Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Obavještenja

19. mart 2019.
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 20.03.2019. godine
Obavještenje o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, zakazane za 20.03.2019. godine
18. mart 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva, sazvane za 20.03.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta-Odluka o otkazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
04. mart 2019.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda Bih d.d. - Sarajevo sazvane za 20.03.2019. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta -Odluka o sazivanju Pedeset i sedme (vanredne) Skupštine

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

10. januar 2019.
Odluke sa Pedeset i pete (vanredne) Skupštine Društva, održane 10.01.2019. godine
Odluka o donošenju Revidovanog plana poslovanja za period 2019. - 2021. godina
13. decembar 2018.
Odluke sa Pedeset i četvrte (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održane 13.12.2018. godine
Odluka o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2019. - 2021. godina
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-2431/14-30/3.d), SD-14747/15-35/3.f., SD-34667/16.-43/3.12.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik-Bila broj: SD-16205/14-32/5.f), SD-34667/16.-43/3.6.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza broj: SD-2431/14-30/3.a), SD-14747/15-35/5.e., SD-34667/16.-43/3.10.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. Breza broj: SD-16205/14-32/5.c), SD-34667/16.-43/3.5.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-2431/14-30/3.e), SD-14747/15-35/5.d., SD-34667/16.-43/3.8.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik broj: SD-16205/14-32/5.e), SD-34667/16.-43/3.4.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje broj: SD-26072/16-41./2.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje broj: SD-2431/14-30/3.g), SD-14747/15-35/5.g., SD-34667/16.-43/3.13.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-14967/11-21/4.c), SD-35941/13-27/4.c), SD-2679/15-34/4.c., SD-34667/16.-43/3.2.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-2431/14-30/3.c), SD-14747/15-35/5.c., broj: SD-34667/16.-43/3.9. i SD-9838/17-45/3.a)
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj broj: SD-16205/14-32/5.a) i SD-34667/16.-43/3.3
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla broj: SD-2431/14-30/3.f), SD-14747/15-35/5.b., SD-34667/16.-43/3.7
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: SD-14967/11-21/4.a), SD-35941/13-27/4.a), SD-2679/15-34/4.a. i SD-34667/16.-43/3.1.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ Zenica broj: SD-34769/15-37/5., SD-16756/16-40/4.2., SD-26072/16-41./4. i SD-36797/17-48/4.1.
Odluka o izmjeni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica broj: SD-2431/14-30/3.b)., SD-14747/15-35/5.a., SD-34667/16.-43/3.11.

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://www.rvp.ba/Section2/Top10.aspx?bExcel=1): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found

Filename: models/pages_model.php

Line Number: 486

Naziv vlasnika Adresa vlasnika Procenti Tip računa
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2019. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2019. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar 2019.

Održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Revidiranog Plana poslovanja za period 2019- 2021. godina

Februar 2019.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

Februar 2019.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju i izboru i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala

April 2019.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2018. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

Maj /juni 2019.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

Juli 2019.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

Julu/avgustu 2019.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani i imenovanju članova Nadzornog odbora. 

juli/august 2019.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2019. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2019.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2019.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2019.

Dan Koncerna EP BiH

Septembar/oktobar 2019.

Sazivanje i održavanje Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2020.- 2022. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 14,50 KM -1,36%

Dan Srednji kurs Najbolja kupovna cijena Najbolja prodajna cijena Količina Vrijednost Broj transakcija
19.03.2019. 14,50 13,52 14,90 36 522,00 1
18.03.2019. 14,70 14,50 14,90 100 1.470,00 1
15.03.2019. 14,62 14,70 14,95 1701 24.870,50 4
14.03.2019. 14,70 13,52 14,90 1500 22.053,00 3
13.03.2019. 14,74 14,42 14,90 499 7.355,10 2
11.03.2019. 14,86 14,52 14,89 2197 32.655,48 4
08.03.2019. 14,96 13,52 14,98 3845 57.538,87 7
07.03.2019. 15,00 13,52 14,99 4383 65.725,00 11
06.03.2019. 15,00 14,51 15,00 1396 20.935,35 5
04.03.2019. 14,50 14,50 14,99 355 5.147,50 1
28.02.2019. 14,50 13,52 14,50 170 2.465,00 2
26.02.2019. 13,51 13,51 14,10 100 1.351,00 1
22.02.2019. 14,00 13,40 14,98 1000 14.000,00 2
21.02.2019. 14,98 13,40 14,98 48 719,04 1
15.02.2019. 12,61 12,61 14,09 88 1.109,68 1
14.02.2019. 13,00 12,50 14,10 336 4.368,00 1
13.02.2019. 13,37 12,50 15,00 1478 19.760,86 3
12.02.2019. 13,37 12,50 13,37 67 895,79 1
08.02.2019. 13,04 12,50 13,37 271 3.534,50 2
05.02.2019. 12,99 12,99 421 5.468,79 2
04.02.2019. 12,50 12,50 12,99 88 1.100,00 1
01.02.2019. 12,00 12,00 12,99 15 180,00 1
24.01.2019. 11,00 11,00 152 1.672,00 1
23.01.2019. 10,35 10,35 12,50 37 382,95 1
18.01.2019. 12,50 12,99 81 1.012,50 1
17.01.2019. 12,99 11,00 12,99 334 4.338,66 3
10.01.2019. 11,00 10,21 1325 14.580,00 7
08.01.2019. 10,65 10,20 11,00 754 8.030,10 4
07.01.2019. 10,14 10,14 11,00 34 344,76 1
31.12.2018. 10,05 10,05 11,00 87750 881.887,50 1

Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

EPBiH