu u Tuzli, kao redovni profesor na katedri  Hidrogeologija i hidrotehnika. Nakon penzionisanja u oktobru 2020. godine, Univerzitet u Tuzli dodijelio mu je počasno zvanje profesor emeritus. Član je Udruženja geologa BiH.

Objavio je tri knjige i više od 140 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr.sci. Admir Softić – Član Nadzornog odbora

Rođen je 1970. godine u Banovićima. Doktor je tehničkih nauka iz oblasti rudarstva i docent na RGGF-u, Univerziteta u Tuzli.

Pomoćnik je ministra u Sektoru za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, gdje radi od 2008. godine.

Od 1997. do 2008. godine radio je u RMU „Banovići“ d.d. Banovići. Ima 23 godine naučnog i profesionalnog iskustva u oblasti rudarstva, energetike, energetske politike, modeliranja razvoja energetskog sektora.

Stekao je iskustvo u rješavanju složenih energetskih problema, uključujući vođenje izrade Okvirne energetske strategije BiH do 2035. godine, studija, analiza, akcionih planova i projekata. Predsjedavajući je Radne grupe za izradu Integrisanog energetskog i klimatskog plana BiH za period 2021. - 2030. godina, generalni sekretar bosanskohercegovačkog odbora Svjetskog energetskog vijeća (World Energy Council), dopredsjednik Ureda za održivu energiju u UNECE, dopredsjednik Radne grupe za obnovljive izvore energije u UNECE, Focal point u ime BiH u Međunarodnoj agenciji za obnovljivu energiju (IRENA), te za energiju u Uniji za Mediteran (UfM). Član je više radnih grupa u Sekretarijatu Energetske zajednice, predsjedavajući radnih grupa za izradu zakonskih i podzakonskih propisa, te radnih grupa za saradnju u oblasti energetike sa drugim državama. Bio je zvanični član delegacije BiH na potpisivanju Pariškog sporazuma. Izvjestilac je za Sektor energije ispred BiH na Odboru i Pododboru za energiju i klimu  EU.

Autor je i koautor tri knjige i više od dvadeset stručnih i naučnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Muhidin Zametica - Član Nadzornog odbora

Rođen  je 1960. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984.godine. 

Prije rata radio je kao finansijski rukovodilac u preduzeću Energoinvest – Energomontaža Sarajevo, te kao vlasnik i direktor privatne agencije za finansijski konsalting.  

U Armiji RBiH angažovan je od aprila 1992. godine, a od 1993. godine bio je načelnik Odjeljenja za finansijsko poslovanje u Generalštabu Armije BiH i Zajedničkoj komandi VF BiH. Od 2000.godine radio kao načelnik Odjela za plan i budžet u Federalnom ministarstvu odbrane, a od 2005. godine u Ministarstvu odbrane BiH kao šef odsjeka za program i budžet. Penzionisan 2007.godine u činu brigadira OS BiH.

Zaposlen je kao pomoćnik direktora za ekonomske poslove i marketing  u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo. Posjeduje dodatne edukacije za ovlaštenog procjenitelja, certificiranog računovođu, položen stručni javni ispit za javnu upravu i administraciju i dr. 

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Prof.dr. Safet Isić - Član Nadzornog odbora

Rođen je 03.05.1973. godine u Mostaru. U stalnom je radnom odnosu na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru od 1998. godine, gdje radi na grupi predmeta Mehanika.

Kao spoljni saradnik, bio je angažovan na Tehničkom fakultetu u Bihaću i Mašinskom fakultatu u Zenici.

Od 2014. do 2020. godine obavljao je dužnost dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Učestvovao je u realizaciji većeg broja naučnih i stručnih projekata na Institutu za mašinstvo Mašinskog fakulteta, Uniiverziteta „Džemal Bijedić“, od kojih se značajan broj odnosi na monitoring i održavanje hidroenergetskih i termoenergetskih objekata.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr. sci. Milenko Obad - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Čapljini. Diplomirao je 1985. godine na Mašinskom fakultetu u  Mostaru. Poslijediplomski znanstveni magistarski studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine. Doktorsku disertaciju iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana strojne konstrukcije, obranio je na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1999. godine.

