Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

15. decembar 2021.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o sazivanju Sedamdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
05. august 2021.
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2020. godini
Obavijest dioničarima o isplati dividende iz dobiti ostvarene u 2020. godini

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

02. august 2021.
Odluke sa Sedamdesete (redovne) Skupštine Društva, održane 30.07.2021. godine
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju I DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju II DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju III DIO
Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju I DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju II DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju III DIO
Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2020. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju IV DIO
Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godini
Statut o dopuni Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo
Odluka o izmjeni namjene dijela planiranih sredstava za ulaganja tokom 2021. godine u okviru Revidovanog plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2021.-2023. godina
Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću GEOLP d.o.o. Kakanj;
Odluka o odobravanju Statuta GEOLP d.o.o. Kakanj

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.39961.3996SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86480.8648VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.73280.7328VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.65570.6557VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.0.23780.2378VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2022. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2022. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar/Februar 2022.

Održavanje vanredne Skupštine Društva:

-         Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2022. – 2024. godina

 

Februar 2022.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

 

Februar  2022.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Maj /juni 2022.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i izvještajima o radu Nadzornog odbora

 

Juli 2022.

Objava izvještaja o poslovanju za 2021. godinu i mišljenja vanjskog revizora o reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

Juli 2022.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2021. godine od strane Nadzornog odbora

 

do 31.07.2022.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

 

07.09.2022.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

 

25.09.2022.

Dan Koncerna EP BiH

 

Decembar 2022.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2023.- 2025. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 12,00 KM0,00%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
21.01.2022.12,0011,7112,001221.464,002
20.01.2022.12,0011,5012,001501.800,001
18.01.2022.12,0011,4012,001621.944,001
14.01.2022.11,5011,4012,0056644,002
13.01.2022.11,5111,4011,50194422.381,208
11.01.2022.11,5911,5311,5990610.500,542
10.01.2022.11,6011,4611,6025290,001
07.01.2022.11,5511,5011,80300034.650,001
06.01.2022.11,4511,4012,00213924.496,105
31.12.2021.11,5211,4012,50138215.926,172
29.12.2021.11,5511,4711,64116513.455,755
28.12.2021.11,5511,4711,558359.644,384
27.12.2021.11,5011,6111,641301.495,004
24.12.2021.11,5011,4711,508279.513,203
22.12.2021.11,6311,4611,6343500,091
21.12.2021.11,6411,3511,631681.955,523
20.12.2021.11,5211,5011,64173219.948,005
17.12.2021.11,4011,3511,408079.196,553
16.12.2021.11,3611,3511,443033.441,023
15.12.2021.11,5611,3511,49200823.220,317
14.12.2021.11,6511,6411,65381244.423,2511
13.12.2021.11,6511,6411,65491257.224,8018
10.12.2021.11,5911,5211,653744.332,903
09.12.2021.11,6211,4011,98281432.698,7111
08.12.2021.11,6511,6011,65173720.244,056
07.12.2021.11,6611,6511,805316.189,153
03.12.2021.12,1711,6012,244705.720,703
02.12.2021.12,2812,2212,483524.322,403
29.11.2021.12,9812,2512,9850649,001
24.11.2021.13,0012,3012,9894112.233,004