Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

14. august 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
13. august 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Šezdeset i treća (vanredna) Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo će se održati dana 28.08.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., s početkom u 10,00 sati. Dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja o sazivanju Skupštine.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i treće (vanredne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
tačka 4. Donošenje Odluke o odobravanju statuta zavisnih društava-rudnika uglja
a) Statut - Rudnik uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla
b) Statut - Rudnik uglja „Gračanica“ d.o.o.- Gornji Vakuf - Uskoplje
c) Statut - Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj
d) Statut - Rudnik mrkog uglja „Breza“ d.o.o. - Breza
e) Statut - Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik
f) Statut - Rudnik mrkog uglja „Zenica“ d.o.o. - Zenica
g) Statut - Rudnik mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. - Travnik - Bila
Izjava o prihvatanju kandidature za člana Nadzornog odbora
Obrazac prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva-osnovni elementi
Obrazac punomoći - osnovni elementi
15. juni 2020.
Informacija o problematici zakazivanja redovne Skupštine
Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 24. sjednici održanoj dana 11.06.2020. godine razmatrao Informaciju Uprave Društva o problematici sazivanja redovne Skupštine Društva, koja bi, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, trebala biti održana do kraja juna 2020. godine. Na sjednici je konstatovano da Nadzorni odbor JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo nije u mogućnosti da sazove redovnu Skupštinu Društva na kojoj bi se razmatrao godišnji izvještaj Društva koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2019. godini, iz razloga što nisu započete aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu, jer nije okončan postupak imenovanja revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za period 2019. – 2021. godina. Nadzorni odbor će redovnu Skupštinu Društva sazvati odmah po sticanju uvjeta, tj. po završetku revizije finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, o čemu će dioničari biti blagovremeno upoznati u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo1.26001.2600VLASNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.85500.8550VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina0.84070.8407SKRBNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar0.78230.7823VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.63650.6365VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.34140.3414VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2020. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2020. godinu.

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar/februar 2020.

Održavanje vanredne Skupštine Društva – Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala

Januar/Februar 2020.

Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Februar 2020.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

Februar 2020.

Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Generalnog direktora i članova Uprave Društva

Februar /mart 2020.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora i odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2020.- 2022. godine

Februar/Mart 2020.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

Februar/Mart 2020.

Objavljivanje javnog Konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

April 2020.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2019. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

April 2020.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju

Maj /juni 2020.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

Juli 2020.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

juli/august 2020.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2020. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2020.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2020.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2020.

Dan Koncerna EP BiH

Septembar/oktobar 2020.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2021.- 2023. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 10,50 KM0,00%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
13.08.2020.10,5010,5012,00300031.500,002
12.08.2020.10,5010,5012,00586661.593,003
11.08.2020.10,5010,0010,501341.407,001
06.08.2020.10,1010,0012,0029750300.550,005
04.08.2020.10,1110,0012,00173017.497,604
03.08.2020.10,1010,0010,1020500207.092,703
29.07.2020.10,1210,0010,125915.980,922
27.07.2020.10,1210,0010,122452.479,402
23.07.2020.10,1210,0010,12101210.241,441
22.07.2020.10,1210,0010,12100010.119,882
14.07.2020.10,1210,0010,12119912.133,881
08.07.2020.10,1210,0010,12630163.770,217
02.07.2020.10,1210,1212,00164116.606,921
30.06.2020.10,1210,0010,123593.633,081
29.06.2020.10,1210,0012,007507.590,001
26.06.2020.10,129,0110,12225022.770,002
25.06.2020.10,109,8312,00443444.777,277
24.06.2020.10,1310,1312,00100010.130,004
16.06.2020.10,1210,1211,0015864160.543,681
12.06.2020.10,129,8410,136987.066,843
11.06.2020.10,129,8410,1330000303.600,002
08.06.2020.10,129,8310,12100010.120,002
05.06.2020.10,1210,0010,1263355641.156,152
03.06.2020.10,139,8310,1394952,142
01.06.2020.10,139,8310,1351533522.029,297
28.05.2020.10,1410,0010,139679.802,393
27.05.2020.10,1310,1512,00200920.350,105
26.05.2020.10,159,5210,15226622.999,908
22.05.2020.10,139,5110,1540248407.869,0511
15.05.2020.10,0010,0015150,001