Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

27. januar 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
27. januar 2021.
Obavještenje o sazivanje Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i osma (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 11.02.2021. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine
Odluka o sazivanju Šezdeset i osme (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 4. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke
tačka 5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju dva člana Odbora za reviziju
Obrazac prijave (osnovni elementi)
Obrazac punomoći (osnovni elementi)
Obrazac Izjave o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.24111.2411SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86450.8645VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.73280.7328VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.49380.4938VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo0.42620.4262VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2021. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2021. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Februar 2021.

Održavanje vanredne Skupštine Društva:

-         Razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani

-         Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala,

-         Razrješenje dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke,

-         Izbor i imenovanje dva člana Odbora za reviziju

 

Februar 2021.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

 

April 2021.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Maj /juni 2021.

Ukoliko se za to steknu uvjeti, sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. i Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i izvještajima o radu Nadzornog odbora

 

Juli 2021.

Objava izvještaja o poslovanju za 2019. i 2020. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenim revizijama godišnjih izvještaja o poslovanju za 2019. i 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Juli/august 2021.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2021. godine od strane Nadzornog odbora

 

do 31.08.2021.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

07.09.2021.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

25.09.2021.

Dan Koncerna EP BiH

 

Novembar/decembar 2021.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2022.- 2024. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 9,30 KM-2,11%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
06.05.2021.9,309,019,3028000260.400,002
30.04.2021.9,509,019,5080760,002
28.04.2021.9,029,019,50262023.622,006
20.04.2021.10,009,0110,492912.910,002
09.04.2021.8,999,009,20274624.687,602
02.04.2021.9,008,779,00124011.160,004
01.04.2021.9,028,779,00375033.818,0011
30.03.2021.9,019,0110,00290026.129,001
29.03.2021.9,018,769,0111009.911,001
23.03.2021.9,108,759,10148913.548,906
15.03.2021.9,009,0010,0050450,001
11.03.2021.9,009,009,27436,001
10.03.2021.9,008,609,00142512.825,005
09.03.2021.9,008,459,001140291.026.400,8714
04.03.2021.9,059,059,101231.113,152
03.03.2021.9,058,459,059008.145,006
02.03.2021.9,159,059,154353.980,253
25.02.2021.9,159,059,152051.875,751
24.02.2021.9,149,059,157717.050,244
23.02.2021.9,149,059,12304627.828,908
22.02.2021.9,159,159,281501.372,501
19.02.2021.9,139,159,283102.829,063
17.02.2021.9,299,009,2986697805.399,855
16.02.2021.9,079,039,05215719.554,869
15.02.2021.9,129,119,1449446,881
12.02.2021.9,139,109,12110810.112,523
11.02.2021.9,059,059,2030271,501
10.02.2021.9,209,039,209518.749,203
09.02.2021.9,209,039,2010429.586,403
08.02.2021.9,209,049,203002.760,001