Odluke
o poništenju

02. decembar 2021.
Radovi na uređenju zgrade sa 6kV postrojenjem za napajanje el. energijom gradilišta 6 kV blok 7 TE Tuzla
Odluka o poništenju Otvorenog postupka , Tender 10124571
29. novembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Mustafići, 100 kVA sa priključnim zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom ,Grad Cazin
Odluka o poništenju
24. novembar 2021.
Nabavka rezervnih dijelova za vodene duvače
Nabavka rezervnih dijelova za vodene duvače
19. novembar 2021.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji SNKB za KBTS Donja Raštelica 2, KBTS Nahorevsko Brdo 2 i KBTS Viteška, OP-025/21
Odluka po žalbi i poništenju, Broj: 03-36297/21 od 16.11.2021.godine
Nema odluka