Računi i
plaćanje

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o računu za električnu energiju, saznati kako se, na osnovu mjesečne potrošnje, dobije konačan iznos računa za električnu energiju, kao i informacije gdje možete izvršiti plaćanje računa za električnu energiju.

Također, u dijelu Uvid u stanje računa možete provjeriti stanje vašeg računa za električnu energiju. 

Objašnjenje
stavki računa

Račun za električnu energiju se sastoji od više stavki čija objašnjenja možete pronaći u nastavku.

Značenje pojedinih stavki na računu

 1. Podaci o podružnici Elektrodistribucije kojoj pripadate

 2. Podaci o kupcu

 3. Informacije o računu za električnu energiju: broj računa, obračunski period, mjesto i datum izdavanja računa, datum očitanja i datum dospijeća, te kategorija i tarifna grupa kupca

 4. a) Šifra potrošača – jedinstvena šifra kupca

  b) Šifra mjernog mjesta – jedinstvena šifra mjernog mjesta

 5. Jedinice mjere pojedinih obračunskih elemenata

 6. Količine energetskih veličina utrošenih u obračunskom razdoblju

 7. Jedinične cijene

 8. Obračunati iznos po pojedinim stavkama, odnosno proizvod količina i cijena, zaokružen na dvije decimale

 9. Električna energija (trošak nabavke električne energije koji osim troškova vlastite proizvodnje električne energije i snabdijevanja električnom energijom sadrži i troškove nabavke električne energije od proizvođača iz OIE, troškove obezbjeđenja garantovanosti isporuke, troškove obezbijeđenja prekograničnih kapaciteta i troškove vezane za rizik poslovanja)

 10. Mrežarina (trošak mrežarine koji se odnosi na troškove prenosne i distributivne mreže, odnosno izgradnju i održavanje prenosne i distributivne mreže, troškove vezane za održavanje i očitanje mjernog mjesta, troškove gubitaka električne energije, troškove rada Nezavisnog operatora sistema u BiH – NOS BiH, troškove pomoćnih/sistemskih usluga i balansiranja, i koje snabdjevač plaća Elektroprijenosu BiH, NOS BiH i Operatoru distributivne mreže)

 11. Naknada za obnovljive izvore koja se naplaćuje od svih krajnjih kupaca električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i koja je uvedena u skladu sa Uredbom o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

 12. Zajedničko trošilo (npr. stubišna rasvjeta, lift, hidrofor...)

 13. Iznos za potrošenu električnu energiju– porezna osnovica

 14. Iznos PDV-a koji se računa primjenom propisane stope poreza na poreznu osnovicu

 15. Ukupan iznos za plaćanje dobiva se sabiranjem porezne osnovice, pripadajućih iznosa poreza i zateznih kamata

Kalkulator

Pomoću kalkulatora možete na osnovu unesenih energetskih veličina (obračunska snaga, aktivna energija, prekomjerno preuzeta reaktivna energija) izračunati iznos mjesečnog računa za električnu energiju.

Dovoljno je da izaberete kategoriju i grupu kupca i unesete odgovarajuće energetske veličine utrošene u jednom mjesecu. Detaljnije o kategorijama i grupama kupca možete pogledati u dijelu Kategorije kupaca.


Vrsta stavkeKoličinaCijenaIznos (KM)
Mjerno mjesto (mjesec)
0,00
Obračunska snaga (kW)
0,00
Aktivna energija - veća tarifa (kWh)
0,00
Aktivna energija - manja tarifa (kWh)
0,00
Prekomjerna reaktivna energija (kvarh)
0,00
Obnovljivi izvori (kWh)
0,000000
Iznos bez PDV
0,00
17% PDV
0,00
Iznos sa PDV
0,00

Napomena: Dobiveni podaci ne predstavljaju konačan obračun i služe isključivo u svrhu informisanja.

