Cijena električne
energije

U ovom dijelu možete saznati osnovne informacije o tome koji su sve troškovi uključeni u ukupnu cijenu električne energije i tarifne stavove za prodaju električne energije za krajnje kupce. Takođe, dati su i cjenovnici ostalih usluga koje nudi JP Elektroprivreda BiH (izdavanje elektroenergetske saglasnosti, izrada elaborata...).

Ukoliko želite izračunati iznos vašeg računa za električnu energiju, na osnovu unesenih energetskih veličina, to možete uraditi u dijelu Kalkulator.

Struktura
cijena

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove: trošak nabavke električne energije, trošak mrežarine, te naknada za obnovljive izvore energije koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u FBiH.

Ukupna cijena za električnu energiju koju plaćaju kupci treba da pokriva sljedeće troškove:

  • troškove nabavke električne energije, troškove vlastite proizvodnje, troškove snabdijevanja, troškove nabavke električne energije od proizvođača iz OIE, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove balansiranja, troškove obezbijeđenja prekograničnih kapaciteta i troškove vezane za rizik poslovanja;
  • trošak mrežarine, a koji se odnosi na troškove prenosne i distributivne mreže (izgradnja i održavanje prenosne i distributivne mreže, troškovi vezani za održavanje i očitanje mjernog mjesta, troškovi gubitaka električne energije, troškovi rada Nezavisnog operatora sistema u BiH – NOS BiH, troškovi pomoćnih/sistemskih usluga);
  • naknada za obnovljive izvore energije, koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja je uvedena u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje i kojom se obezbjeđuju sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

 


 

Cjenovnik
usluga

Informacije o cijenama usluga u JP Elektroprivreda BiH, naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača, te cjenovnik za iznajmljivanje stubova niskonaponske mreže JP EPBiH za postavljanje instalacija kablovske televizije.


Cjenovnik usluga u JP Elektroprivreda BiH

 

Iznos bez PDV

R.br.

Naziv usluge

Cijena usluga

(KM)

1.

Uslovi priključenja na elektrodistributivnu mrežu i povećanje odobrene priključne snage

KM

  1.1.

Izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnostima priključenja

100

   1.2.

Izdavanje preliminarnog mišljenja o mogućnostima priključenja u posebnoj zoni 

                  500

  1.3.

Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti

40

  1.4.

Izdavanje prethodne elektroenergetske saglasnosti u posebnoj zoni

100

  1.5.

Izdavanje elektroenergetske saglasnosti

65

  1.6.

Izdavanje elektroenergetske saglasnosti u posebnoj zoni

100

  1.7.

Izdavanje rješenja o izmjeni elektroenergetske saglasnosti radi promjene vlasništva na objektu (osim za slučaj naslijeđivanja)

10

  1.8.

Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja kupca na  SN mrežu (za priključnu snagu veću od 1.000 kW stambeno/stambeno poslovnih objekata ) - revizija Elaborata uključena u cijenu

1.350


 1.9.

Izrada optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača/prozumera na mrežu snage do 23kW

               300

 1.10.

Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača/prozumera na mrežu ispod 110kV, priključne snage veće od 23kW do 128kW - revizija elaborata uključena                                      u cijenu

           1.970

 1.11.

Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu ispod 110kV, priključne snage veće od 128kW do 500kW - revizija elaborata uključena u cijenu

               5.100

 1.12.

Izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja proizvođača na mrežu ispod 110kV, priključne snage veće od 500kW do 10.000kW - revizija elaborata uključena u cijenu

           10000(*)
(*) - U slučaju da Elektroprijenos zahtjeva od ODS-a dopunu dostavljenog Elaborata ili izradu novog Elaborata sa analizom 110kV mreže zbog promjene smjera energije, ODS će Investitoru ispostaviti fakturu za provedenu analizu mreže


 1.13.

Obrada zahtjeva bez izlaska na teren

            10

 1.14.

Promjena tarifne grupe na zahtjev kupca

            10

1.15.

Izmjena prethodne elektroenergetske saglasnosti na zahtjev investitora

            402.

Stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta koji se ne priključuje  na distributivnu mrežu

KM 

 2.1.

