Okolina i
energija

Održivi razvoj po standardima zaštite okoline/okoliša.

Okolina

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa svojim zavisnim društvima, postat će savremeni energetski koncern, čiji će razvojni planovi i aktivnosti biti usklađeni sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline/okoliša.

Okolinska politika
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo svoju poslovnu strategiju temelji na principima održivog razvoja. Poslovne aktivnosti, razvojni planovi i projekti zasnivaju se na konceptu preventivnog djelovanja i kontinuiranog poboljšanja u skladu za važećom zakonskom legislativom i standardima iz oblasti zaštite okoline.
Detaljnije
Izvještaji o zaštiti okoliša
Detaljnije
Projekti i javnost
Detaljnije
VE Bitovnja
Detaljnije

Energetska
efikasnost

EnEf u Proizvodnji
U EPBiH posljednjih godina postignuti su značajni rezultati na podizanju energetske efikasnosti i ušteda energije u kompaniji.
Detaljnije
EnEf u Distribuciji
Distribucija električne energije predstavlja jedan od segmenata jedinstvenog elektroenergetskog lanca kojeg čine proizvodnja, prijenos i distribucija, te potrošnja električne energije.
Detaljnije
EnEf u Snabdijevanju
S obzirom na to da se u Bosni i Hercegovini, prema sadašnjim analizama, električna energija prilično neracionalno troši, a što je, između ostalog, uzrokovano i relativno niskom cijenom električne energije, JP EPBiH je u svojoj djelatnosti snabdijevanja električnom energijom pokrenula niz aktivnosti koje će biti usmjerene na promociju racionalnijeg korištenja električne energije, odnosno ušteda električne energije na strani potrošnje.
Detaljnije
Upravljanje energetskom efikasnošću
S ciljem kreiranja uvjeta za dalje poboljšanje aspekta energetske efikasnosti u kompaniji i u nastojanjima da pitanje energetske efikasnosti i ušteda energije institucionalizira u svim segmentima poslovanja kompanije, u EPBiH uspostavljena je odgovarajuća struktura upravljanja energetskom efikasnošću.
Detaljnije

Elektromobilnost

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo kao društveno odgovorna kompanija doprinosi zaštiti okoliša i zaštiti klime (smanjenje emisije CO2) kroz razvoj sektora elektromobilnosti. Elektromobilnost je prepoznata kao jedan od strateških pravaca razvoja djelatnosti EPBiH.

 

 

Studija elektromobilnosti
Detaljnije
Punionice za električna vozila
Detaljnije