Uvid u
stanje računa

Da bi ste imali uvid u stanje računa odnosno iznose računa i uplata za električnu energiju za objekte koje želite, potrebno je da se prijavite, odnosno registrirate ukoliko nemate svoj EPBiH korisnički račun. Stanje računa možete pratiti za jedan ili više objekata (kuća, stan, vikendica, poslovni prostor).

Da bi ste imali uvid u stanje računa odnosno iznose računa i uplata za električnu energiju za objekte koje želite, potrebno je da se prijavite, odnosno registrirate ukoliko nemate svoj EPBiH korisnički račun. 

Stanje računa možete pratiti za jedan ili više objekata (kuća, stan, vikendica, poslovni prostor).  

Nakon što izvršite registraciju i prijavu korisnika, u dijelu Moja mjerna mjesta, možete definirati svoje korisničke račune i dobiti pregled računa i uplata za sve korisničke račune koje ste definirali.

Plaćanje
računa

Kupci iz kategorije „domaćinstva“ mogu vršiti plaćanje računa za električnu energiju u poslovnicama Elektrodistribucije, putem elektronskog bankarstva te na šalterima poslovnih banaka i BH Pošte.

Kupci iz kategorije "domaćinstva" plaćanje računa za električnu energiju mogu izvršiti, bez provizije, na svim naplatnim mjestima elektrodistributivnih podružnica EPBiH. U općinama u kojima se ne vrši gotovinska naplata računa za električnu energiju u elektrodistributivnim podružnicama, plaćanje računa bez troškova provizije se može realizovati na naplatnim šalterima BH Pošte:  Banovići, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Breza, Bugojno, Busovača, Bužim, Cazin, Čelić, Doboj Istok, Doboj Jug, Donji Vakuf, Fojnica, Goražde, Gornji Vakuf, Gračanica, Gradačac, Hadžići, Ilijaš, Jablanica, Kakanj, Kalesija, Kiseljak, Kladanj, Ključ, Konjic, Maglaj, Novi Travnik, Olovo, Prača, Sanski Most, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tešanj, Trnovo, Ustikolina, Vareš, Velika Kladuša, Visoko, Vitez, Vogošća, Zavidovići i Žepče. 


Za korisnike e-računa, omogućeno je plaćanje bez provizije i putem elektronskih uplatnica u sljedećim bankama:

 • BBI - E-režije
 • Intesa Sanpaolo banka - e-plati
 • Raiffeisen Bank - Režije na klik
 • Sberbank BH – ClickPay
 • Sparkasse Bank – Plati račun-e
 • UniCredit Bank - E-uplatnica
 • ZiraatBank - e-Računi

Naime, prijavom na neku od navedenih usluga, EPBiH šalje banci iznos sa računa, a banka popunjava kompletan nalog za uplatu sa svim pripadajućim podacima. Nalog se šalje korisniku, a plaćanje se vrši jednostavnim odobravanjem naloga. Ove usluge su potpuno besplatne, a korisnici e-računa su oslobođeni i bankarske provizije. 

Također, korisnici e-računa ne moraju štampati račun pri plaćanju na šalterima Elektrodistribucije. Dovoljno je da kažu svoju mail adresu na koju je registrirana usluga e-račun, a po izvršenoj uplati, dobivaju potvrdu o plaćanju. 

U okviru promocije elektronskog plaćanja, omogućena je i usluga plaćanja putem trajnog naloga sa varijabilnim iznosom pri čemu se sa transakcijskog računa korisnika, svakog mjeseca skida iznos sa posljednjeg računa za električnu energiju. Više o ovim uslugama možete saznati u ASA, Sparkasse i UniCredit Bank.

Plaćanje računa za električnu energiju, sa provizijom, moguće je putem svih ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa tj. putem poslovnih banaka (šaltersko i klasično elektronsko bankarstvo) te na naplatnim mjestima BH Pošte.


ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Osim usluga e-plaćanja, poslovne banke nude mogućnost plaćanja putem standardnih elektronskih uplatnica. Ovisno o interfejsu internet ili mobilnog bankarstva, osnovni podaci za unos su sljedeći:

 

Naziv primaoca: Upisati ime podružnice Elektrodistribucije kojoj pripadate npr.

Elektrodistribucija Bihać;

Elektrodistribucija Mostar;

Elektrodistribucija Sarajevo;

Elektrodistribucija Tuzla ili

Elektrodistribucija Zenica.

 

Adresa primaoca: Upisati adresu podružnice Elektrodistribucije kojoj pripadate npr.

Bosanska 23, Bihać;

Adema Buća 34, Mostar;

Zmaja od Bosne 49, Sarajevo;

Rudarska 38, Tuzla ili

Safvet bega Bašagića 6, Zenica.

 

Transakcijski račun primaoca: Upisati već naznačeni transakcijski račun, npr.

 

Iznos: Upisati iznos za plaćanje računa ili, po potrebi, korigovani iznos

 

Poziv na broj: Upisati „referencu“ tj. broj računa 

 

Svrha plaćanja: Upisati „referencu“ tj. broj računa – obavezan unos

 

 

 

BROJEVI TRANSAKCIJSKIH RAČUNA


  


 


 


 

 


INSTRUKCIJE ZA PLAĆANJE RAČUNA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U INOSTRANOM PROMETU

Plaćanje računa za električnu energiju je moguće izvršiti u eurima na naš devizni račun kod UniCredit Bank d.d. Mostar: 

Naziv bankeUniCredit Bank d.d.
Adresa bankeKardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina
BICUNCRBA22XXX
IBANBA393383204890664058
Primalac uplateJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Troškovi transakcijeOUR
Na temelju (svrha uplate)Obavezno upisati broj računa za električnu energiju ili broj reference sa uplatnog naloga koji je sastavni dio računa za električnu energiju


VEZANE VIJESTI:

INTESA SANAPOLO: e-Plati uputstvo

VIDEO: Kako ugovoriti e-uplatnicu putem m-ba usluge UniCredit Bank za račune EPBiH?

VIDEO TUTORIAL: Kako ugovoriti eRežije u BBI banci?

EPBiH i BH Pošta: Plaćanje računa bez provizije u 45 općina

ZiraatBank: e-Računi

Plaćanje računa u BH Pošti

Sparkasse Bank: PLATI RAČUN-e

Plaćanje bez papira za korisnike e-računa

Režije na klik Raiffeisen Bank 

Obavezan unos reference 

Trajni nalog ASA banke 

ClickPay Sberbank BH

E-režije BBI 

E-uplatnica UniCredit Bank

E-račun

Elektroprivreda BiH pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna.

JP Elektroprivreda BiH pruža mogućnost primanja računa za električnu energiju elektronskim putem. Elektronski račun je identičan papirnom računu koji se isporučuje na kućnu adresu i usluga je potpuno besplatna. Prednosti elektronske dostave računa su višestruke: 

 • Brža i sigurnija dostava
 • Račun se prima u realnom vremenu, odnosno odmah po očitanju i izradi računa 
 • Minimizira se rizik da račun, iz bilo koje razloga, ne bude isporučen
 • Minimizira se rizik gubljenja računa
 • Povoljniji DPO od 30 dana
 • Elektronska arhiva 
 • Dostupnost 
 • Mogućnost štampe, po potrebi
 • Jednostavan proces za prijave, izmjene i odjave
 • Pojednostavljeno plaćanje putem internet i mobilnog bankarstva, trajnim nalogom ili e-uplatnicom
 • Očuvanje životne sredine
E-račun je primarno namijenjen za kupce koji praktikuju elektronsko plaćanje. JP EPBiH je u procesu pregovora sa svim bankama u BiH kako bi kupcima omogućili plaćanje računa putem samo nekoliko klikova. Naime, radi se o usluzi e-uplatnica, koja je trenutno akitvna za klijente UniCredit banke te usluzi e-režije za klijente BBI banke. Korisnici ovih usluga na svom korisničkom nalogu banke dobivaju unaprijed popunjenu uplatnicu koju je potrebno jednostavno odobriti, a u slučaju potrebe, omogućena je i korekcija iznosa. Za korisnike e-računa, ova usluga je besplatna prvu godinu dana korištenja i banka ne naplaćuje svoju proviziju. U Sparkasse banci, omogućeno je plaćanje putem trajnog naloga sa varijabilnim iznosom.
 
