Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

24. decembar 2020.
Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Javni konkurs za izbor dva člana Odbora za reviziju
14. decembar 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
14. decembar 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i sedma (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 29.12.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VI. Obavještenja.
Odluka o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2021. - 2023. godina
tačka 3. Upoznavanje sa Izvještajem o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja po polugodišnjem obračunu za 2020. godinu u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju SD (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo1.16091.1609VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.85500.8550VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.74530.7453VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.63650.6365VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina0.61410.6141SKRBNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.34140.3414VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2020. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2020. godinu.

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar/februar 2020.

Održavanje vanredne Skupštine Društva – Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala

Januar/Februar 2020.

Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Februar 2020.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

Februar 2020.

Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Generalnog direktora i članova Uprave Društva

Februar /mart 2020.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora i odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2020.- 2022. godine

Februar/Mart 2020.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

Februar/Mart 2020.

Objavljivanje javnog Konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

April 2020.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2019. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

April 2020.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju

Maj /juni 2020.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

Juli 2020.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

juli/august 2020.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2020. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2020.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2020.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2020.

Dan Koncerna EP BiH

Septembar/oktobar 2020.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2021.- 2023. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 9,40 KM0,00%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
14.01.2021.9,409,169,407266.824,404
13.01.2021.9,409,1710,004684.399,201
08.01.2021.9,409,169,40153214.406,306
06.01.2021.9,409,1610,0010009.400,004
30.12.2020.9,409,179,405385.057,201
29.12.2020.9,409,169,40228721.497,803
28.12.2020.9,459,169,507326.917,402
24.12.2020.9,439,169,458508.015,902
21.12.2020.9,159,109,40150013.725,043
17.12.2020.9,149,109,452101.919,002
15.12.2020.9,109,109,5060546,001
11.12.2020.9,509,109,5078741,001
09.12.2020.9,509,209,501101.045,001
07.12.2020.9,499,109,50100949,001
03.12.2020.9,509,109,508107.695,002
01.12.2020.9,509,109,50102969,001
27.11.2020.9,519,109,519308.844,302
26.11.2020.9,519,109,518147.741,144
23.11.2020.9,759,519,757477.283,253
20.11.2020.9,759,519,75149114.537,252
19.11.2020.9,759,5110,158007.800,004
18.11.2020.9,759,519,7514200138.450,008
17.11.2020.9,519,519919.424,412
10.11.2020.9,759,109,75987,751
06.11.2020.9,719,1010,00910088.380,307
03.11.2020.9,999,6510,0043550435.065,004
02.11.2020.10,009,6510,001001.000,001
30.10.2020.10,009,6510,00149214.920,003
29.10.2020.10,009,7310,00335933.589,505
27.10.2020.10,009,729,993403.398,604