Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@elektroprivreda.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

07. maj 2020.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanje Šezdeset i druge (redovne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
06. maj 2020.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Šezdeset i druga (redovna) Skupština Društva održat će se dana 28.05.2020. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati. Obzirom na Odluku Vlade Federacije BiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije F BiH V broj: 408/2020 od 16.03.2020. godine („Službene novine F BiH“ broj: 21/20), Naredbu Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo broj 08-40-423-21/20 od 29.03.2020. godine o održavanju skupova u zatvorenom prostoru i poduzete preventivne mjere protiv širenja zaraze koronavirusa (COVID 19) u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, dioničari JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo se podsjećaju na mogućnost glasanja u odsustvu u skladu članom 34. Poslovnika o radu Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i tačkom VIII. Obavještenja.
Obavještenje o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
Odluka o sazivanju Šezdeset i druge (redovne) Skupštine Društva
tačka 1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva
tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju-prvi dio
tačka 2.Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2018. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju-drugi dio
tačka 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
tačka 4. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2020. - 2022. godina
tačka 5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Biografija kandidata sa pratećom dokumentacijom- dr.sci Izet Žigić
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom-dr.sci Milenko Obad
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- Selvedin Subašić
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- Muhidin Zametica
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- dr.sci Safet Isić
Biografija kandidata sa pratećom dokumetacijom- mr. Vanja Bajrami
tačka 7.Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani
tačka 8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Obarazac prijave za učešće u radu i odlučivanju
Obrazac punomoći
03. mart 2020.
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ( objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" 03.03.2020. godine)
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo1.29011.2901VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina0.90150.9015SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.84980.8498VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar0.79920.7992VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.63650.6365VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.47590.4759VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.34140.3414VLASNIČKI
ASA FINANCE d.d. Sarajevo0.27850.2785VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2020. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2020. godinu.

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar/februar 2020.

Održavanje vanredne Skupštine Društva – Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala

Januar/Februar 2020.

Objavljivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Februar 2020.

UsvajanjeIzvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora

Februar 2020.

Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Generalnog direktora i članova Uprave Društva

Februar /mart 2020.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2018. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora i odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2020.- 2022. godine

Februar/Mart 2020.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

Februar/Mart 2020.

Objavljivanje javnog Konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju

April 2020.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2019. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

April 2020.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine - Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju

Maj /juni 2020.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem, izvještajima vanjskog revizora, izvještajima Odbora za reviziju i Izvještajem o radu Nadzornog odbora

Juli 2020.

Objava Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu i mišljenja vanjskog revizora o obavljenoj reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira 

juli/august 2020.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2020. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.08.2020.

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2020.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

25.09.2020.

Dan Koncerna EP BiH

Septembar/oktobar 2020.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva– odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2021.- 2023. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

 

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 10,14 KM0,07%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
28.05.2020.10,1410,0010,139679.802,393
27.05.2020.10,1310,1512,00200920.350,105
26.05.2020.10,159,5210,15226622.999,908
22.05.2020.10,139,5110,1540248407.869,0511
15.05.2020.10,0010,0015150,001
14.05.2020.9,509,2212,00400038.000,009
13.05.2020.10,009,7012,004934.930,001
08.05.2020.10,009,213943.940,002
05.05.2020.9,509,7810,00657,001
04.05.2020.9,509,109,50199418.943,004
29.04.2020.9,009,0010,009178.253,002
28.04.2020.9,008,749,00334830.132,009
27.04.2020.9,008,749,00323529.115,006
24.04.2020.9,009,00550049.518,009
23.04.2020.9,009,0011,121110099.900,0012
22.04.2020.9,709,7011,12106310.311,733
21.04.2020.9,889,6110,00171516.940,004
14.04.2020.10,359,5010,354324.471,201
10.04.2020.10,359,3010,352852.949,751
09.04.2020.10,359,3010,3526221271.387,357
07.04.2020.10,679,3011,5037000394.790,002
03.04.2020.11,009,0118790206.690,006
01.04.2020.11,009,0011,003103.410,001
31.03.2020.11,1311,33350038.950,007
30.03.2020.12,6011,4512,604005.040,001
27.03.2020.11,1213,4914155,681
19.03.2020.13,9013,891101.529,001
16.03.2020.14,0014,001033641.447.096,002
09.03.2020.13,4013,404506.030,001
03.03.2020.14,0013,4014,0017238,001