Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
Društva

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva.

Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni
odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Na Trideset i devetoj (vanrednoj) Skupštini Društva, održanoj 20. aprila 2016. godine, imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na vremenski period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.08.2015. godine.Dr.sc. Izet Žigić - Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Lukavcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.

Radio je u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Zaposlen je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kao redovni profesor na katedri  Hidrogeologija i hidrotehnika.Član je Udruženja geologa BiH.

Objavio je tri knjige i više od 120 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr.sc. Milenko Obad - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Čapljini. Diplomirao je 1985. godine na Mašinskom fakultetu u  Mostaru. Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničkih znanosti završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1999. godine.

U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, u zvanju redovnog profesora. Vanjski je saradnik – profesor na Sveučilištu u Dubrovniku i na Sveučilištu u Osijeku. 

Objavio je tri knjige i oko 70 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Mr.sc. Jakub Dinarević - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1955. godine u Brezi. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Magistrirao je 2004. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Rudarski odsjek. Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ od 1982. godine, gdje je obavljao različite poslove, od pripravnika do direktora Rudnika, a sada obavlja poslove šefa Službe za rudarske štete i zaštitu okoline.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr. sc. Izudin Džafić - Član Nadzornog odbora

Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Odsjek za visoki napon, Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine. Vanredni je profesor na International University of Sarajevo. 

Objavio je četiri knjige i više od 70 naučnih radova. Vlasnik je 8 međunarodnih patenata u oblasti elektroenergetike.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Sead Rešidbegović - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Gračanici. Diplomirao je na Arhitektonsko-urbanističkom fakultetu u Sarajevu 1979. godine.Radio je u Projektnom birou „Projekt-Gračanica“, bio direktor firme „Terme“, obavljao dužnost ministra za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, bio direktor  firme „Eco energy“ d.o.o. Tuzla, u firmi „Tehnobiro“ d.o.o. Tuzla i rukovodilac Projektnog biroa. U periodu 1996-1998.godine bio je poslanik u Predstavničkom domu FBiH.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr.sc. Ramiz Kikanović - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1957. godine u Tuzli. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultatu Univerziteta u Tuzli, a doktorirao na akreditovanom Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment na Privrednoj akademiji u Novom Sadu.

Angažovan je na više univerziteta. Dekan je Informatičkog fakulteta pri American Northwest University u Travniku, gdje je vanredni profesor na Katedri računovodstva i revizije. Član je Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine. Posjeduje certifikate samostalnog računovođe i ovlaštenog revizora. Bio je član Ispitne komisije za stečajne upravnike Federacije Bosne i Hercegovine.

Objavio je dvije knjige, uradio recenzije za tri knjige, objavio više naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Mr.sc. Hasen Mašović - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1951. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultatu Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Automatika i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Direktor je firme KOPROM HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. sa sjedištem u Beču, Austrija.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Odbor za
reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

 Na Trideset i devetoj Skupštini Društva, održanoj 20.04.2016. godine imenovani su članovi Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na period od četiri godine od dana imenovanja.

 


Mr. sc. Almira Zulić Burek - Predsjednica Odbora za reviziju

Rođena je 1977. godine u Kalesiji. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Poslove rada u računovodstvu, finansijama i menadžerske poslove obavljala je u firmama: Polo Junior d.o.o. Kalesija, C.P.A. d.o.o. Tojšići-Kalesija, Hypo-Alpe-Adria-Lesing d.o.o. Sarajevo/Banja Luka-voditelj poslovnica Tuzla i Bijeljina, Nova banka a.d. Banja Luka – šef regije Tuzla za rad sa pravnim licima, Klas d.d. Sarajevo- direktor prodaje, VD Direktor Pretis DD Vogošća.

Educirala se  na brojnim seminarima i kursevima iz oblasti finansija i menadžmenta te objavila određen broj stručnih radova.

Posjeduje zvanje certificiranog računovođe.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Mr.sc. Muzafer Brigić - Član Odbora za reviziju

Rođen je 1977. godine u Banovićima. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radio je u Industriji domoopreme „Helios“ Banovići kao izvršni direktor ekonomskih poslova, zamjenik izvršnog direktora ekonomskih poslova, istraživač tržišta, direktor Tima za kvalitet, vođa Tima za implementaciju i administraciju informacionog sistema, bio član Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora „Helios“ d.d. Banovići.

