Odluke
o izboru

24. mart 2023.
Nabavka dijelova i servopogona za sanaciju kvarova na kotlu bloka 7 za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
23. mart 2023.
Nabavka komunikacionih switch-eva za upravljačke sisteme
Odluka o izboru
23. mart 2023.
Nabavka platnenih klompenzatora na kanalima zraka na kotlovima
Odluka o izboru
22. mart 2023.
Nabavka, isporuka i ugradnja uređaja za mjerenje parametara kvalitete električne energije priključenih FNE za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
22. mart 2023.
Isporuka i ugradnja daljinski upravljivih prekidača za 10(20) kV nadzemene mreže za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Odluka o izboru
22. mart 2023.
Usluge periodičnih ljekarskih pregleda-RMPUR
Odluka o izboru
21. mart 2023.
Usluge ovjere projektne dokumentacije sa aspekta ZNR i PPZ za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
21. mart 2023.
Usluge geodetskog snimanja objekta (na području općina Stari Grad, Novi Grad, Hadžići, Trnovo i Centar), LOT 2, OP-025/22
Odluka o izboru broj:03-9207-1/22
21. mart 2023.
Usluge geodetskog snimanja objekta (na području općina Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo i Vogošća)-LOT 1, OP-025/22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 03-9210-1/23
20. mart 2023.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji 10(20)/0,4 kV KBTS Ljubinići 3 i 10(20)/0,4 kV STS Banjer sa pripadajućim 10(20) kV UKB srednjenaponskim i niskonaponskim kablovskim priključcima, OP-043/22
Odluka o izboru broj 03-9528-1/23
20. mart 2023.
Izmještanje 10(20) kV kablovskih veza zbog izgradnje nove saobraćajnice prema IT parku na lokalitetu naselja Šip i kabliranje 10(20) kV dalekovoda za STS Godinjske Bare
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
20. mart 2023.
Servisiranje i popravka hidrauličkih komponenti na radnim specijalnim vozilima za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
20. mart 2023.
Servisiranje i popravka motornih vozila - radna specijalna vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Odluka o izboru
17. mart 2023.
Uređenje deponije šljake i pepela do nivoa konačne trase puta za Slapnu Goru- faza 2 za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
17. mart 2023.
Revitalizacija sistema upravljanja na bloku 7 za potrebe Podružnice TE Kakanj
Odluka o izboru
17. mart 2023.
Nabavka i održavanje vanjskih zelenih površina
Odluka o izboru
17. mart 2023.
Nabavka materijala i opreme za izgradnju priključaka kupaca/proizvođača na 10(20) kV naponu za potrebe na području Zeničko-dobojskog kantona za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenic
Odluka o izboru
17. mart 2023.
Izrada drenaže na depoima uglja 3 i 4 u TE „Tuzla“, Tuzla
Izrada drenaže na depoima uglja 3 i 4 u TE „Tuzla“, Tuzla
17. mart 2023.
Održavanje mlinova uglja blokova 3, 4, 5 i 6 u TE „Tuzla“, Tuzla
Održavanje mlinova uglja blokova 3, 4, 5 i 6 u TE „Tuzla“, Tuzla
Održavanje mlinova uglja blokova 3, 4, 5 i 6 u TE „Tuzla“, Tuzla
15. mart 2023.
Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti za niskonaponske mreže na području KS, OP-042-22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
15. mart 2023.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji KBTS Lapišnica sa priključnim SNKB i izgradnja 10(20) kV SN KB TS Poljine – TS Nahorevsko brdo, OP-037-22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
14. mart 2023.
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Ledići 2 i STS Ledići 3 sa priključnim SN vodom i NN mrežom, OP-017-22
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
28. februar 2023.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
KZ-115/22 - Sanacija prokišnjavanja TS 35/10 kV Dobošnica, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
28. februar 2023.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
OP EDTZ-53/22 - Nabavka i isporuka mobilnog radara, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
28. februar 2023.
ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA
OP EDTZ-51/22 - Nabavka i isporuka putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja licence SW
Odluka o izboru
18. maj 2020.
Nabavka usluga održavanja DHW sistema i BI analitičkog alata
Odluka o izboru
Nema odluka