Dokumenti i
obrasci

U ovom dijelu možete naći dokumente kojim je uređen rad elektroprivrednih djelatnosti, zahtjeve koje podnosi krajnji kupac/proizvođač, kao i tipske ugovore koji se potpisuju između krajnjeg kupca/proizvođača, s jedne strane, i distributera i snabdjevača električne energije, s druge strane.

Dokumenti

U ovom dijelu možete naći dokumente kojim je uređen rad elektroprivrednih djelatnosti.


Dokumenti elektroprivrednih djelatnosti
Opšti uslovi za isporuku električne energije
Odluka o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije (2018)
Odluka o izmjenama i dopunama Opštih uslova za isporuku električne energije (2019)
Mrežna pravila distribucije
Poslovna politika obračuna i naplate
Pravilnik o snabdijevanju kvalifikovanih kupaca električnom energijom
Pravilnik za tarifnu metodologiju i tarifne postupke
Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
Uredba o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje
Odluka o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2019. godinu
Odluka o davanju saglasnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na prijedlog cijene usluge javnog snabdjevača za pružanje univerzalne usluge (važi od 01.04.2018.)
Katalog informacija za krajnje kupce
Pravilnik o pružanju telekomunikacionih usluga
Pravilnik o metodologiji za izračunavanje naknada za priključenje
Odluka o davanju saglasnosti JP EP BIH na jedinične iznose naknade za priključenje
Dozvola za snabdijevanje električnom energijom - Dozvola I reda (važi od 01.01.2017. - 31.12.2021.)
Odluka o načinu predviđanja proizvodnje i dostave podataka planova proizvodnje iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
Odluka o utvrđivanju cjenovnika usluga u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Plan razvoja i izgradnje distributivne mreže za 2023 godinu_preneseni objekti u 2023 godinu
Plan razvoja i izgradnje distributivne mreže za 2023 godinu_novi objekti u 2023 godini_I
Plan razvoja i izgradnje distributivne mreže za 2023 godinu_novi objekti u 2023 godini_II

Zahtjevi

Bilo da ste novi ili postojeći kupac/proizvođač električne energije i želite stalni, privremeni ili povremeni priključak na distributivnu mrežu, potrebno je da podnesete zahtjev nadležnoj podružnici na odgovarajućem obrascu. Zahtjev može podnijeti i ovlašteni opunomoćenik, a za pravna lica zahtjev mora biti potpisan i ovjeren pečatom.


Zahtjevi za elektroenergetsku saglasnost

Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost podnose budući krajnji kupac/proizvođač električne energije, ili postojeći krajnji kupac/proizvođač ukoliko zahtijeva izmjene na postojećem priključku.

Distributer izdaje elektroenergetsku saglasnost:

  • za trajno ili privremeno priključenje novog krajnjeg kupca ili trajno priključenje proizvođača
  • za priključenje u posebnoj zoni svakog pojedinačnog novog krajnjeg kupca ili proizvođača
  • za postojećeg krajnjeg kupca ili proizvođača zbog izmjena na postojećem priključku sa promjenom ili bez promjene priključne snage
  • za sanaciju priključka prijeratnog kupca

Cijeneći navedene razloge, potrebno je odabrati jedan od slijedećih obrazaca:

Z03 - Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost za krajnjeg kupca
Z04-a - Zahtjev za izmjenu elektroenergetske saglasnosti za krajnjeg kupca
Z04-b - Zahtjev za izmjenu elektroenergetske saglasnosti za krajnjeg kupca (radi objedinjavanja više obračunskih mjernih mjesta u jedno obračunsko mjerno mjesto)
Z04-c - Zahtjev za izmjenu elektroenergetske saglasnosti za krajnjeg kupca (radi dijeljenja jednog obračunskog mjernog mjesta na veći broj obračunskih mjernih mjesta na istoj lokaciji)
Z04-d - Zahtjev za povećanje priključne snage i razdvajanje instalacija radi uspostave više obračunskih mjernih mjesta
Z05 - Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost za objekte privremenog karaktera i gradilišta
Z06 - Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost za proizvođača
Z06-a - Zahtjev za izmjenu elektroenergetske saglasnosti za proizvođača
Z40 - Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti i sanaciju priključka prijeratnog kupca (posebna kategorija krajnjih kupaca)
Z50 - Zahtjev za elektroenergetsku saglasnost za krajnjeg kupca (privremeno priključenje bespravno izgrađenog objekta u skladu sa članom 68. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine)
Z50-a - Zahtjev za izmjenu elektroenergetske saglasnosti za privremeno priključeni bespravno izgrađeni objekat
Z50-b - Zahtjev za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za stalni priključak nakon legalizacije bespravno izgrađenog objekta
Z50-c - Zahtjev za raskid ugovora o korištenju distributivne mreže radi promjene vlasništva nad objektom (bespravno izgrađeni objekat)

