EnEf u Proizvodnji

U JP EPBiH posljednjih godina postignuti su značajni rezultati na podizanju energetske efikasnosti i ušteda energije u kompaniji.

Samo u djelatnosti proizvodnje, odgovarajućim mjerama; gašenjem zastarjelih neefikasnih termoblokova (4x32 MW u TE „Kakanj“ i 2x32 MW u TE „Tuzla“) 2000. godine i rekonstrukcijom/modernizacijom ostalih jedinica (blokova 5, 6 i 7 u TE „Kakanj“, blokova 4, 5 i 6 u TE „Tuzla“, te hidroagregata HE na Neretvi) izvršenih u periodu 2002 - 2013. god.,  energetska efikasnost je u odnosu na referentnu 1990. godinu  podignuta za oko 30%, uz značajne efekte na smanjenje emisija CO2, NOx, SO2 i čvrstih čestica. Tako je npr. emisija CO2, za isti proizvodni park elektrana i približno isti nivo proizvodnje, smanjena sa oko 9.500.000 t/god., koliko je iznosila u 1990. godini,  na sadašnjih oko 6.500.000 t/god. 

Na energetsku efikasnost JP EPBiH u velikoj mjeri utječe udio obnovljivih izvora energije u proizvodnom portfoliju kompanije. Trenutni tzv. Renewable index (indeks udjela energije iz obnovljivih izvora), kao odnos proizvodnje iz obnovljivih izvora energije prema ukupnoj proizvodnji, je u prosjeku 20% (računajući prosjek za period 2011.- 2017. god.), sa varijacijom tokom godine po mjesecima zbog različitog dotoka u hidroakumulacije. 

 


 

Indeks udjela energije iz obnovljivih izvora (Renewable Index) za EP BiH (prosjek za period 2011. - 2017. god.)

Ovaj indeks značajno utječe i na visinu specifične emisije CO2 posmatrajući kompletan proizvodni portfolio kompanije. Tako je trenutni koeficijent emisije mreže JP EPBiH (koeficijent emisije CO2  JP EPBiH) na nivou cca 800 kg/MWh i približan je nivou koeficijenta mreže BiH.

 


 

Koeficijent emisije mreže (CO2 net rate) JP EPBiH (podaci za period 2011. – 2018.  i projekcija za period 2019. – 2035.) 

Vrijednost specifične potrošnje topline za postojeće blokove TE „Tuzla“ i TE „Kakanj“ je približno na nivou jedinične potrošnje sličnih proizvodnih jedinica u svijetu starije generacije iz 70-tih godina prošlog stoljeća, sa prosječnim specifičnim utroškom topline 11.000 - 12.000 kJ/kWh, odnosno neto efikasnošću 30-32% u kondenzacionom režimu rada. Ovaj nivo energetske efikasnosti postojećih termoblokova, uz planirane mjere održavanja i investicija, te planirano potiskivanje manje efikasnih termoblokova (opt-out), zadržaće se do njihovog izlaska iz pogona, uz očekivano povećanje energetske efikasnosti sa planiranim ulaskom u proizvodni portfolio kompanije novih efikasnijih termoblokova nove generacije.

 


 

Iako su posljednjih  godina u JP EPBiH napravljeni značajni pomaci na podizanju energetske efikasnosti, još uvijek se u rezultatima zaostaje u odnosu na najrazvijenije zemlje i to prevashodno zbog zastarjelosti postojećeg proizvodnog parka elektrana i pripadajućih tehnologija. U tom smislu pred JP EPBiH je izazov uvođenja efikasnih i čistih tehnologija, u vidu elektrana na obnovljive izvore energije i termoblokova sa čistim tehnologijama uglja (visoka efikasnost, kogeneracija, kosagoriejvanje s biomasom), radi daljeg povećanja energetske efikasnosti i smanjenja emisija. Prema jednom od očekivanih scenarija EEB, sa planiranim ulaskom u pogon novih zamjenskih termoblokova u periodu 2018.-2030.godina, očekuje se dalje podizanje energetske efikasnosti proizvodnog termoparka sa sadašnjih 30,5% na 34,9% u 2020., odnosno na nivo 40% do 2030. godine. Prema tom scenariju, specifična emisija CO2 iz termoblokova JP EPBiH bi sa sadašnjih 1176 kg/MWh, do 2030.godine  bila svedena na nivo ispod 900 kg/MWh. 

