Obavještenja

15. april 2024.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva- Odluka o sazivanju Osamdeset i prve (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva
09. april 2024.
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz", dana 09.04.2024. godine
Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
01. april 2024.
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" 01.04.2024. godine)
Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
11. mart 2024.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva - Odluka o sazivanju Osamdesete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva
11. mart 2024.
Obavještenje o sazivanju Osamdesete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
Osamdeseta (vanredna) Skupština Društva održat će se dana 26.03.2024. godine u Sarajevu, u prostorijama Poslovno - tehničke zgrade JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ulica Vilsonovo šetalište 15., s početkom u 10,00 sati.
Odluka o sazivanju Osamdesete (vanredne) Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Obavještenje o sazivanju Osamdesete (vanredne) Skupštine
tačka 1. Izbor radnih tijela
tacka 2. Donošenje Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2024. - 2026. godina
Obrazac prijave za Skupštinu Društva- osnovni elementi
Obrazac punomoći- osnovni elementi
05. mart 2024.
Objava povlaštene informacije
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je, u skladu sa članom 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Službene novine FBiH 15/21), dana 28.02.2024. godine predala Finansijsko – informatičkoj agenciji (FIA) set finansijskih izvještaja za period I-XII 2023. godine, čime su informacije iz istih javno raspoložive i time gube status povlaštene informacije.
19. februar 2024.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva- prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva
08. februar 2024.
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva- Odluka o sazivanju Sedamdeset i devete (vanredne) Skupštine Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Društva