Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

29. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje- Odluka o sazivanju Šezdesete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
27. novembar 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo2.32302.3230VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.84980.8498VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar0.79920.7992VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.63650.6365VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.34140.3414VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina0.31160.3116SKRBNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2019. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2019. godinu.

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar 2019.

Održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Revidiranog Plana poslovanja za period 2019- 2021. godina

Februar 2019.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

Februar 2019.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju i izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala

April 2019.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2018. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

Maj /juni 2019.

Sazivanje i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

Juli 2019.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

Julu/avgustu 2019.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani i imenovanju članova Nadzornog odbora.

juli/august 2019.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2019. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2019.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2019.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2019.

Dan Koncerna EP BiH

Septembar/oktobar 2019.

Sazivanje i održavanje Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2020.- 2022. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 16,80 KM0,18%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
05.12.2019.16,8016,0016,801702.856,001
04.12.2019.16,7716,0016,991302.180,602
03.12.2019.17,1216,0216,994958.473,014
28.11.2019.17,8016,1017,50181232.253,605
27.11.2019.17,8017,2117,80400071.212,479
26.11.2019.17,7416,9818,99233841.481,4011
21.11.2019.16,5016,4917,474427.293,001
20.11.2019.17,0016,4917,472504.250,001
08.11.2019.16,9915,0217,00921.563,162
30.10.2019.17,5016,5217,701081.890,001
29.10.2019.17,5016,5217,5059210.360,001
24.10.2019.17,5116,5118,0028490,281
23.10.2019.17,8017,5118,005008.900,003
16.10.2019.17,5017,5018,0041717,501
15.10.2019.17,7017,5018,001652.920,501
10.10.2019.17,5017,4018,9950875,001
08.10.2019.17,5017,4018,993446.020,003
04.10.2019.17,4017,4018,9940696,001
03.10.2019.17,0016,4617,40175229.784,002
01.10.2019.16,9016,4018,061001.690,001
30.09.2019.16,9016,0518,06129921.959,504
24.09.2019.16,1016,0016,70103016.583,001
20.09.2019.15,9316,0018,067034112.034,7810
19.09.2019.15,0515,0515,1848722,401
13.09.2019.15,1815,0315,9050759,062
12.09.2019.15,0015,4515,83650097.500,001
10.09.2019.15,0015,0015,83291043.650,005
09.09.2019.15,0014,5515,003545.310,003
06.09.2019.15,0013,2015,0076111.415,005
04.09.2019.15,0013,2015,00971.455,001