Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

10. juni 2021.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 58. sjednici održanoj dana 09.06.2021. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2021. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2020. godini, iz razloga što nisu okončane aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu je završen, a izrada izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu je u toku, tako da će Nadzorni odbor redovnu Skupštinu Društva, na kojoj bi se razmatrali izvještaji o poslovanju Društva za 2019. i 2020. godinu, koji uključuju finansijske izvještaje i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.
12. maj 2021.
Obavještenje o ispravci Obavještenja o sazivanju i materijala za Šezdeset i devetu (vanrednu) Skupštinu Društva
Obavještenje o ispravci Obavještenja o sazivanju i materijala za Šezdeset i devetu (vanrednu) Skupštinu Društva
10. maj 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva za 25.05.2021. godine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

26. maj 2021.
Odluke sa Šezdeset i devete (vanredne) Skupštine, održane 25.05.2021. godine
2.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica
2.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnici Kreka
2.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
2.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
2.5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
2.6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
2.7.Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
3.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Zenica
3.2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Rudnici Kreka
3.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
3.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
3.5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
3.6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
3.7.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
4.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem Rudnici Kreka
4.2.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo RMU Zenica
4.3.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
4.4.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
4.5.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
4.6.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u Abid Lolić
5.1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulag. u Rudnik uglja Kreka
5.2.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Đurđevik
5.3.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Kakanj
5.4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Breza
5.5.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Zenica
5.6.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RMU Abid Lolić
5.7.Odluka o stavljanju van snage Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u RU Gračanica
6.Odluka o donošenju Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za period 2021.-2023. godina
7.Odluka o pretvorbi uplaćenih a neopravdanih avansa zavisnim društvima-rudnicima uglja u dugoročne pozajmice
8.Odluka o odobravanju sredstava za davanje pozajmica zavisnim društvima – rudnicima uglja

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.23291.2329SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86480.8648VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.73280.7328VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.65570.6557VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo0.25680.2568VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2021. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2021. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Februar 2021.

Održavanje vanredne Skupštine Društva:

-         Razrješenje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala radi isteka perioda na koji su imenovani

-         Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala,

-         Razrješenje dva člana Odbora za reviziju radi podnošenja ostavke,

-         Izbor i imenovanje dva člana Odbora za reviziju

 

Februar 2021.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

 

April 2021.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Maj /juni 2021.

Ukoliko se za to steknu uvjeti, sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. i Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i izvještajima o radu Nadzornog odbora

 

Juli 2021.

Objava izvještaja o poslovanju za 2019. i 2020. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenim revizijama godišnjih izvještaja o poslovanju za 2019. i 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Juli/august 2021.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2021. godine od strane Nadzornog odbora

 

do 31.08.2021.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

07.09.2021.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

25.09.2021.

Dan Koncerna EP BiH

 

Novembar/decembar 2021.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2022.- 2024. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 9,27 KM-0,36%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
22.06.2021.9,279,1610,00400037.064,969
21.06.2021.9,309,1710,0010009.300,001
18.06.2021.9,239,1510,00400036.919,508
17.06.2021.9,209,2010,00460042.320,003
16.06.2021.9,159,1510,29200018.300,003
15.06.2021.9,179,0710,2932000293.445,9314
04.06.2021.9,309,167857.300,501
03.06.2021.9,299,079,30497846.254,025
02.06.2021.9,249,109,2990831,601
01.06.2021.9,209,069,24800073.600,001
31.05.2021.9,009,009,2028252,001
28.05.2021.9,079,009,24641058.115,309
20.05.2021.9,289,059,29401237.239,685
19.05.2021.9,109,109,2010059.146,502
10.05.2021.9,289,039,2049454,721
07.05.2021.9,299,039,302001.858,001
06.05.2021.9,309,019,3028000260.400,002
30.04.2021.9,509,019,5080760,002
28.04.2021.9,029,019,50262023.622,006
20.04.2021.10,009,0110,492912.910,002
09.04.2021.8,999,009,20274624.687,602
02.04.2021.9,008,779,00124011.160,004
01.04.2021.9,028,779,00375033.818,0011
30.03.2021.9,019,0110,00290026.129,001
29.03.2021.9,018,769,0111009.911,001
23.03.2021.9,108,759,10148913.548,906
15.03.2021.9,009,0010,0050450,001
11.03.2021.9,009,009,27436,001
10.03.2021.9,008,609,00142512.825,005
09.03.2021.9,008,459,001140291.026.400,8714