EnEf u Distribuciji

Distribucija električne energije predstavlja jedan od segmenata jedinstvenog elektroenergetskog lanca kojeg čine proizvodnja, prijenos i distribucija, te potrošnja električne energije.

S obzirom na to da prosječni gubici u prijenosu  i distribuciji na globalnom nivou iznose cca 9%,  te su kao takvi značajno manji od gubitaka koji se nastaju u proizvodnji i potrošnji električne energije, manji su i očekivani efekti na ukupnu energetsku efikasnosti koji se mogu postići mjerama u distribuciji električne energije u odnosu na ono što se može postići u druga dva segmenta. Ipak prostor za unapređenje postoji tako da se i u elektrodistributivnoj djelatnosti JP EPBiH poduzimaju značajni napori s ciljem kontinuiranog smanjenja distributivnih gubitaka kao pokazatelja energetske efikasnosti. Dva su generalna područja unutar kojih su usmjereni ti napori. Prvo područje jeste tzv. „strana isporuke“ odnosno sama elektrodistributivna  mreža, gdje  se primjenjuje široki spektar mjera čiji je cilj da se distribucija električne energije od mjesta njenog preuzimanja sa elektroprijenosne  mreže do mjesta njene isporuke krajnjim potrošačima, obavi sa što je moguće manjim gubicima. 

Neke od tipičnih mjera za unapređenje energetske efikasnosti na strani isporuke koje se provode u djelatnosti distribucije JP EPBiH su:

 • povećanje presjeka vodiča distributivnih vodova, 
 • smanjenje broja naponskih nivoa i  prelazak na više distributivne napone,  
 • interpolacija transformatorskih stanica i smanjenje dužine distributivnih vodova 
 • rekonfiguracija mreže,
 • korištenje materijala i opreme sa smanjenim gubicima,
 • kompenzacija reaktivne energije 

Osim navedenih, poduzima se i veliki broj različitih mjera organizacijske prirode koje su usmjerene na smanjenje tzv. komercijalnih gubitaka koji nastaju kao posljedica neovlaštene i neregistrovane  potrošnje električne energije.

Napori na smanjenju distributivnih gubitaka u samom su fokusu pažnje djelatnosti distribucije tokom prethodnih duže od deset godina, a angažman značajnih materijalnih i ljudskih resursa na provođenju kako gore navedenih, tako i niza drugih mjera, rezultirao je vrijednim postignućima. Za ilustraciju navodimo podatak iz 1999. godine kada su prosječni distributivni gubici iznosili 12,28% bruto distributivne potrošnje, te isti podatak za 2019. godinu kada su prosječni distributivni gubici iznosili 7,84%. Navedene vrijednosti distributivnih gubitaka u JP EPBiH ukazuju na viši nivo energetske efikasnosti u segmentu distribucije u poređenju sa većinom elektroprivrednih kompanija iz okruženja.

Drugo područje unutar kojeg djelatnost distribucije JP EPBiH usmjerava svoje aktivnosti za unapređenje energetske efikasnosti jeste tzv. „strana potrošnje“. Unapređenje energetske efikasnosti na strani potrošnje ostvaruje se  putem različitih programa i mjera čiji je cilj da se utječe na količinu i vrijeme korištenja električne energije od strane krajnjih potrošača kako bi se smanjila potrošnja energije i vršno opterećenje u distributivnom sistemu. Jedna od takvih mjera jeste limitacija snage koja je  propisana u  „Opštim uslovima za isporuku električne energije“ i ista se primjenjuje kod kupaca čija je vršna snaga manja ili jednaka od 23 kW. S obzirom na to da se radi o mjeri relativno novijeg datuma, njeni stvarni efekti na energetsku efikasnost još nisu valorizirani, ali se od nje generalno očekuje da putem uravnoteženja vršnog opterećenja u distributivnom sistemu utiče na efikasnije iskorištavanje postojećih distributivnih kapaciteta i na odlaganje potrebe za izgradnjom novih kapaciteta.

