EnEf u Proizvodnji

U EPBiH posljednjih godina postignuti su značajni rezultati na podizanju energetske efikasnosti i ušteda energije u kompaniji.

Samo u djelatnosti proizvodnje, odgovarajućim mjerama; gašenjem zastarjelih neefikasnih termoblokova 4x32 MW u TE „Kakanj“ i 2x32 MW u TE „Tuzla“ u periodu 2000 - 2002. godine i rekonstrukcijom/modernizacijom ostalih jedinica (blokova 5, 6 i 7 u TE „Kakanj“, blokova 4, 5 i 6 u TE „Tuzla“, te hidroagregata HE na Neretvi) izvršenih u periodu 2002 - 2014. godina, energetska efikasnost je u odnosu na referentnu 1990. godinu  podignuta za oko 30%, uz značajne efekte na smanjenje emisija CO2, NOx, SO2 i čvrstih čestica. Tako je npr. emisija CO2, za isti proizvodni park elektrana i približno isti nivo proizvodnje, smanjena sa oko 9.500.000 t/god, koliko je iznosila u 1990. godini,  na sadašnjih cca 5.000.000 t/god. 

Na energetsku efikasnost EPBiH u velikoj mjeri utječe udio obnovljivih izvora energijeu proizvodnom portfoliju kompanije. Trenutni tzv. Renewable index (indeks udjela energije iz obnovljivih izvora), kao odnos proizvodnje iz obnovljivih izvora energije prema ukupnoj proizvodnji, kreće se u rasponu 20 - 25% (ref. period 2017 – 2022 god.), sa varijacijom tokom godine po mjesecima zbog promjenjivog dotoka vode u hidroakumulacije. 

Ovaj indeks značajno utječe i na visinu specifične emisije CO2 posmatrajući kompletan proizvodni portfolio kompanije. Tako je trenutni koeficijent emisije mreže EPBiH (kgCO2/MWhe), računajući i energiju prihvaćenu u mrežu od kvalifikovanih proizvođača iz OIE, na nivou cca 700 kg/MWh i približan je nivou koeficijenta emisije mreže BiH.

U narednom periodu očekuje se značajno smanjenje koeficijenta emisije mreže EPBiH kao rezultat planiranog smanjenja proizvodnje električne energije iz termoelektrana, a povećanja proizvodnje električne energije iz novih kapaciteta na OIE (FNE, VE i HE). Prema dugoročnim projekcijama 2050, transformacija proizvodnog miksa EPBiH će dovesti do drastičnog smanjenja koeficijenta emisije mreže EPBiH.

 

Koeficijent emisije mreže (CO2 net rate) EPBiH – projekcija do 2050. godine

Vrijednost specifične potrošnje topline za postojeće blokove TE Tuzla i TE Kakanj je približno na nivou jedinične potrošnje sličnih proizvodnih jedinica u svijetu starije generacije iz 70-tih godina prošlog stoljeća, sa prosječnim specifičnim utroškom topline 11.000 - 12.000 kJ/kWh odnosno neto efikasnošću30,0 – 32,0 % u kondenzacionom režimu rada. Ovaj nivo energetske efikasnosti postojećih termoblokova, uz planirane mjere održavanja i investicija, te planirano potiskivanje proizvodnje iz manje efikasnih termoblokova (opt-out), zadržaće se do njihovog izlaska iz pogona.

Realna efikasnost pojedinih termoblokova je srazmjerno veća shodno udjelu kogeneracijske proizvodnje, odnosno proizvodnje toplinske energije zajedno sa električnom energijom. U TE Tuzla je, pored tradicionalnih kogenerativnih blokova Tuzla B3 i Tuzla B4, kroz dodatnu modernizaciju 2022. godine i blok Tuzla B6 preveden u kogeneracijski režim rada, za dugoročno snabdijevanje toplinskog konzuma gradova Tuzla i Lukavac. U TE Kakanj, pored blokova Kakanj B5 i Kakanj B6, i najveća termojedinica Kakanj B7 predviđena je za prevođenje u kogenerativni režim rada, kroz projekt modernizacije turbine planiran u 2024. godini, čime će se osigurati dugoročno snabdijevanje toplinskom energijom općine Kakanj i šireg konzuma.


