Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radio je na različitim operativnim i rukovodnim poslovima u preduzećima: JKP RAD  Sarajevo, JKP PARK, Zavodu za vodoprivredu i BH Telecomu.

Posjeduje zvanja samostalnog računovođe, ovlaštenog revizora i stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.