Važan tehnički preduslov za intenzivniju primjenu mjera za unapređenje energetske efikasnosti na strani potrošnje jeste ugradnja adekvatnih uređaja za mjerenje električne energije kod krajnjih kupaca. Ovi mjerni uređaji poznati i kao pametna brojila, pružaju kupcima više relevantnih  informacija o količini i načinu na koji troše električnu energiju na osnovu čega oni mogu korigovati svoje uobičajene obrasce potrošnje i na taj način pozitivno utjecati  kako na vlastitu tako i na energetsku efikasnost na nivou šire zajednice. Korištenje pametnih brojila električne energije u djelatnosti distribucije je započelo od 2010. godine i trenutno je kod cca. 157.167  kupaca ugrađeno takvo brojilo. 

Paralelno sa ugradnjom ovih brojila radi se i na njihovom uvođenju u sistem  daljinsko očitanja i upravljanja (AMR/AMM sistem). Izgradnja AMR/AMM sistema u koji je trenutno uvedeno cca 114.200 pametnih brojila, omogućit će dalji razvoj različitih programa i mjera za unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji električne energije. Potpuna implementacija ovog sistema, koja će iziskivati značajne finansijske i organizacione resurse, jedan je od prioriteta za djelatnost distribucije u periodu koji slijedi.

EnEf u Snabdijevanju

S obzirom na to da se u Bosni i Hercegovini, prema sadašnjim analizama, električna energija prilično neracionalno troši, a što je, između ostalog, uzrokovano i relativno niskom cijenom električne energije, JP EPBiH je u svojoj djelatnosti snabdijevanja električnom energijom pokrenula niz aktivnosti koje će biti usmjerene na promociju racionalnijeg korištenja električne energije, odnosno ušteda električne energije na strani potrošnje.

Procjene su da postoji veliki potencijal i prostor za smanjenje potrošnje električne energije. Navedene aktivnosti će biti bazirane na edukaciji kupaca i podizanju njihove svijesti u smislu potrebe za racionalnijim korištenjem električne energije. U fokusu pažnje će biti kupci električne energije iz kategorije domaćinstva, čiji udio u ukupnoj potrošnji električne energije iznosi oko 50%.  

U dijelu Savjeti kupcima, možete naći savjete o tome kako racionalno koristiti električnu energiju i kako načinom potrošnje možete smanjiti iznos računa za električnu energiju.

Neke od mjera energetske efikasnosti koje su do sada vođene od strane EP BiH se mogu sumirati u slijedećem:


Podjela štednih sijalica

JP EPBiH je kao društveno odgovorna kompanija, s ciljem  zaštite kako standarda potrošača, tako i zaštite čovjekove okoline, u decembru 2008. godine krenula sa kampanjom podjele štednih sijalica svojim kupcima. Namjera je bila da svako domaćinstvo, uz informativno-edukativni materijal dobije po jednu štednu sijalicu. Nabavljeno je ukupno 618.000 sijalica od 20 W koje efikasno mijenjaju obične sijalice od 100 W i koje daju isto svjetlosti, a troše i do šest puta manje električne energije. Sve nabavljene sijalice su i podijeljene krajnjim kupcima električne energije.

U januaru 2012. godine je nastavljena kampanja podjele štednih sijalica. Tim povodom je nabavljeno ukupno 150.000 štednih sijalica, a namjera je bila da se štedne sijalice dijele samo najugroženijim kategorijama stanovništva. Vršena je podjela po dvije štedne sijalice penzionerima s najnižom penzijom i korisnicima stalne novčane pomoći. U periodu 09.01. – 17.02.2012. godine, od ukupno 150.000 sijalica podijeljeno je 88.672 sijalice na području svih pet elektrodistributivnih podružnica. Štedne sijalice će omogućiti socijalno ugroženim kategorijama kupaca racionalniju potrošnju i uštedu električne energije, te mogućnost ostvarivanja mjesečne potrošnje električne energije koja ne prelazi 268 kWh što je uslov za subvencioniranje. Kampanja podijele štednih sijalica najugroženijim kategorijama stanovništva je nastavljena do kraja 2012. godine.


Pružanje podrške subvencioniranju krajnjih kupaca od strane Vlade FBiH

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti i Odluci Nadzornog odbora JP EPBiH o primjeni ove Odluke, JP Elektroprivreda BiH je, na temelju dobivenih podataka od nadležnih institucija (Federalni zavod PIO/MIO i nadležnih službi/centara za socijalni rad u Federaciji BiH), počevši od 01.08.2011. godine na računima za električnu energiju obračunava i iskazuje iznose subvencija za kupce koji su ovo pravo i ostvarili. 