Posjeduje zvanja certificiranog računovođe, samostalnog računovođe i stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Senad Herenda - Član Odbora za reviziju

Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radio je na različitim operativnim i rukovodnim poslovima u preduzećima: JKP RAD  Sarajevo, JKP PARK, Zavodu za vodoprivredu i BH Telecomu.

Posjeduje zvanja samostalnog računovođe, ovlaštenog revizora i stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Uprava
Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.


Bajazit Jašarević - Generalni direktor

Rođen je 1957. godine u Gornjem Srebreniku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1980. godine. U periodu od 1980. - 1994. godine radio je u RU „Kreka“. U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 1994. godine, na radno mjesto glavnog inženjera eksploatacije u „Elektrodistribuciji“ Tuzla. Radio je na različitim inženjerskim poslovima i bio na više rukovodnih pozicija u TE „Tuzla“. U periodu od 1995.-1999. godine bio je direktor TE „Tuzla“.

Obavljao je funkcije premijera Tuzlanskog kantona, bio zastupnik u Slupštini Tuzlanskog kantona i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Admir Andelija - Izvršni direktor za distribuciju

Rođen je 1969. godine, u Tuzli. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu  Univeziteta u Tuzli 1996. godine.
Protekli radni vijek je proveo kao zaposlenik JP Elektroprivreda BiH na različitim inženjerskim i rukovodnim  mjestima, gdje je stekao bogato iskustvo u distributivnoj djelatnosti.
U periodu od 2011.-2016. godine obavljao je dužnost Izvrsnog direktora za distribuciju.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Dr. sc. Džemo Borovina - Izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu

Rođen je 1962. godine u Borovinićima, Općina Foča. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1989. godine i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Ratni je vojni invalid. Dao je značajan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine na polju veza kao pripadnik Armije BiH. Radio kao srednjoškolski profesor i viši asistent na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu.

U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 2000. godine, na radno mjesto rukovodioca Sektora za telekomunikacije. Od 2008.-2015. godine bio je rukovodilac Sektora za informaciono komunikacione tehnologije. Posjeduje stručna znanja iz oblasti telekomunikacija, informatike i sistema za upravljanje.

Dioničar je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sa 48 dionica, odnosno 0,0002% od ukupnog broja dionica. Nema u vlasništvu dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Muhamed Ražanica - Izvršni direktor za ekonomske poslove

Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru 1985. godine.U JP Elektroprivreda BiH se zaposlio 1996. godine, na radno mjesto rukovodioca Pogona Goražde u „Elektrodistribuciji“ Sarajevo. Obavljao je dužnosti, direktora „Elektrodistribucije“ Goražde, u periodu od 1998. - 2004. godine, direktora „Elektrodistribucije“ Sarajevo u periodu od 2007-2008. godine, v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove u periodu od 2010.- 2011. godine, bio rukovodilac Sektora za upravljanje finansijama i obavljao druge poslove u JP Elektroprivreda BiH.

U profesionalnoj karijeri radio je kao inspektor za sprečavanje i otkrivanje privrednog kriminala, organizator automatske obrade podataka i programer aplikativnog softvera.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Mensura Zuka - Izvršni direktor za pravne poslove i ljudske resurse

Rođena je 1954. godine u Travniku. Diplomirala je 1977. godine na Pravnom fakultatu Univerziteta u Sarajevu.U RO „Vitezit“ obavljala je poslove šefa Pravne službe, direktora Sektora kadrovskih i pravnih poslova i člana Poslovodnog odbora. Bila je sekretar Izvršnog odbora Okruga Travnik, sekretar Ministarstva trgovine Srednjobosanskog kantona, sekretar Ureda za zakonodavstvo, savjetnik premijera Srednjobosanskog kantona za pravna pitanja i vijećnik u Općinskom vijeću Travnik. Od 2011. – 2015. godine obnašala je dužnost  izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Dr. sc. Senad Salkić - Izvršni direktor za kapitalne investicije

Rođen je 1981. godine u Tuzli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je magistrirao i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka. Od 2005. – 2015. godine zaposlen je u TE „Tuzla“ gdje je radio na različitim poslovima u Ekonomskom sektoru. Educirao se na brojnim seminarima i kursevima i objavio veći broj naučnih i stručnih radova.

Dioničar je JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo sa 29 dionica, odnosno 0,0001% od ukupnog broja dionica. Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Podružnice

Termoelektrane
Detaljnije
Hidroelektrane na Neretvi
Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.
Detaljnije
Distribucije
Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.
Detaljnije