U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike  Sveučilišta u Mostaru, u zvanju redovnog profesora. U periodu od 2000. do 2007. godine bio je prodekan, a od 2007. do 2013 godine obavljao je dužnost dekana ovoga fakulteta.

Objavio je pet knjiga i 80 znanstvenih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Selvedin Subašić - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1977. godine u Travniku. Nastanjen u Vitezu. Diplomirani  je inženjer elektrotehnike, elektroenergetski smjer. Od 2003. – 2006. godine bio je zaposlen u RMU „Abid Lolić“ Travnik, kao rukovodilac elektro službe. Od 2006. - 2014. god radio je u MST „Travnik“, kao predavač predmeta elektro struke.

Od 2014. godine je zaposlen u BH Telecom d.d. – Sarajevo, kao rukovodilac odjeljenju za  energetiku Travnik. U proteklom periodu bio je član Nadzornog odobora RMU „Abid Lolić“ Travnik – Bila i član Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Ivan Gržić – Član Nadzornog odbora

Rođen je 1988. godine u Sarajevu. Diplomirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu a na istom je fakultetu stekao zvanje magistra prava 2013. godine.

Položio je pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. 

Radio je kao pripravnik na Kantonalnom sudu u Sarajevu te kao odvjetnički vježbenik i odvjetnik u više značajnih odvjetničkih ureda u Sarajevu i Zagrebu.

Osnivač je, partner i odvjetnik u Tus&Gržić odvjetničkom društvu d.o.o. Zagreb.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Odbor za
reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Odbor za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivred BiH d.d. - Sarajevo čine:

mr.sci. Almira Zulić - Burek 

Mustafa Šakić

Ismeta Jakupović - Divković

 

Uprava
Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.


Admir Andelija - Generalni direktor

Rođen je 1969. godine u Tuzli. Diplomirao je 1996. godine na Elektrotehničkom fakultetu  Univeziteta u Tuzli.

Protekli radni vijek je proveo kao zaposlenik JP Elektroprivreda BiH na različitim inženjerskim i rukovodnim  mjestima, gdje je stekao bogato iskustvo u distributivnoj djelatnosti.

U periodu 2011 - 2020. godina,  obnaša funkciju Izvršnog direktora za distribuciju u više mandata. U toku 2016 - 2017. godina, bio je savjetnik Generalnog direktora JP Elektroprivreda BiH i rukovodilac Sektora za priključenje.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d
. - Sarajevo.mr.sci. Samir Selimović - Izvršni direktor za proizvodnju

Rođen je 1970. godine u Kaknju. Na  Mašinskom fakultetu u Zenici diplomiro je 1998. godine i stekao i zvanje magistra tehničkih nauka 2013. godine.

Prvi radni odnos zasnovao je kao profesor u srednjoj tehničkoj školi u Kaknju. U TE „Kakanj“ se zaposlio 2000. godine, gdje je u periodu do 2009. godine radio kao samostalni tehnolog i obavljao različite poslove u vezi s održavanjem uređaja ekološkog monitoringa i rekonstrukcije termoblokova. Od 2008. do 2009. godine, bio je rukovodilac Službe interne kontrole u Uredu direktora TE „Kakanj“.

Obavljao je poslove direktora JP „Vodokom“ u Kaknju, savjetnika načelnika Općine Kakanj za oblast stateškog razvoja i obnašao funkciju ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Zeničko - dobojskog  kantona.

U periodu 2015 - 2016. godina, bio je na poziciji Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu u JP Elektroprivreda BiH.

Specijalističku obuku za servisiranje i održavanje visokosofisticirane opreme u oblasti okolinskog monitoringa završio je u Austriji.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


mr.sci. Elvir Lojić - Izvršni direktor za distribuciju

Rođen je 1973. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001. godine i stekao zvanje magistra elektrotehničkih nauka 2012. godine. Prva radna iskustva stekao je kao sistem inženjer u EGW-Brugman Sarajevo i vodeći inženjer u JP Elektroprivreda BiH.

U JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo zapošljava se 2002. godine, gdje je obavljao poslove šefa Odjeljenja za održavanje hardvera, te bio na poziciji v.d. direktora Sektora za informacione sisteme i član Uprave Društva od 2004. do  2005. godine, a od 2005. do 2014. godine, obavljao funkciju pomoćnika direktora Sektora za razvoj i informacione sisteme. Od 2014. godine, radio je kao rukovodilac Odsjeka za sistemski softver, mrežne sisteme i baze podataka.

U periodu 2007.-2012. godina, bio je član Stručnog tima za integralnu informatizaciju zdravstva u Kantonu Sarajevo.  

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

 

Zlatan Planinčić - Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu

Rođen je 1965. godine u Sarajevu. Diplomirao je energetiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991. godine i dobio prvo zaposlenje u Energoinvestu Sarajevo.

U JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je zaposlen od 1996. godine,  na poslovima inženjera, višeg samostalnog stručnog saradnika, rukovodioca Službe za operativno upravljanje EES-om i poslovima  vodećeg stručnog saradnika za operativno upravljanje. U toku rada se dodatno educirao  i stekao široko stručno znanje u oblasti upravljanja elektroenergetskim sistemom.

Bio je projekt menadžer za projekat SCADA/EMS i telekomunikacije u Bosni i Hercegovini.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Muhamed Kozadra - Izvršni direktor za ekonomske poslove

Rođen je 1957. godine u Rogatici. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerzitata u Sarajevu 1982. godine. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo, koje je uključuje poslove od srednjoškolskog profesora, inspektora u SDK BiH, direktora preduzeća Autosarajevo i Magros metal, do pomoćnika generalnog direktora Sarajevogasa.

Obnašao je funkcije ministra finasija u Vladi Kantona Sarajevo od 2009. do 2015. godine, načelnika Općine Vogošća u dva mandata i vršioca funkcije premijera Kantona Sarajevo. Bio zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, profesionalni poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo i profesionalni delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Federacije Bosne i Hercegovine.

Dodatno se obrazovao  za ovlaštenog međunarodnog internog revizora specijaliziranog za privredu i stalnog sudskog vještaka iz oblasti finansija za područje Kantona Sarajevo. 

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine.


Ružica Burić - Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse

Rođena je 1960. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo, sticano  u privredi i organima uprave.

Od 1983. do 1992. godine, obavljala poslove referenta interne kontrole u Vazduhoplovnoj industriji Soko. Obnašala je funkcije pomoćnika direktora u Agenciji za privatizaciju Hercegovačko - neretvanskog kantona u periodu 1997 - 2000. godina, pomoćnika ministra u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK od 2000. do 2004. godine. 

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 2004. do 2014.godine, na funkciji je tajnika fakulteta.

U preduzeću Aluminij d.d. Mostar bila je zaposlena na pozicijama direktora i pomoćnika direktora u Sektoru pravnih, kadrovskih i zajedničkih poslova.

Položila je pravosudni ispit kod Federalnog ministarstva pravde i advokatski ispit kod Advokatske komore FBiH.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

 


Dr. sc. Senad Salkić - Izvršni direktor za kapitalne investicije

Rođen je 1981. godine u Tuzli. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomirao 2004. godine, magistrirao 2009. godine, a zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je 2014. godine.

Od 2005. do 2015. godine, zaposlen je u Ekonomskom sektoru TE „Tuzla“. Educirao se na brojnim seminarima i kursevima i objavio veći broj naučnih i stručnih radova.

Od 2016. godine, obnaša funkciju Izvršnog direktora za kapitalne investicije u JP Elektroprivreda BiH.

Dioničar je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sa 29 dionica, odnosno 0,0001% od ukupnog broja dionica. Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Podružnice

Termoelektrane
Detaljnije
Hidroelektrane na Neretvi
Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.
Detaljnije
Male hidroelektrane
Detaljnije
VE Podveležje
Detaljnije
Distribucije
Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.
Detaljnije