Investitori

Informacije, obavještenja i dokumenti namijenjeni investitorima/dioničarima, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

U ovom dijelu možete pronaći informacije, obavještenja i dokumente namijenjene investitorima/dioničarima i to: obavještenja (o sazivanju skupštine, o isplati dividende i druga obavještenja), izvještaje o poslovanju, odluke i druge akte donesene na Skupštini EP BiH, kao i druge informacije od značaja za investitore/dioničare.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila investitori@epbih.ba ili fax-a +387 33 751 905.

Obavještenja

Izvještaji o
poslovanju

Godišnji izvještaji o poslovanju
Detaljnije
Izvještaji nezavisnog revizora
Detaljnije
Objavljeni izvještaji o poslovanju
Detaljnije

Odluke
Skupštine Društva

Kodeks korporativnog
upravljanja

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo.

Skupština JP EPBiH donijela je 20.04.2012. godine Kodeks korporativnog upravljanja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo. 

Cilj ovog Kodeksa je uspostaviti standarde korporativnog upravljanja koji čine skup odnosa između organa Društva, dioničara Društva i drugih nosilaca interesa, u Društvu, kao i u društvima Koncerna.

Korporativno upravljanje Društvom temelji se na slijedećim principima:

 • obezbjeđenje osnova za efikasnu primjenu principa korporativnog upravljanja,
 • prava dioničara i ključne vlasničke funkcije, 
 • ravnopravan tretman dioničara,
 • uloga nosilaca interesa u korporativnom upravljanju,
 • objavljivanje informacija i transparentnost i
 • odgovornost organa Društva.

Osnovna načela ovog kodeksa su:

 • transparentnost poslovanja,
 • jasne procedure za rad Skupštine, Nadzornog odbora, Uprave Društva i drugih organa Društva,
 • izbjegavanje sukoba interesa,
 • efikasna unutarnja kontrola i
 • efikasan sistem odgovornosti.

Kompletan tekst Kodeksa JP EPBiH, kao i vezane dokumente, možete preuzeti u PDF formatu ispod.

Kodeks korporativnog upravljanja JP EPBiH
Kodeks SASE
OECD smjernice za korporativno upravljanje za državna preduzeća
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2021. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2020. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2019. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2018. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2017. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2016. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2014. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2013. godini
Izjava o usklađenosti postupanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja u 2012. godini

Vlasnička
struktura

Podaci o vlasničkoj strukturi preuzeti sa zvanične web stranice Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Naziv vlasnikaAdresa vlasnikaProcentiTip računa
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE90.369190.3691VLASNIČKI
Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina1.39971.3997SKRBNIČKI
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar0.86480.8648VLASNIČKI
ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla0.66660.6666VLASNIČKI
ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo0.65570.6557VLASNIČKI
ZIF "prevent INVEST" d.d. Sarajevo0.64780.6478VLASNIČKI
ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo0.57420.5742VLASNIČKI
OAIF " VIB FOND"0.35530.3553VLASNIČKI
ASA Banka d.d. Sarajevo0.28130.2813VLASNIČKI
ZIF "FORTUNA FOND" d.d.0.23780.2378VLASNIČKI
Podaci preuzeti sa zvanične web prezentacije Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - www.rvp.ba

Regulatori i
legislativa

Regulatorna komisija za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Detaljnije
Državna regulatorna komisija za električnu energiju
Detaljnije
Pregled osnovnih propisa koji regulišu osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Detaljnije
Pregled EU direktiva
Detaljnije

Kalendar korporativnih događaja za 2024. godinu

Uprava Društva je utvrdila Kalendar korporativnih događaja Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za 2024. godinu.

 

Termin događaja

Korporativni događaj

Januar/Februar 2024.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva:

 • razmatranje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 2024.-2026. godine i 
 • odlučivanje o razrješenju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani i imenovanju članova Nadzornog odbora ispred državnog kapitala i
 • upoznavanje Skupštine Društva sa Izvještajem Odbora za reviziju o reviziji polugodišnjeg obračuna I-VI 2023. godine. 

