Odluke
o poništenju

19. septembar 2019.
Reparacija 3 mlinska rotora
Odluka o poništenju , Tender 2000026341
19. septembar 2019.
Nabavka brusnog materijala
Nabavka brusnog materijala
17. septembar 2019.
Nabavka održavanja DMS sistema
Odluka o poništenju
17. septembar 2019.
Sanacija zatvarača temeljnog ispusta izlaza u pogonu HE Jablanica
Odluka o poništenju postupka nabavke broj:02-26864, TD 2000023788
17. septembar 2019.
Nabavka radova za rekonstrukciju komandne prostorije HE Grabovica
Odluka o poništenju postupka nabavke broj 02-2683/19 . TD 2000025245
16. septembar 2019.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KZ-76/19
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka, transport i ugradnja uredskog namještaja i opreme, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po tenderu KZ-76/19
16. septembar 2019.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OP EDTZ-28/19
Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Građevinski radovi - iskopi i zatrpavanje, općine Lukavac i Čelić, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, sa namjerom zaključenja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 2 (dvije) godine
16. septembar 2019.
Ispitivanje transformatora T5
Ispitivanje transformatora T5
Nema odluka