Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
Društva

Nadležnosti Skupštine Društva, koju čine dioničari, propisane su zakonom i Statutom Društva.

Skupština se saziva kada je to određeno zakonom, drugim propisima i Statutom i kada se ocijeni da je to u najboljem interesu Društva i dioničara, a najmanje jednom godišnje.

Nadzorni
odbor

Nadzorni odbor Društva čini sedam (7) članova, koje Skupština Društva imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima FBiH. Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Nadzorni odbor nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se u pravilu održavaju jednom mjesečno. 

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo čine:

Ženja Ljubuškić, v.d. predsjednik                   

Vedran Kaser, v.d. član                    

Edin Hamzić, v.d. član                       

Milenko Obad, v.d. član 

Damir Kurjaković, v.d. član                                

Eldar Aganović, v.d. član                    

Ivan Gržić, član                           

 

 

Odbor za
reviziju

Odbor za reviziju ima tri člana koje bira Skupština Društva u skladu sa zakonom i Statutom. Odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika Odbora za reviziju. Obaveze i odgovornosti Odbora za reviziju propisane su zakonom i Statutom Društva.

Odbor za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivred BiH d.d. - Sarajevo čine:

mr.sci. Almira Zulić

Mustafa Šakić

Ismeta Jakupović - Divković

 

Uprava
Društva

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja. Radom Uprave rukovodi generalni direktor.

 Upravu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo čine:

 


dr.sci. Sanel Buljubašić - v.d.Generalnog direktora

Rođen je 1976. godine u Tuzli. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2000. godine, gdje je i magistrirao 2007. godine, te 2017. godine odbranio doktorsku disertaciju.

Prvo zaposlenje stekao je 2000. godine, kao profesor mašinske grupe predmeta u JU SMŠ Srebrenik.

U JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik bio je pomoćnik direktora za tehničke poslove u periodu od 2002. do 2012. godine, te od 2014. do 2020. godine.

Od 2012. do 2014. godine obavljao je funkciju načelnika Općine Srebrenik.

Obnašao je funkciju člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo  u periodu od 2011. do 2012. godine.

Učesnik je brojnih poslovnih edukacija i autor velikog broja stručnih radova. 

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.Fahrudin Tanović - v.d. Izvršnog direktora za proizvodnju

Rođen je 1969. godine u Gacku. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1998. godine, smjer Energetika.

U JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo radi od 1999. godine, gdje je prvi put zaposlen kao smjenski inženjer u TE „Kakanj“. Od 2000. godine je angažovan na poslovima stručnog saradnika u Sektoru za proizvodnju, a od 2008. godine postaje rukovodilac Sektora za proizvodnju.

U toku 2012. godine i 2020. godine bio je član i predsjednik Nadzornog odbora RU „Kreka“. Imenovan je za prokuristu u RMU „Kakanj“ 2020. godine.

Bio je član ili rukovodilac više stručnih timova i komisija, te učesnik u brojnim projektima u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Edisej Sjerotanović - v.d. Izvršnog direktora za distribuciju

Rođen 1978. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2005. godine, smjer Elektroenergetika.

U periodu od 2007. do 2008. godine bio je zaposlen u RMU „Zenica“ na poslovima inženjera za elektroenergetska postrojenja i tehničkog rukovodioca elektro službe, a u istom periodu je bio angažovan kao profesor na stručnim predmetima u Srednjoj stručnoj školi u Zenici i Tehničkoj školi u Zenici.

U JP Elektroprivreda BiH d.d. –  Sarajevo zaposlen je od 2008. godine te radio na radnim mjestima: inženjer za energetiku i investicije, vodeći inženjer za realizaciju investicija, rukovodilac Službe obračunskih mjerenja. Od 2016. do 2020. godine obnašao funkciju direktora „Elektrodistribucije“ Zenica (područje ZDK i SBK). Od 2021. godine obnašao funkcije pomoćnika direktora „Elektrodistribucije“ Zenica za područje ZE-DO kantona, rukovodilac Sektora za priključenja i rukovodilac Sektora obračunskih mjerenja.