Za kupce električne energije iz kategorije domaćinstva, koji koriste penziju/mirovinu do iznosa zajamčene, kao i korisnike zajamčene penzije/mirovine, koje je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod PIO/MIO u FBiH, sa izuzetkom korisnika srazmjernih penzija/mirovina s RS do gore navedenog iznosa, te kupce električne energije koji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć, koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi – centara za socijalni rad u FBiH primjenjuje se oblik smanjenja troškova za električnu energiju na način da se potrošnja ispod prosječne (ispod 268 kWh mjesečno za kupce  JP EPBiH), subvencionira u skladu sa ovom odlukom. 

Upravljanje EnEf

S ciljem kreiranja uvjeta za dalje poboljšanje aspekta energetske efikasnosti u kompaniji i u nastojanjima da pitanje energetske efikasnosti i ušteda energije institucionalizira u svim segmentima poslovanja kompanije, u JP EPBiH uspostavljena je odgovarajuća struktura upravljanja energetskom efikasnošću.

Imenovana je struktura menadžera kojima je data nadležnost da vode politiku energetske efikasnosti i pripremaju planove povećanja energetske efikasnosti i ušteda energije, kao i struktura specijaliziranih eksperata u kompaniji radi realizacije planova i mjera za povećanje energetske efikasnosti i ušteda energije u kompaniji. 

Zacrtani ciljevi sistema upravljanja energetskom efikasnošću u JP EPBiH su:

 • Sistemski pristup rješavanju pitanja energetske efikasnosti sa strukturom ljudi sa jasnim odgovornostima i nadležnostima, 
 • Efikasnije korištenje energenata i smanjenje potrošnje fosilnih goriva, 
 • Smanjenje troškova u kompaniji, 
 • Smanjenje emisije stakleničkih gasova (prevashodno CO2), 
 • Smanjenje emisije kiselih gasova (SO2 i NOx) i čvrstih čestica, 
 • Obezbjeđenje aktivne i stalne participacije svih uposlenika na promociji i realizaciji zadataka povećanja energetske efikasnosti i ušteda energije, 
 • Podizanje imidža kompanije, 
 • Doprinos razvoju nacionalne politike povećanja energetske efikasnosti i smanjenju emisija, 
 • Doprinos globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. 

Definisana je Politika energetske efikasnosti kompanije, te je uspostavljena struktura sa jasnim odgovornostima i nadležnostima u upravljanju energetskom efikasnošću, sa četiri nivoa autoriteta:

 1. Energetski komitet, kao glavni autoritativni organ kompanije za pitanja energetske efikasnosti, zadužen za donošenje planova i strategije, 
 2. Menadžer energetske efikasnosti  JP EPBiH, kao glavni operativni autoritet na nivou kompanije, zadužen za prijedloge i koordinaciju sprovođenja svih aktivnosti i mjera u kompaniji na povećanju energetske efikasnosti i ušteda energije. 
 3. Energetski menadžeri u djelatnostima za „Proizvodnju“, „Distribuciju“ i „Snabdijevanje i trgovinu“, kao glavni operativni autoriteti za pitanja energetske efikasnosti u djelatnostima, koji su ujedno voditelji timova za energetsku efikasnost u svojoj djelatnosti. 
 4. Timovi za energetsku efikasnost u djelatnostima za „Proizvodnju“, „Distribuciju“ i „Snabdijevanje i trgovinu“, koji su zaduženi za razradu i operacionalizaciju mjera za dostizanje ciljeva energetske efikasnosti i ušteda energije. Blok shema strukture upravljanja energetskom efikasnošću  JP EPBiH
 
Uspostavljanje strukture za sistemsko upravljanje energetskom efikasnošću u JP EPBiH već se pokazalo korisnim u svim poslovnim procesima. Također, ovim kompanija spremno dočekuje Zakon o energetskoj efikasnosti FBiH, koji nalaže odgovarajuće obaveze za snabdjevače i distributere energije u vezi promocije i pružanja usluga energetske efikasnosti na strani potrošnje. 

Uvođenjem strukture upravljanja energetskom efikasnošću kompanija je uspostavila čvrste temelje za uspostavu Sistema upravljanja energetskom efikasnošću u skladu sa standardom EN16001 (Energy Managment System), odnosno standardom ISO50001, sve u funkciji opredjeljenja kompanije za kontinuirano poboljšanje energetske efikasnosti i ušteda energije u narednom periodu.