Zahtjevi za priključenje na distributivnu mrežu

Zahtjev za priključenje na distributivnu mrežu se podnosi kada je izdata elektroenergetska saglasnost, izgrađen objekat i dobijena dokumentacija kojom se dozvoljava priključenje na distributivnu mrežu.

Z08 - Zahtjev za privremeno priključenje proizvođača na distributivnu mrežu
Z08-a - Zahtjev za probni rad proizvodnog objekta za vlastite potrebe
Z09 - Zahtjev za trajni pogon proizvođača (proizvodnog objekta)
Z09-a - Zahtjev za trajni pogon proizvodnog objekta za vlastite potrebe

Zahtjev za prethodnu saglasnost - stručno mišljenje o trasi / lokaciji objekta koji se neće priključivati na distributivnu mrežu

Zahtjev za prethodnu saglasnost - stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta koji se neće priključivati na distributivnu mrežu podnosi se nadležnoj podružnici ukoliko je potrebna provjera postojanja kolizije sa elektroenergetskim objektima (Kolizija - nedozvoljeno približavanje objekta koji se gradi elektroenergetskim objektima).

Z10 - Zahtjev za prethodnu saglasnost - stručno mišljenje o trasi/lokaciji objekta

Zahtjevi za zaštitu/izmještanje elektrodistributivnih objekata ili radove na priključku/obračunskom mjernom mjestu o trošku nosioca

Ukoliko je u postupku obrade zahtjeva za elektroenergetske saglasnosti ili za stručno mišljenje o trasi/lokaciji utvrđena kolizija sa  elektroenergetskim objektima JP Elektroprivreda BiH, podnosilac zahtjeva popunjava zahtjev Z11, prilaže zahtijevanu dokumentaciju i podnosi zahtjev nadležnoj podružnici. 

Ukoliko postojeći krajnji kupac/proizvođač zahtijeva izmjene na priključku/obračunskom mjernom mjestu koje sam finansira, popunjava zahtjev Z12,  prilaže zahtijevanu dokumentaciju i podnosi zahtjev nadležnoj podružnici

Z11 - Zahtjev za zaštitu /izmještanje elektrodistributivnog objekta o trošku investitora/krajnjeg kupca
Z12 - Zahtjev za izvođenje radova na postojećem priključku/obračunskom mjernom mjestu o trošku krajnjeg kupca

Zahtjevi za izmjene/ustupanje/raskid ugovora o korištenju distributivne mreže/o snabdijevanju električnom energijom investicije/krajnjeg kupca

Postojeći krajnji kupac električne energije može zahtijevati izmjene ugovora o korištenju distributivne mreže i ugovora o snabdijevanju električnom energijom za šta je potrebno popuniti zahtjev, priložiti zahtijevanu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj podružnici. 

Z13 - Zahtjev za izmjene Ugovora o korištenju distributivne mreže / Ugovora o snabdijevanju električnom energijom
Z14 - Zahtjev za za raskid Ugovora o korištenju distributivne mreže/ Ugovora o snabdijevanju električnom energijom i zaključenja novih Ugovora o korištenju distributivne mreže/ Ugovora o snabdijevanju električnom energijom radi zakupa objekta
Z14-a - Zahtjev za raskid Ugovora o korištenju distributivne mreže/ Ugovora o snabdijevanju električnom energijom i zaključenja novih Ugovora o korištenju distributivne mreže/ Ugovora o snabdijevanju električnom energijom radi prestanka ugovora o zakupu objekta
Z14-b - Izjava o podmirenju novčanih obaveza nastalih nakon prestanka ugovora o korištenju distributivne mreže i ugovora o snabdijevanju električnom energijom zaključenih sa zakupoprimcem
Z15 - Zahtjev za raskid Ugovora o korištenju distributivne mreže/Ugovora o snabdijevanju električnom energijom i sklapanje novih ugovora
Z15-a - Zahtjev za raskid Ugovora o korištenju distributivne mreže / Ugovora o snabdijevanju električnom energijom
Z16 - Zahtjev za izuzeće od obustave isporuke električne energije – isključenja