Februar 2024.

Usvajanje Izvještaja Uprave Društva o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2023. godinu i Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu (za potrebe FIA-a) od strane Nadzornog odbora 

Februar 2024.

Objava Godišnjeg izvještaja o poslovanja za 2023. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

Januar/mart 2024.

Raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Generalnog direktora i izvršnih direktora – članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i po dobijanju prethodne saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, izbor i imenovanje Generalnog direktora i izvršnih direktora na mandatni period od četiri godine.

Mart/April 2024.

Raspisivanje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju.

Maj 2024.godine.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o razrješenju članova Odbora za reviziju radi isteka perioda na koji su imenovani i izbor i imenovanje članova novog saziva Odbora za reviziju.

Juni 2024.

Sazivanje  i održavanje redovne Skupštine Društva – odlučivanje o Izvještaju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2023. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajima vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja i izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

Juli 2024.

Objava izvještaja o poslovanju za 2023. godinu i mišljenja vanjskog revizora o reviziji godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

Juli 2024.

Usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I-VI 2024. godine od strane Nadzornog odbora

do 31.07.2024..

Objava Polugodišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu u skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira

07.09.2024.

Dan JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

25.09.2024.

Dan Koncerna EP BiH 

Decembar 2024.

Sazivanje i održavanje vanredne Skupštine Društva – odlučivanje o donošenju Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2025.- 2027. godine i na kojoj će se Skupština Društva upoznati sa revizijom polugodišnjeg obračuna koju je, u skladu sa članom 273. Zakona o privrednim društvima, dužan izvršiti Odbor za reviziju.

Napomena:

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo zadržava pravo promjene navedenih termina
 • Sjednice Nadzornog odbora Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno
 • Sjednice Odbora za reviziju Društva se, u pravilu, održavaju jednom mjesečno

Vrijednost
dionica

U ovom dijelu naše stranice možete saznati više detalja o trgovanju na berzi.

JPESR 10,99 KM0,45%

DanSrednji kursNajbolja kupovna cijenaNajbolja prodajna cijenaKoličinaVrijednostBroj transakcija
28.05.2024.10,9910,9411,9050549,452
27.05.2024.10,9410,9911,90110812.125,112
23.05.2024.10,8310,6411,005706.173,102
14.05.2024.10,8310,8312,001201.299,601
09.05.2024.10,8310,8311,991211.310,431
23.04.2024.10,8010,8212,905846.307,202
19.04.2024.10,8010,5313,0055594,001
18.04.2024.10,8910,531101.198,253
17.04.2024.10,5310,5311,001201.263,601
16.04.2024.10,8010,5411,001001.080,001
12.04.2024.10,6010,5411,002502.650,001
03.04.2024.10,6110,5410,606096.458,934
02.04.2024.10,5110,6111,0017178,671
26.03.2024.10,5110,6111,0053557,031
25.03.2024.10,3110,6010,93211721.817,686
13.03.2024.10,1010,1010,8030303,001
12.03.2024.10,0110,1010,802002.002,004
11.03.2024.10,0110,0110,303053.053,053
08.03.2024.10,0010,0011,00642264.214,6514
07.03.2024.10,009,9010,001501.500,001
06.03.2024.10,009,8010,001231.230,002
05.03.2024.10,009,5010,00368136.810,008
04.03.2024.10,5010,0210,501952.047,502
28.02.2024.11,0010,0110,502002.200,001
26.02.2024.11,0910,0111,093884.303,803
22.02.2024.11,1010,0011,106006.660,002
21.02.2024.11,0010,5010,901421.562,003
20.02.2024.11,0611,0011,06108912.047,902
19.02.2024.11,1111,0011,108479.410,394
16.02.2024.11,2111,2111,407508.407,501