Elektroprivreda BiH investira u vjetropark na Vlašiću

Generalni direktor Elektroprivrede BiH dr. Elvedin Grabovica, izvršni direktor za ekonomske poslove u Direkciji EPBiH Edin Mujagić i ministar za privredu u Srednjobosanskoj kantonu Sedžad Milanović potpisali su u Travniku ugovore o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na platou Vlašića snage do 50 megavata.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH dr. Elvedin Grabovica, izvršni direktor za ekonomske poslove u Direkciji EPBiH Edin Mujagić i ministar za privredu  u Srednjobosanskoj kantonu Sedžad Milanović potpisali su  u Travniku ugovore o dodjeli koncesija za izgradnju vjetroparka na platou Vlašića snage do 50 megavata.
Potpisivanjem ugovora stvorena je mogućnost korištenja energije vjetra u srednjoj Bosni u svrhu proizvodnje električne energije, čemu je i lokalna zajednica dala značajnu podršku. Na lokaciji budućeg vjetroparka na platou Vlašića, bit će realiziran program istražnih mjerenja parametara vjetra po međunarodno priznatim standardima.
Nakon potpisivanja ugovora dr. Grabovica je izrazio nadu da će realizacija projekta početi što prije.
""Ako se pokaže da su svi projekti koje smo izabrali isplativi, krenućemo u izgradnju 10 vjetroagregata snage do 50  megavata čija je vrijednost oko 70 miliona eura. Realizacijom projekta pripreme i izgradnje vjetroelektrana na deset lokacija ostvaruju se direktne financijske koristi za Kanton, razvoj i izgradnju putne infrastrukture šireg područja Vlašića, te lokalne zajednice. Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, BiH je jedna od zemalja sa najvećim hidropotencijalom koji je za sada neiskorišten“ istakao je direktor EPBiH
Elektroprivreda BiH potpisivanjem ugovora, između ostalog, preuzima obavezu projektovanja, financiranja, izgradnje i održavanja vjetroelektrana po DBOT sistemu (Desing, Build, Operate i Transfer). Koncesija je dodijeljena na period od 30 godina sa mogućnošću produženja ugovora, tokom kojih će EPBiH uplaćivati naknadu za koncesiju u visini od 1,5 procenata ukupne vrijednosti proizvedene električne energije iz postrojenja koje koristi ovaj obnovljivi izvor energije. 
Buduće vjetroelektrane će biti instalirane na nadmorskim visinama u rasponu od 1.450 do 1.700 metara. Izgradnja vjetroelektrana je planirana na deset  lokacija - ""Panje I"",""Panje II"",""Paklarske stijene"", ""Ostrik"", ""Devecani"", ""Planinarski dom"," Brajlovica", "đenetić"," Okolina kote 1616" i"Okolina kote 1767".
Korištenje obnovljivih izvora energije u svrhu proizvodnje električne energije je već postao imperativ modernih i velikih kompanija, kako u Evropi i šire, tako i u okruženju i kod nas.
Proizvodnja električne energije iz vjetra ima vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu.  Povećanjem udjela obnovljivih izvora energije (energija vjetra, vode, biomase  islično) postiže se veća energetsku održivost sistema, kao i sigurnost snabdjevanja  električnom energijom, na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije. Podsticanjem proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, posebno vjetra, obezbjeđuje se zaštita okoliša, smanjenje utjecaja upotrebe fosilnih goriva na okoliš, kroz smanjivanje emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova.
 Potpisivanju ugovora su prisustvovati premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo i članovi Uprave EPBiH.