Izdavanje stručnog mišljenja o lokaciji koji se ne priključuje na distributivnu mrežu po jednoj karti odgovarajuće razmjere, prema raspoloživosti iz katastra podzemnih uređaja (1:500 ili 1:1000 ili 1:2500)

65

 2.2.

Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na niskom naponu (osim za slučaj kolizije)

             65

  2.3.

Izdavanje tehničkih uslova za izmještanje na srednjem naponu (osim za slučaj kolizije)

            100


3.

Isključenje i uključenje na zahtjev kupca/proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača i ODS-a iz razloga zbog kojih se kranjem kupcu/proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije prema Opštim uslovima:

(u toku radnog vremena)

Mjesto isključenja

obračunsko mjerno mjesto (lokalno ili daljinski)

stub, krovni nosač

3.1.

Isključenje krajnjeg kupca/proizvođača

20

80

3.2.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu do jedne godine

25

55

3.3.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužem od jedne godine do dvije godine

45

75

3.4.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od dvije godine do tri godine

65

95

3.5.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od tri godine do četiri godine

85

115

3.6.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od četiri godine do pet godina

100

135

 

4.

Isključenje i uključenje na zahtjev kupca/proizvođača ili na zahtjev Snabdjevača i ODS-a iz razloga zbog kojih se kranjem kupcu/proizvođaču može obustaviti isporuka ili preuzimanje električne energije prema Opštim uslovima:

(izvan radnog vremena)

Mjesto isključenja

obračunsko mjerno mjesto (lokalno ili daljinski)

stub, krovni nosač

4.1.

Isključenje krajnjeg kupca/proizvođača

35

120

4.2.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu do jedne godine

40

80

4.3.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužem od jedne godine do dvije godine

60

100

4.4.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od dvije godine do tri godine

80

120

4.5.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu dužim od tri godine do četiri godine

100

150

4.6.

Uključenje krajnjeg kupca/proizvođača koji je bio isključen sa mreže u vremenskom periodu  dužim od četiri godine do pet godina

120

170

 

5.

Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta na zahtjev kupca/proizvođača:

KM

5.1.

Pregled ispravnosti priključka

25

5.2.

Pregled ispravnosti priključka i obračunskog mjernog mjesta

30

 

6.

Različite usluge na priključku i obračunskom mjernom mjestu na zahtjev kupca:

KM

6.1.

Uključenje limitatora ili zaštitne sklopke nakon djelovanja

20

6.2.

Zamjena uloška glavnog osigurača 

25

 

7.

Mjerenja kvaliteta isporučene električne energije na zahtjev krajnjeg kupca/proizvođača:

KM

7.1.

Jednodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja

170

7.2.

Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o dijagramu opterećenja

400

7.3.

Mjerenje efektivne vrijednosti napona na mjestu priključenja

85

7.4.

Sedmodnevno mjerenje i izrada izvještaja o kvaliteti napona na mjestu priključenjana

400

 

8.

Neovlaštena potrošnja električne energije

KM

8.1.

Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na 0,4kV)

110

8.2.

Ustanovljenje neovlaštene potrošnje i isključenje kupca zbog neovlaštenog korištenja električne energije (kupac na srednjem naponu)

270

8.3.

Ustanovljenje samovoljnog uključenja brojila

140

 

9.

Upravljanje sklopnim napravama u postrojenju korisnika mreže prema zahtjevu korisnika:

KM/kom

9.1.

Prema unaprijed utvrđenom terminu

35

9.2.

Interventno

55

 

 

 

10.

Dežurstvo radi upravljanja mrežom po zahtjevu korisnika:

KM/h

10.1.

Prema unaprijed utvrđenom terminu

70

10.2.

Interventno

100

 

 

 

11.

Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta - na zahtjev kupca/proizvođača:

KM

11.1.

Izmjena brojila i vještačenje - monofazno i trofazno brojilo aktivne energije klase tačnosti 2

160

11.2.

Izmjena brojila i vještačenje - višefunkcijsko, trofazno, trosistemsko brojilo, aktivne i reaktivne energije, klase tačnosti 1 za aktivnu, 2 za reaktivnu energiju

280

 

 

 

12.

Provjera ispravnosti obračunskog mjernog mjesta i provjera brojila prenosnim ispitnim uređajem - na zahtjev kupca/proizvođača:

KM

12.1.

Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - direktna mjerenja

50

12.2.

Provjera ispravnosti brojila ispitnim uređajem - poluindirektna i indirektna mjerenja

80

12.3.

Provjera ispravnosti brojila prenosnim ispitnim uređajem -  poluindirektna i indirektna mjerenja, višednevna

155

 

 

 

13.

Dostava intervalnih podataka za period od jednog mjeseca:

KM

13.1.

Dostava 15-minutnih intervalnih podataka za jedno obračunsko mjerno mjesto po mjernoj veličini:

70

13.2.

Dostava agregiranih 15-minutnih intervalnih podataka za više mjernih mjesta po mjernoj veličini:

 

100

 14

Dostava intervalnih podataka dnevno za prethodni dan za period od jednog mjeseca:

                  KM

 14.1. 

Dostava 15-minutnih intervalnih podataka za jedno obračunsko mjerno mjesto po mjernoj veličini: 

                 150

 14.2.

Dostava agregiranih 15-minutnih intervalnih podataka za više mjernih mjesta po mjernoj veličini: 

                 300

 

15. Dostava podataka o dnevnoj potrošnji               

               KM      

 

15.1

Dostava podataka o dnevnoj potrošnji za period od jednog mjeseca za jedno obračunsko mjerno mjesto

          50

 

15.2 


Dostava podataka o dnevnoj potrošnji za prethodni dan za period od jednog mjeseca za jedno obračunsko mjerno mjesto                                                                                                         

         100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naknade za priključenje krajnjih kupaca/proizvođača na distributivnu mrežu ili za povećanje priključne snage postojećih krajnjih kupaca/proizvođača

Jedinični iznos naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 390,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na niskonaponskom nivou distributivne mreže, dok jedinični iznos naknade za priključenje objekta na srednjenaponsku mrežu iznosi 50% vrijednosti od 280,00 KM/kW koliko iznosi prosječna vrijednost investicija za priključenje jednog kilovata priključne snage na srednjonaponskom nivou distributivne mreže. Nadzorni odbor JP EPBiH je Odlukom  utvrdio iznos prosječnih vrijednosti investicija elektroenergetskih objekata distributivne mreže i jediničnih iznosa naknada za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu 

 

Naziv uslugeIznos bez PDV
Iznos jedinične naknade za priključenje krajnjih kupaca / proizvođača na distributivnu mrežu
Priključenje na niskonaponskom nivou distributivne mreže195 KM / kW
Priključenje na srednjenaponskom nivou distributivne mreže140 KM / kW

 

Jedinični iznosi naknada za priključenje na distributivnu mrežu

Cjenovnik za iznajmljivanje stubova niskonaponske mreže JP EPBiH za postavljanje instalacija kablovske televizije
Naziv usluge Iznos bez PDV
Naknada za zakup stubova niskonaponske mreže za postavljanje telekomunikacionih vodova

Naknada za zakup stubova niskonaponske mreže za postavljanje telekomunikacionih vodova (stubovi izgrađeni nakon 01.01.2023.) 

Naknada za zakup stubova niskonaponske mreže za postavljanje telekomunikacionih vodova (stubovi izgrađeni prije 01.01.2023.) 

3,59 KM/stubu/mjesečno

 

2,86 KM/stubu/mjesečno

 

Tarifni
stavovi

JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama.

Javno snadbijevanje
Javno snadbijevanje
JP EPBiH, kao javni snabdjevač, pruža uslugu snabdijevanja električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno uporedivim i transparentnim cijenama za sve krajnje kupce električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu (mala preduzeća i komercijalni kupci).
Detaljnije
Tržišno snabdijevanje
Tržišno snabdijevanje
JP EPBiH je unaprijedila svoju ponudu za poslovne korisnike koji na godišnjem nivou ostvaruju potrošnju električne energije veću od 5.000.000 kWh. Od sada je moguće ugovoriti i model varijabilnog snabdijevanja električnom energijom. Varijabilno snabdijevanje ima višestruke prednosti te može doprinijeti smanjenju troškova za električnu energiju za kupce koji mogu i žele uticati na svoj mjesečni dijagram opterećenja.
Detaljnije