EnEf u Distribuciji

Distribucija električne energije predstavlja jedan od segmenata jedinstvenog elektroenergetskog lanca kojeg čine proizvodnja, prijenos i distribucija, te potrošnja električne energije.

Prosječni gubici u prijenosu  i distribuciji na globalnom nivou iznose cca 9%, te su kao takvi značajno manji od gubitaka koji nastaju u proizvodnji i potrošnji električne energije. Ipak prostor za unapređenje postoji tako da se i u elektrodistributivnoj djelatnosti  EPBiH poduzimaju značajni napori s ciljem kontinuiranog smanjenja distributivnih gubitaka kao pokazatelja energetske efikasnosti. Dva su generalna područja unutar kojih su usmjereni ti napori. Prvo područje jeste tzv. „strana isporuke“ odnosno sama elektrodistributivna  mreža, gdje  se primjenjuje široki spektar mjera čiji je cilj da se distribucija električne energije, od mjesta njenog preuzimanja sa elektroprijenosne  mreže do mjesta njene isporuke krajnjim potrošačima, obavi sa što je moguće manjim gubicima. 

Neke od tipičnih mjera za unapređenje energetske efikasnosti na strani isporuke koje se provode u djelatnosti distribucije EPBiH su:

 • povećanje presjeka vodiča distributivnih vodova, 
 • smanjenje broja naponskih nivoa i  prelazak na više distributivne napone,  
 • interpolacija transformatorskih stanica i smanjenje dužine distributivnih vodova, 
 • rekonfiguracija mreže,
 • korištenje materijala i opreme sa smanjenim gubicima,
 • kompenzacija reaktivne energije,
 • zamjena starih sa novim efikasnijim transformatorima. 

Osim navedenih, poduzima se i veliki broj različitih mjera organizacijske prirode koje su usmjerene na smanjenje tzv. komercijalnih gubitaka koji nastaju kao posljedica neovlaštene i neregistrovane potrošnje električne energije.

Napori na smanjenju distributivnih gubitaka u samom su fokusu pažnje djelatnosti distribucije tokom prethodnih duže od deset godina, a angažman značajnih materijalnih i ljudskih resursa na provođenju kako gore navedenih, tako i niza drugih mjera, rezultirao je vrijednim postignućima. Za ilustraciju navodimo podatak iz 1999. godine kada su prosječni distributivni gubici iznosili 12,28% bruto distributivne potrošnje, te podatak za 2019. godinu kada su prosječni distributivni gubici iznosili 7,84%. Prema izvještaju o energetskoj efikasnosti EPBiH za 2022. godinu, mrežni gubici u elektrodistributivnoj mreži EPBiH su u 2022. godini iznosili 7,49% u odnosu na bruto energiju, što je manje (bolje) u odnosu na gubitke u 2021. godini kada su iznosili 7,78%. Navedene vrijednosti distributivnih gubitaka u EPBiH ukazuju na viši nivo energetske efikasnosti u segmentu distribucije u poređenju sa većinom elektroprivrednih kompanija iz okruženja, te na kontinuirano poboljšanje odnosno smanjenje mrežnih gubitaka u jednom dužem periodu.

 

Distributivni gubici (%)

ED Bihać

ED Mostar

   ED Sarajevo

ED Tuzla

ED Zenica*

Ukupno

1

2020.

8,87

8,85

7,56

7,50

8,16

8,00

2

2021.

8,81

8,82

7,50

6,92

8,04

7,78

3

2022.

