Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
Društva

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva.

Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni
odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Šezdeset i druga (redovna) Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana 28.05.2020. godine, imenovala je članove Nadzornog odbora ispred državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

U Nadzorni odbor su imenovani:

dr.sci.Izet Žigić, predsjednik

dr.sci. Milenko Obad, član

Selvedin Subašić, član

Muhidin Zametica, član 

dr.sci. Safet Isić, član

mr.Vanja Bajrami, članica

mr. Hasen Mašović, član Nazornog odbora ispred grupe dioničara sa preko 5% dionica s pravom glasa, imenovan je na Pedeset i osmoj (vanrednoj) Skupštini Društva, održanoj 27.08.2019. godine.

 

Odbor za
reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Na Šezdeset i drugoj Skupštini Društva, održanoj 28.05.2020. godine, imenovani su članovi Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na period od četiri godine od dana imenovanja.

U Odbor za reviziju imenovani su:

mr.sci. Almira Zulić - Burek 

Fikreta Bešović

dr.sci. Haris Jahić

 

Uprava
Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo čine:

Admir Andelija dipl.el.ing., Generalni direktor

mr.sci. Samir Selimović dipl.maš.ing., Izvršni direktor za proizvodnju

mr.sci. Elvir Lojić dipl.el.ing., Izvršni direktor za distribuciju

Zlatan Planinčić dipl.el.ing., Izvršni direktor za snabdjevanje i trgovinu

Muhamed Kozadra dipl.ecc.,v.d. Izvršnog direktora za ekonomske poslove

Ružica Burić dipl. pravnica, Izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse

dr.sci.Senad Salkić dipl.ecc. Izvršni direktor za kapitalne investicije 

 

Podružnice

Termoelektrane
Detaljnije
Hidroelektrane na Neretvi
Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.
Detaljnije
Distribucije
Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.
Detaljnije