 
Za kupce koji ne plaćaju elektronski, omogućeno je besplatno plaćanje na svim naplatnim mjestima EPBiH. Dovoljno je uslikati ili zapisati broj i iznos sa e-računa i upisati ga u uplatnicu. 
Kupci iz kategorije domaćinstva i ostala potrošnja na 0,4 kV naponu koji opredjele se za uslugu e-račun, imaju povoljniji rok plaćanja računa, tj. 30 dana umjesto 15 dana koliko imaju korisnici papirnog računa. Ova pogodnost traje sve vrijeme korištenja usluge dostave računa putem e-maila. 

 

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na tri načina:

   • putem korisničkog naloga na našem web portalu (Uputstvo za prijavu usluge e-račun putem web portala možete preuzeti ovdje);
   • dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će kupac na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;   
   • preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i slanjem na zvanične e-mail adrese Elektroprivrede BiH:  
   info.edbi@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Bihać,
   info.edmo@epbih.ba -  Elektrodistribucija Mostar,
   info.edsa@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Sarajevo,
   info.edtz@epbih.ba   -  Elektrodistribucija Tuzla,
   info.edze@epbih.ba  -  Elektrodistribucija Zenica. 

   Procedura za izmjenu e-mail adrese za dostavu računa i odjavu usluge e-račun identična je proceduri prijave na uslugu e-račun.

   E-račun Elektroprivrede BiH – sigurnost, zaštita okoline, štednja Vašeg vremena! 

   Izjava dostava računa putem elektonske pošte - kupci iz kategorije domaćinstva
   Izjava izmjena e-mail adrese za dostavu računa putem elektronske pošte - kupci iz kategorije domaćinstva
   Izjava prestanak dostave računa putem elektronske pošte - kupci iz kategorije domaćinstva
   Izjava dostava računa putem elektonske pošte - pravna lica
   Izjava izmjena e-mail adrese za dostavu računa putem elektronske pošte - pravna lica
   Izjava prestanak dostave računa putem elektronske pošte - pravna lica

   SMS stanje
   računa

   Prijavom na uslugu SMS stanje računa, kupci imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije. Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.

   Prijavom na uslugu SMS stanje računa, kupci imaju mogućnost pristupa informaciji o stanju računa za električnu energiju, a bez odlaska u poslovnice Elektrodistribucije.

   Informacije o stanju računa se odnose na mjerno mjesto na koje je usluga prijavljena, te na posljednji obračunski period.

    

   Prijava na uslugu SMS stanje računa se može izvršiti slanjem SMS poruke na broj 091 116 200 iliputem korisničkog računa  na web portalu (u segmentu Moja mjerna mjesta – E-Usluge). Uputstvo za prijavu i provjeru stanja računa slanjem SMS poruke možete preuzeti ovdje, a Uputstvo za prijavu na uslugu SMS stanje računa putem korisničkog računa na web portalu možete preuzeti ovdje.

   Kupac na jednom broju mobitela može prijaviti uslugu za više mjernih mjesta. S druge strane, na jednom mjernom mjestu može biti prijavljena samo jedna usluga (jedan broj mobitela).

   Cijena SMS poruke je jedinstvena za sva tri bh. operatera i iznosi 0,10 KM + PDV.