U periodu 2018. do 2020. godina obnašao i funkciju predsjednika Skupštine Privredne komore ZE-DO kantona.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.

 

dr.sci. Nevad Ikanović - v.d. Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu

Rođen je 1973. godine u Tuzli. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1999. godine, a postdiplomski studij završio je 2007. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. Doktorirao je 2009. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1999. do 2015. godine bio je zaposlen u RMU „Banovići“ gdje je obavljao različite poslove od inženjera tehnološkog procesa u jami, do rukovodioca Sektora projektovanja i tehničko tehnološkog planiranja.U periodu od 2004. do 2015. godine obnašao je dužnost člana Nadzornog odbora RMU „Banovići“.
 
Na poziciji Izvršnog direktora za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH d.d. –  Sarajevo bio je od 2015. do 2019. godine. Od 2020. godine angažovan je u Sektoru za strateški razvoj na poslovima vodećeg stručnog saradnika za razvoj termoenergetskih postrojenja.
 
Autor je i revident projekata, elaborata i studija iz oblasti rudarstva i energetike. 
 
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Sanela Jurišić - v.d. Izvršne direktorice za ekonomske poslove

Rođena je 07.11.1973. godine, u Tuzli. Završila je Ekonomski fakultet Internacionalnog Univerziteta u Travniku. 

Radila kao nastavnik engleskog jezika u Osnovnoj školi Slavinovići u Tuzli u periodu od 1997.- 2001. godine. Od 2002. do 2008. godine službenik je u knjigovodstvu u Ekonom Biro d.o.o. Tuzla, te od 2008. do 2010.godine na istim poslovima u Deling d.o.o. Tuzla.

Od 2010. do 2023. godine radila je kao ekonomista za finansije u preduzeću Deling d.o.o. Tuzla.

U toku školske 2022./2023. godine radila je i kao profesor za ekonomsku grupu predmeta u JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola u Tuzli kao i u JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ u Kladnju.

Apsolvent je engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Tuzli, kao i polaznik  master studija iz oblasti ekonomije, smjer Finansije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.Amra Ohranović - v.d. Izvršne direktorice za pravne poslove i ljudske resurse

Rođena je 1980. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003. godine i stekla zvanje magistra prava 2018. godine. Položila je stručni upravni i pravosudni ispit.

Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u privredi i organima uprave. Bila zaposlena u Privrednom društvu za proizvodnju i transport gasa BH-Gas d.o.o. Sarajevo kao sekretar društva. Radila na normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i rukovodećim poslovima u Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Kabinetu potpredsjednika Federacije BiH.

Autor je niza stručnih radova iz područja javnog prava koji su objavljeni u izdanjima stručnog časopisa Sveske za javno pravo.

Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.


Harun Gadžo - v.d. Izvršnog direktora za kapitalne investicije

Rođen je 1985. godine u Srebrenici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2009. godine. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu završava magistarski studij u oblasti naprednog finansijskog menadžmenta.

U toku 2009. godine radio je kao pravni pripravnik u Tužilaštvu za Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju.
 
Od 2010. do 2023. godine zaposlen je u MESSER GROUP u BiH, gdje je radio kao izvršni direktor i vođa tima zadužen za korporativne i pravne poslove, stratešku nabavu i investicije, informacione tehnologije, menadžment kvaliteta i compliance.
 
Od 2013. godine filantropski djeluje kao član Upravnog odbora međunarodne obrazovne fondacije Humanity in Action BiH.
 
Nema u vlasništvu dionice JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti dionice/udjele u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvima Javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Podružnice

Termoelektrane
Detaljnije
Hidroelektrane na Neretvi
Područje sliva rijeke Neretve s energetskog gledišta je jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini. Morfologija terena u području sliva i neravnomjerne padavine prouzrokuju u zimskom i proljetnom periodu nagle pojave velikih voda sa znatnim proticajima. Srednji prirodni godišnji proticaj u Mostaru je 197,4 m ³/ sec.
Detaljnije
Male hidroelektrane
Detaljnije
VE "Podveležje"
Detaljnije
Distribucije
Djelatnost distribucije električne energije organizirana je u pet distributivnih dijelova.
Detaljnije