Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

05. novembar 2018.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o sazivanju Pedeset i treće (redovne) Skupštine EP BiH
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -Odluka o sazivanju Pedeset i treće (redovne) Skupštine Društva

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo2.33422.3342VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.84980.8498VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar0.79920.7992VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.63650.6365VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.49170.4917VLASNIČKI
ZA IF u preoblikovanju "VIB FOND" a.d. Banja Luka0.47590.4759VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina0.40290.4029SKRBNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.34140.3414VLASNIČKI
ABANKA DD LJUBLJANA0.27880.2788VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja
za 2018. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2018. godinu.

Termin događaja Korporativni događaj
februar 2018. Usvajanje Izvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora
mart / april 2018. Sazivanje i održavanje Skupštine i odgovarajuće objave o sazivanju Skupštine Društva – davanje saglasnosti na izbor Projektnog partnera za izgradnju bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla, razmatranje Odluke o investicionom ulaganju u izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla i Odluke o kreditnom zaduženju za finansiranje izgradnje Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla
april 2018. Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2017. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira
maj /juni 2018. Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine i odgovarajuće objave o sazivanju Skupštine Društva – razmatranje Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2017. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora
juli 2018. Objava Izvještaja o poslovanju za 2017. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 
juli/august 2018. Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2018. godine od strane Nadzornog odbora
do 31.08.2018. Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira
07.09.2018. Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
25.09.2018. Dan Koncerna EP BiH
decembar 2018. Sazivanje i održavanje Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i objava odgovarajućih obavještenja o sazivanju Skupštine - Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2019.- 2021. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

Napomena:
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 9,87 KM0,30%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
15.11.2018.9,879,519,872482.447,761
14.11.2018.9,849,5010,499189.030,825
13.11.2018.9,539,509,80334131.841,804
12.11.2018.9,809,509,801601.568,001
07.11.2018.9,839,509,90129312.715,303
06.11.2018.9,909,509,902302.277,001
02.11.2018.9,869,5010,006726.628,804
01.11.2018.9,909,9010,001291.277,101
31.10.2018.10,009,5110,29197019.700,001
22.10.2018.10,309,4210,304404.532,001
19.10.2018.10,499,4210,491101.154,402
18.10.2018.10,499,4210,491001.049,001
16.10.2018.10,509,4210,502302.414,002
12.10.2018.10,509,4210,501001.050,001
11.10.2018.10,499,4210,49159216.700,083
10.10.2018.10,479,4110,49357037.362,724
08.10.2018.10,409,4110,4850520,001
05.10.2018.9,679,8910,486906.672,103
04.10.2018.9,519,509,893002.853,001
21.09.2018.9,899,309,891098,901
12.09.2018.9,419,409,894404.140,401
11.09.2018.9,419,409,894003.764,001
06.09.2018.9,409,409,891171.099,801
05.09.2018.9,309,309,40344232.016,604
04.09.2018.9,338,019,3310009.330,001
03.09.2018.9,288,019,34379035.168,003
31.08.2018.9,308,029,39200018.600,003
30.08.2018.9,308,029,30200018.600,002
29.08.2018.9,348,029,34250023.353,033
27.08.2018.9,368,509,37150014.044,972