8,75

8,51

7,42

6,26

8,16

7,49

 

Drugo područje unutar kojeg djelatnost distribucije EPBiH usmjerava svoje aktivnosti za unapređenje energetske efikasnosti jeste tzv. „strana potrošnje“. Unapređenje energetske efikasnosti na strani potrošnje ostvaruje se putem različitih programa i mjera čiji je cilj da se utječe na količinu i vrijeme korištenja električne energije od strane krajnjih potrošača kako bi se smanjila potrošnja energije i vršno opterećenje u distributivnom sistemu. Jedna od takvih mjera jeste limitacija snage koja je propisana u  „Opštim uslovima za isporuku električne energije“ i ista se primjenjuje kod kupaca čija je vršna snaga manja ili jednaka od 23 kW. S obzirom na to da se radi o mjeri relativno novijeg datuma, njeni stvarni efekti na energetsku efikasnost još nisu valorizirani, ali se od nje generalno očekuje da putem uravnoteženja vršnog opterećenja u distributivnom sistemu utiče na efikasnije iskorištavanje postojećih distributivnih kapaciteta i na odlaganje potrebe za izgradnjom novih kapaciteta.

Važan tehnički preduslov za intenzivniju primjenu mjera za unapređenje energetske efikasnosti na strani potrošnje jeste ugradnja adekvatnih uređaja za mjerenje električne energije kod krajnjih kupaca. Ovi mjerni uređaji, poznati i kao pametna brojila, pružaju kupcima više relevantnih  informacija o količini i načinu na koji troše električnu energiju na osnovu čega oni mogu korigovati svoje uobičajene obrasce potrošnje i na taj način pozitivno utjecati,  kako na vlastitu, tako i na energetsku efikasnost na nivou šire zajednice. Trenutno je kod blizu 16% kupaca ugrađeno pametno brojilo električne energije. 

Paralelno sa ugradnjom ovih brojila radi se i na njihovom uvođenju u sistem daljinskog očitanja i upravljanja (AMR/AMM sistem). Izgradnja AMR/AMM sistema, omogućit će dalji razvoj različitih programa i mjera za unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji električne energije. Trenutno se u AMM sistemu nalazi 16% mjernih mjesta kupaca kod kojih je ugrađeno pametno brojilo. Potpuna implementacija ovog sistema, koja će iziskivati značajne finansijske i organizacione resurse, jedan je od prioriteta za djelatnost distribucije u periodu koji slijedi.

EnEf u Snabdijevanju

S obzirom na to da se u Bosni i Hercegovini, prema sadašnjim analizama, električna energija prilično neracionalno troši, a što je, između ostalog, uzrokovano i relativno niskom cijenom električne energije, JP EPBiH je u svojoj djelatnosti snabdijevanja električnom energijom pokrenula niz aktivnosti koje će biti usmjerene na promociju racionalnijeg korištenja električne energije, odnosno ušteda električne energije na strani potrošnje.

Procjene su da postoji veliki potencijal i prostor za smanjenje potrošnje električne energije. Aktivnosti promocije ušteda energije bazirane su na edukaciji kupaca i podizanju njihove svijesti u smislu potrebe za racionalnijim korištenjem električne energije. U fokusu pažnje su kupci električne energije iz kategorije domaćinstva, čiji je udio u ukupnoj potrošnji električne energije blizu 50%.    

U dijelu Savjeti kupcima, možete naći savjete o tome kako racionalno koristiti električnu energiju i kako načinom potrošnje možete smanjiti iznos računa za električnu energiju.

Možete pogledati i kampanju informisanja kupaca iz kategorije tržišnog snabdijevanja o metodama energetske efikasnosti

Neke od mjera ušteda u potrošnji električne energije koje su do sada vođene od strane EPBiH su sljedeće:

-      Podjela štednih sijalica, koja je u ranijem periodu vršena prema kupcima iz kategorije domaćinstva.

-      Kampanja informisanja kupaca iz kategorije domaćinstva o mjerama uštede električne energije, kroz promotivni letak.

-      Anketni upitnik za kupce iz kategorije domaćinstva kreiran sa ciljem prikupljanja detaljnijih informacija o strukturi potrošnje električne energije, načinu korištenja pojedinih električnih uređaja, te potrošačkim navikama u pogledu korištenja električne energije.

