Obavještenja

16. novembar 2023.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva - prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva
08. novembar 2023.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva- Odluka o sazivanju Sedamdeset i osme (vanredne) Skupštine
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva
06. oktobar 2023.
Objava povlaštene informacije
Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 7. sjednici, održanoj dana 03.10.2023. godine donijela Zaključak kojim informacije iz Elektroenergetskog bilansa JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2024. godinu i Elektroenergetskog bilansa JP Elektroprivreda BiH d. d. - Sarajevo za period 2024. - 2026. godina, radi dostavljanja na nadležni postupak Federalnom ministarstvu, energije, rudarstva i industrije, Nezavisnom operatoru sistema (NOS) i Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH (FERK), gube status povlaštene informacije.
03. oktobar 2023.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta - Odluka o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje društva - Odluka o sazivanju Sedamdeset i sedme (vanredne) Skupštine Društva
08. august 2023.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta- Odluka o neposrednom sazivanju Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta
08. august 2023.
Sazivanje vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo (Sedamdeset i šesta Skupština)
Vlada Federacije BiH je neposredno sazvala vanrednu Skupštinu dioničara Privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH” d.d. - Sarajevo koja će se održati dana 22.08.2023. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno-tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište broj 15., sa početkom u 10,00 sati.
Obavještenje o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine (Sedamdeset i šesta vanredna Skupština)
Odluka o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine
Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika/članova Odbora za glasanje vanredne Skupštine
Zahtjev za sazivanje (vanredne) Skupštine JP Elektroprivrede BiH d.d. - Sarajevo
tačka 1. Izbor radnih tijela
tačka 2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
tačka 3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
Obrazac prijave za Skupštinu (osnovni elementi)
Obrazac punomoći za učešće u radu Skupštine (osnovni elementi)