Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

08. august 2023.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o neposrednom sazivanju Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
08. august 2023.
Sazivanje vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo (Sedamdeset i šesta Skupština)
Vlada Federacije BiH je neposredno sazvala vanrednu Skupštinu dioničara Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo koja će se održati dana 22.08.2023. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., sa početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine (Sedamdeset i šesta vanredna Skupština)
Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine
Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika/članova Odbora za glasanje vanredne Skupštine
Zahtjev za sazivanje (vanredne) Skupštine JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
Obrazac prijave za Skupštinu (osnovni elementi)
Obrazac punomoći za učešće u radu Skupštine (osnovni elementi)

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2021. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.39971.3997SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86480.8648VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.66660.6666VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.65570.6557VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.35530.3553VLASNIČKI
ASA Banka d.d. Sarajevo0.28130.2813VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.0.23780.2378VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2023. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2023. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Februar 2023.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2022. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

 

Mart  2023.

Dostava Komisiji za vrijednosne papire FBiH Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu radi objavljivanja u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj 99/2022)

 

Juni 2023.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2022. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i izvještajem o radu Nadzornog odbora

 

do 08.07.2023.

Dostava Komisiji za vrijednosne papire FBiH revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji  godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu radi objavljivanja u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj 99/2022)

 

Juli 2023.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2023. godine od strane Nadzornog odbora

 

do 31.07.2023.

Dostava Komisiji za vrijednosne papire FBiH Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu radi objavljivanja u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine FBiH“ broj 99/2022)

 

August 2023.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju članova Nadzornog odbora, radi isteka perioda na koji su imenovani i imenovanju članova Nadzornog odbora

 

07.09.2023.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

25.09.2023.

Dan Koncerna EP BiH

 

Decembar 2023.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2024.- 2026. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 13,00 KM0,91%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
18.09.2023.13,0013,0013,482413.132,292
14.09.2023.12,8812,7013,00569373.349,705
13.09.2023.13,0012,6313,00560072.795,002
12.09.2023.13,0112,6112,99611079.463,003
04.09.2023.13,0013,0013,501401.820,001
01.09.2023.12,9512,5713,004065.256,403
30.08.2023.12,9512,5113,506258.095,002
25.08.2023.12,8812,6613,508129104.704,904
24.08.2023.13,0012,9013,5052676,003
21.08.2023.12,9112,9013,604585.913,582
18.08.2023.12,9412,9113,608947115.799,006
17.08.2023.13,0013,0013,3940520,001
16.08.2023.13,0012,9013,00131617.108,005
14.08.2023.13,0013,0013,502112.743,003
04.08.2023.12,9412,9013,505006.470,001
03.08.2023.13,5012,9413,5071958,501
01.08.2023.13,3412,9013,00369249.245,5013
31.07.2023.13,7013,2013,701001.370,001
18.07.2023.13,0012,9213,0081710.621,703
07.07.2023.12,9112,9114,00831.071,531
04.07.2023.13,0012,9013,006698.697,005
26.06.2023.13,0412,5013,00205526.797,957
20.06.2023.13,7513,2014,165257.218,751
16.06.2023.13,7513,2013,75113615.617,506
09.06.2023.14,0013,0514,001041.456,002
07.06.2023.13,0313,0114,2010000130.329,5025
06.06.2023.14,0714,0014,202703.800,002
31.05.2023.14,0014,0015,009126,001
30.05.2023.14,0013,0514,0029406,002
29.05.2023.14,0013,0314,00798,001