-      Realizacija pilot projekata energetskih audita kod odabranih industrijskih kupaca. Za cca 10 industrijskih kupaca, uključujući Rudnike uglja iz sastava Koncerna EPBiH, su pružene savjetodavne usluge u pogledu poboljšanja efikasnog korištenja električne energije i/ili detaljniji pregledi odabranih segmenata postrojenja.

-      Pružanje podrške subvencioniranju krajnjih kupaca od strane Vlade FBiH. U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti i Odluci Nadzornog odbora EPBiH o primjeni ove Odluke, JP Elektroprivreda BiH  na temelju dobivenih podataka od nadležnih institucija (Federalni zavod PIO/MIO i nadležnih službi/centara za socijalni rad u Federaciji BiH), na računima za električnu energiju obračunava i iskazuje iznose subvencija za kupce koji su ovo pravo i ostvarili. Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva, koji koriste penziju/mirovinu do iznosa zajamčene, kao i korisnike zajamčene penzije/mirovine, koje je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO/MIO u FBiH, sa izuzetkom korisnika srazmjernih penzija/mirovina s RS do gore navedenog iznosa, te kupce električne energije koji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi – centara za socijalni rad u FBiH primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno za kupce   EPBiH), subvencionira u skladu sa ovom odlukom. 

 

U svjetlu sve većih potreba i koristi uštede svakog kWh električne energije, EPBiH  kroz strukturu upravljanja energijom, uspostavljenu u skladu sa ISO 50001, nastoji kreirati dodatne vrijednosti u domenu snabdijevanja kupaca električnom energijom u smislu proširenja spektra usluga za svoje kupce, usmjerene na postizanje efekata ušteda energije – pri čemu korist treba da imaju i kupci, i JP EPBiH kao snabdjevač. Tako je u ciljevima u domenu snabdijevanja, definisano sljedeće:

U Snabdijevanju EPBiH, implementira se Sistem upravljanja energijom (Energy Management System – EnMS) s funkcijom cilja praćenja i smanjenja potrošnje električne energije kod kupaca (uštede energije). Prevashodni motiv EPBiH za uštede energije kod kupaca, uključujući domaćinstva, je smanjenje potrebe za proizvodnjom energije iz fosilnih goriva (uglja), te posljedično smanjenje negativnog uticaja na okoliš i klimu. Naime, uštede energije kod krajnjih kupaca utiču na manju potrošnju primarnog energenta (u našem slučaju uglja) te dovode do manje emisije polutanata i CO2, uz poboljšanje koeficijenta emisije mreže CO2.

U okviru Snabdijevanja, analizira se potrošnja električne energije u domaćinstvima, u prvoj fazi kod odabrane grupe kupaca, te se analiziraju navike potrošača i predlažu mjere za uštede koje će provoditi ESCO jedinica Snabdijevnja EPBIH koja je u fazi formiranja. Vremenom će se Snabdijevanje, kroz svoju funkciju ESCO, jačanjem ljudskih i softverskih kapaciteta i znanja, orijentirati na sve veće grupe kupaca, do konačnog pokrivanja svih kupaca. Uzimajući u obzir zakonske obaveze za pružanje usluge ušteda energije u krajnjoj potrošnji, posredstvom ESCO jedinice Snabdijevanja, EPBiH proširuje portfelj usluga koje se nude kupcima na tržištu. U kontekstu energetske tranzicije, analiziraju se modeli inkorporiranja kupaca sa ili bez vlastite proizvodnje u pogledu aktivnog učešća na tržištu, te eksploatacije njihove fleksibilnosti, pri tome istovremeno sagledavajući mehanizme za povećanje udjela električne energije proizvedene iz OIE u energetskom miksu EPBiH.


Upravljanje energetskom efikasnošću (EnMS)

S ciljem kreiranja uvjeta za dalje poboljšanje aspekta energetske efikasnosti u kompaniji i u nastojanjima da pitanje energetske efikasnosti i ušteda energije institucionalizira u svim segmentima poslovanja kompanije, u EPBiH uspostavljena je odgovarajuća struktura upravljanja energetskom efikasnošću.