Zahtjevi za ugovaranje održavanja, isključenje/uključenje stalnog priključka ili isključenje i demontažu privremenog priključka

Postojeći krajnji kupac električne energije može zahtijevati isključenje, ponovno uključenje,  isključenje i demontažu privremenog priključka, za šta je potrebno popuniti zahtjev, priložiti zahtijevanu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj podružnici. 

Z17 - Zahtjev za sklapanje Ugovora o održavanju elektroenergetskih objekata u vlasništvu krajnjeg kupca / proizvođača
Z18 - Zahtjev snabdjevača za isključenje / ponovno uključenje na distributivnu mrežu
Z20 - Zahtjev za isključenje sa distributivne mreže i demontažu privremenog priključka

Zahtjevi/izjave postojećih krajnjih kupaca – usklađivanje sa opštim uslovima za isporuku električne energije (Sl.novine FBiH, 35/08)

Da bi se obezbijedila primjena Opštih uslova, koja predviđa zaključivanje ugovora sa svakim krajnjim kupcem, omogućeno je da se sa neposrednim faktičkim korisnikom objekta  potpišu ugovori, za šta je potrebno popuniti zahtjev, priložiti zahtijevanu dokumentaciju i podnijeti zahtjev nadležnoj podružnici.

Z22 - Zahtjev za zaključenje Ugovora o korištenju distributivne mreže / Ugovora o snabdijevanju električnom energijom, podnesen od strane stvarnog korisnika (posjednika) stambenog/poslovnog prostora u cilju nastavka snadbijevanja električnom energijom
Z22-a - Izjava u svrhu zaključenja ugovora za neposrednog faktičkog korisnika stambenog / poslovnog objekta za fizičko lice
Z22-b - Izjava u svrhu zaključenja ugovora za neposrednog faktičkog korisnika poslovnog objekta za pravno lice

Zahtjevi za izdavanje saglasnosti za postavljanje instalacija kablovske televizije na stubove niskonaponskih mreža

Zahtjevi za izdavanje prethodne saglasnosti-stručnog mišljenja o trasi instalacija kablovske televizije i izdavanje tehničkih uslova za postavljanje instalacija kablovske televizije na stubove niskonaponske nadzemne mreže u vlasništvu JP EP BiH

Z51.1 - Zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti–stručnog mišljenja o trasi instalacija TKO za postavljanje dijela ili cijele trase instalacija TKO na stubove niskonaponske mreže
Z51 - Zahtjev za izdavanje saglasnosti za postavljanje dijela ili cijele trase instalacija TKO na stubove niskonaponske mreže

Ugovori

Distributer sa krajnjim kupcem/proizvođačem električne energije potpisuje ugovor o priključenju i ugovor o korištenju distributivne mreže. Ugovore o snabdijevanju potpisuje snabdjevač sa krajnjim kupcem/proizvođačem. U ovom dijelu možete naći tipske obrasce ugovora za sve kategorije kupaca.


Ugovori o priključenju na distributivnu mrežu
U01-1 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U01-2 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U03-1 Ugovor o priključenju na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Prethodno izvršena uplata ukupnog iznosa jednokratne naknade)
U03-1a Ugovor o priključenju na distributivnu mrežu za krajnjeg kupca (Troškovi nastali promjenama na postojećem priključku i OMM)
U04-1 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage proizvođača (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U04-2 Ugovor o priključenju/povećanju priključne snage proizvođača (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U05-1 Ugovor o priključenju proizvođača na distributivnu mrežu u posebnoj zoni (Prethodno izvršena uplata ukupnog iznosa jednokratne naknade)
U06-1 Ugovor o privremenom priključenju na distributivnu mrežu (Ugovor vrijednosti do 10.000 KM)
U06-2 Ugovor o privremenom priključenju na distributivnu mrežu (Ugovor vrijednosti preko 10.000 KM)
U08-1 Ugovor o priključenju gradilišta na distributivnu mrežu kao dijela stalnog priključka (Prethodno izvršena uplata dijela jednokratne naknade)