Odluke
o izboru

29. maj 2020.
Usluga izrade elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica
Odluka o izboru
28. maj 2020.
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28. maj 2020.
Nabavka namirnica-sokovi i ostala pića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28. maj 2020.
Analize tehničkih hemikalija, pogonskih voda i drugog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28. maj 2020.
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO i OMM sa djelimičnom isporukom materijala - DV,TS i NNM Jakšići
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28. maj 2020.
Nabavka, isporuka i ugradnja daljinski upravljivih prekidača (reclosera) za 10(20) kV nadzemne mreže
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
27. maj 2020.
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplote (Solana, Dita i Xella)
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplote (Solana, Dita i Xella)
27. maj 2020.
Zamjena cijevi prodora MPr1, MPr2 i Pr2 kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
27. maj 2020.
Nabavka hladnjaka rashladne tečnosti za buldozer CAT D9R
Nabavka hladnjaka rashladne tečnosti za buldozer CAT D9R
27. maj 2020.
Kvalitativna i kvantitativna kontrola tečnih goriva i tehničkih hemikalija
Kvalitativna i kvantitativna kontrola tečnih goriva i tehničkih hemikalija
27. maj 2020.
Godišnji servis i popravka mašina i opreme za potrebe građevinskog održavanja u TE "Tuzla", Tuzla
Godišnji servis i popravka mašina i opreme za potrebe građevinskog održavanja u TE "Tuzla", Tuzla
27. maj 2020.
Monitoring radioaktivnosti i radiološka ispitivanja ekološkog lanca za 2020. godinu
Monitoring radioaktivnosti i radiološka ispitivanja ekološkog lanca za 2020. godinu
26. maj 2020.
Određivanje tereta zagađenja (EBS) za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
26. maj 2020.
Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV postrojenja u objekte mHE „Zaseljački potok“ i mHE „Kaćuni“, u cilju stvaranja uslova za priključenje proizvođača na elektrodistributivnu mrežu na području općina Travnik i Busovača za potrebe Podružnice “Elektrodistribu
Odluka o izboru
26. maj 2020.
Nabavka i ugradnja učinskih linijskih rastavljača (URL) sa opremom za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
19. maj 2020.
Nabavka rezervnih dijelova za procesna mjerenja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ODLUKA O IZBORU
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
15. maj 2020.
Građevinski radovi – iskopi i zatrpavanje za održavanje EEO-a na području Kantona Sarajevo
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 03-12827/20 od 13.05.2020.godine
12. maj 2020.
Kontrola PP aparata, hidranata i sistema vatrodojave po konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda, broj: KZ-01/20
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Broj: 03-4-63-19705/2020 od 11.0.5.2020.godine
29. april 2020.
Isporuka materijala za odrzavanje vozila za potrebe Podruznice “Elektrodistribucija” Zenica,
Odluka o izboru EDZE-OP-72/19
Nema odluka