Odluke
o poništenju

17. august 2018.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 02-23035/18
Usluge antikorozione zaštite hidromehaničke opreme za potrebe Pogona HE Grabovica Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica broj 10202-081/18
17. august 2018.
Nabavka alata (Mjerni alat - LOT 4)
Nabavka alata (Mjerni alat - LOT 4)
16. august 2018.
Neplanirani radovi na kotlu 5-Popravak rukavca vratila ventilatota plinova bloka 5 za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
16. august 2018.
Održavanje klima uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
16. august 2018.
Nabavka analitičkih hemikalija za rad laboratorije za potrebe Podružnice TE Kakanj
odluka o poništenju
14. august 2018.
Nabavka grafitnih četkica
Nabavka grafitnih četkica
14. august 2018.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ 02-2-83-4564/18
Nabavka materijala za remont agregata broj 1 za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
14. august 2018.
Nabavka armature za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
09. august 2018.
Nabavka kancelarijskog materijala-papir za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
09. august 2018.
Nabavka ostale nesistemske opreme-Nabavka i ugradnja klima uređaja za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
08. august 2018.
Izrada elaborata o stanju i procjeni životnog vijeka postrojenja 420 kV "Kakanj V" za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o poništenju
07. august 2018.
Usluge održavanja VN postrojenja za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
07. august 2018.
Nabavka čeličnih limova za potrebe TE Kakanj
Odluka o poništenju
Nema odluka