Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
Društva

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva.

Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni
odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Za šest (6) članova Nadzornog odbora imenovanih ispred državnog kapitala, dana 27.11.2019. godine, istekao je period na koji su imenovani.


Dr.sc. Izet Žigić - Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1956. godine u Lukavcu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli.

Radio je u Rudniku i termoelektrani Ugljevik. Zaposlen je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, kao redovni profesor na katedri  Hidrogeologija i hidrotehnika.Član je Udruženja geologa BiH.

Objavio je tri knjige i više od 120 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr.sc. Milenko Obad - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Čapljini. Diplomirao je 1985. godine na Mašinskom fakultetu u  Mostaru. Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničkih znanosti završio je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 1989. godine, a doktorsku disertaciju je odbranio na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1999. godine.

U stalnom je radnom odnosu na Fakultetu strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, u zvanju redovnog profesora. Vanjski je saradnik – profesor na Sveučilištu u Dubrovniku i na Sveučilištu u Osijeku. 

Objavio je tri knjige i oko 70 naučnih i stručnih radova.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Mr.sc. Jakub Dinarević - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1955. godine u Brezi. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1982. godine. Magistrirao je 2004. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli, Rudarski odsjek. Zaposlen je u Rudniku mrkog uglja „Breza“ od 1982. godine, gdje je obavljao različite poslove, od pripravnika do direktora Rudnika, a sada obavlja poslove šefa Službe za rudarske štete i zaštitu okoline.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice /udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Muhidin Zametica - Član Nadzornog odbora

Rođen  je 1960. godine u Sarajevu.Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1984.godine. 

Prije rata radio je kao finansijski rukovodilac u preduzeću Energoinvest – Energomontaža Sarajevo, te kao vlasnik i direktor privatne agencije za finansijski konsalting.  

U Armiji RBiH angažovan je od aprila 1992. godine, a od 1993.godine bio je načelnik Odjeljenja za finansijsko poslovanje u Generalštabu Armije BiH i Zajedničkoj komandi VF BiH. Od 2000.godine radio kao načelnik Odjela za plan i budžet u Federalnom ministarstvu odbrane, a od 2005.godine u Ministarstvu odbrane BiH kao šef odsjeka za program i budžet. Penzionisan 2007.godine u činu brigadira OS BiH.

Zaposlen je kao pomoćnik direktora za ekonomske poslove i marketing  u JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo.Posjeduje dodatne edukacije za ovlaštenog procjenitelja, certificiranog računovođu, položen stručni javni ispit za javnu upravu i administraciju i dr. 

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Dr. sc. Izudin Džafić - Član Nadzornog odbora

Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu elektrotehnike i mašinstva u Tuzli. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Odsjek za visoki napon, Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine. Vanredni je profesor na International University of Sarajevo. 

Objavio je četiri knjige i više od 70 naučnih radova. Vlasnik je 8 međunarodnih patenata u oblasti elektroenergetike.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Vanja Bajrami - Članica Nadzornog odbora

Rođena je 1989. godine u Tuzli.Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu  Univerziteta  Tuzla i magistrirala politologiju, usmjerenje Evropske integracije, na Univerzitetu u Sarajevu.

Zaposlena je u osiguravajućoj kući Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo, Tuzla.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

 

Mr.sc. Hasen Mašović - Član Nadzornog odbora

Rođen je 1951. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultatu Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje Automatika i Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Direktor je firme KOPROM HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. sa sjedištem u Beču, Austrija.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Odbor za
reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

 Na Trideset i devetoj Skupštini Društva, održanoj 20.04.2016. godine imenovani su članovi Odbora za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na period od četiri godine od dana imenovanja.

 


Mr. sc. Almira Zulić Burek - Predsjednica Odbora za reviziju

Rođena je 1977. godine u Kalesiji. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Poslove rada u računovodstvu, finansijama i menadžerske poslove obavljala je u firmama: Polo Junior d.o.o. Kalesija, C.P.A. d.o.o. Tojšići-Kalesija, Hypo-Alpe-Adria-Lesing d.o.o. Sarajevo/Banja Luka-voditelj poslovnica Tuzla i Bijeljina, Nova banka a.d. Banja Luka – šef regije Tuzla za rad sa pravnim licima, Klas d.d. Sarajevo- direktor prodaje, VD Direktor Pretis DD Vogošća.

Educirala se  na brojnim seminarima i kursevima iz oblasti finansija i menadžmenta te objavila određen broj stručnih radova.

Posjeduje zvanje certificiranog računovođe.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Mr.sc. Muzafer Brigić - Član Odbora za reviziju

Rođen je 1977. godine u Banovićima. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radio je u Industriji domoopreme „Helios“ Banovići kao izvršni direktor ekonomskih poslova, zamjenik izvršnog direktora ekonomskih poslova, istraživač tržišta, direktor Tima za kvalitet, vođa Tima za implementaciju i administraciju informacionog sistema, bio član Upravnog odbora i predsjednik Nadzornog odbora „Helios“ d.d. Banovići.

Posjeduje zvanja certificiranog računovođe, samostalnog računovođe i stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.


Senad Herenda - Član Odbora za reviziju

Rođen je 1961. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1983. godine. Radio je na različitim operativnim i rukovodnim poslovima u preduzećima: JKP RAD  Sarajevo, JKP PARK, Zavodu za vodoprivredu i BH Telecomu.

Posjeduje zvanja samostalnog računovođe, ovlaštenog revizora i stalnog sudskog vještaka ekonomske struke.

Nema u vlasništvu dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

Uprava
Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo čine:

Admir Andelija, dipl.el.ing. Generalni direktor

Mr.sc. Samir Selimović, dipl.maš.ing. Izvršni direktor za proizvodnju

Mr.sc. Elvir Lojić, dipl.el.ing. Izvršni direktor za distribuciju

Zlatan Planinčić, dipl.el.ing. Izvršni direktor za snabdjevanje i trgovinu

Muhamed Kozadra dipl.ecc.v.d. Izvršnog direktora za ekonomske poslove

Ružica Burić, dipl pravnik Izvršna direktorica za pravne poslove i ljudske resurse

Dr.sc.Senad Salkić, dipl.ecc. Izvršni direktor za kapitalne investicije 

 

Podružnice

Termoelektrane
Detaljnije
Hidroelektrane na Neretvi
Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.
Detaljnije
Distribucije
Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.
Detaljnije