Imenovana je struktura menadžera kojima je data nadležnost da vode politiku energetske efikasnosti i pripremaju planove povećanja energetske efikasnosti i ušteda energije, kao i struktura specijaliziranih eksperata u kompaniji radi realizacije planova i mjera za povećanje energetske efikasnosti i ušteda energije u kompaniji. 

Zacrtani ciljevi sistema upravljanja energetskom efikasnošću u JP EPBiH su:

 • Sistemski pristup rješavanju pitanja energetske efikasnosti sa strukturom ljudi sa jasnim odgovornostima i nadležnostima, 
 • Efikasnije korištenje energenata i smanjenje potrošnje fosilnih goriva, 
 • Smanjenje emisije stakleničkih gasova (prevashodno CO2), 
 • Smanjenje emisije kiselih gasova (SO2 i NOx) i čvrstih čestica, 
 • Smanjenje troškova u kompaniji, 
 • Obezbjeđenje aktivne i stalne participacije svih uposlenika na promociji i realizaciji zadataka povećanja energetske efikasnosti i ušteda energije, 
 • Podizanje imidža kompanije, 
 • Doprinos razvoju nacionalne politike povećanja energetske efikasnosti i smanjenju emisija, 
 • Doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. 

Definisana je Politika energetske efikasnosti kompanije, te je uspostavljena struktura sa jasnim odgovornostima i nadležnostima u upravljanju energetskom efikasnošću, sa četiri nivoa autoriteta:

i.  Energetski komitet, kao glavni autoritativni organ kompanije za pitanja energetske efikasnosti, zadužen za donošenje planova i strategije, 

ii.  Menadžer energetske efikasnosti  EPBiH, kao glavni operativni autoritet na nivou kompanije, zadužen za prijedloge i koordinaciju sprovođenja svih aktivnosti i mjera u kompaniji na povećanju energetske efikasnosti i ušteda energije. 

iii. Energetski menadžeri (u djelatnostima za „Proizvodnju“, „Distribuciju“,  „Snabdijevanje i trgovinu“, za “Rudnike” i PTZ Direkcije EPBiH), kao glavni operativni autoriteti za pitanja energetske efikasnosti u djelatnostima i dijelovima, koji su ujedno voditelji timova za energetsku efikasnost u svojoj djelatnosti. 

iv. Energetski saradnici i Timovi za energetsku efikasnost u djelatnostima za „Proizvodnju“, „Distribuciju“, „Snabdijevanje i trgovinu“, za “Rudnike” i PTZ Direkcije EPBiH, koji su zaduženi za razradu i operacionalizaciju mjera za dostizanje ciljeva energetske efikasnosti i ušteda energije.

Blok shema strukture upravljanja energetskom efikasnošću EPBiH

 

Uspostavljanje strukture za sistemsko upravljanje energetskom efikasnošću u EPBiH se pokazuje korisnim u svim poslovnim procesima. Također, ovim kompanija ispunjava zahtjeve Zakona o energetskoj efikasnosti FBiH, koji nalaže odgovarajuće obaveze za snabdjevače i distributere energije u vezi identificiranja potrošnje i mjera za smanjenje potrošnje u vlastitim objektima, te pružanja usluga za uštede energije potrošačima. 

Uvođenjem strukture upravljanja energetskom efikasnošću kompanija je uspostavila čvrste temelje za uspostavu Sistema upravljanja energetskom efikasnošću u skladu sa standardom ISO 50001 u cijeloj kompaniji, a sve u funkciji opredjeljenja za kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti i ušteda energije u svim poslovnim procesima.

U aprilu 2022. godine kompanija je kroz funkciju Direkcije EPBIH certificirana prema standardu ISO 50001, Certifikat možete pogledati na linku ISO 50001 CERTIFIKAT EPBiH, a sistem se trenutno implementira u proizvodnim i ED podružnicama.