Elektroprivreda
Bosne i Hercegovine

Opće
informacije

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo je dioničko društvo u kome je 90,37%  kapitala u vlasništvu Federacije BiH, a 9,63% je u vlasništvu malih dioničara.

Od 2009. godine JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ima status vladajućeg društva u Koncernu EPBiH, u kojem je povezano po kapitalu sa više privrednih društava iz oblasti rudarstva i proizvodnje opreme. Ta druga društva su zavisna društva.

Osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo iznosi 2.236.964.411,00 KM i podijeljen je na 31.506.541 redovnu dionicu nominalne vrijednosti 71,00 KM.  

Elektroprivredne djelatnosti koje obavlja JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo:

 • Proizvodnja  električne energije
 • Distribucija električne energije
 • Snabdijevanje električnom energijom
 • Trgovina električnom energijom
 • Druge djelatnosti utvrđene Statutom, radi sticanja dobiti

Elektroprivredne djelatnosti koje Društvo obavlja kao javne usluge:

 • Proizvodnja električne energije
 • Distribucija električne energije 
 • Snabdijevanje električnom energijom

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je najveća elektroprivredna kompanija u BiH. Ključni pokazatelji:

 • Instalirani proizvodni kapaciteti: 1.774,5 MW (TE – 1.190 MW, HE – 522,5 MW, mHE – 14 MW i VE – 48 MW)
 • Distributivni vodovi:  41.111,09 km
 • Broj TS: 9.633
 • Broj kupaca: 801.310   
 • Broj zaposlenih: 3.905

U pravno - organizacionom pogledu početak JP Elektroprivreda BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. 08. 1945. godine.

Elektroprivreda BiH je 21.07.1993. godine uskladila poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o elektroprivredi, te nastavila poslovati pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.
20.05.2004. godine izvršena preregistracija Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u dioničko društvo, od kada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d. d. - Sarajevo. 

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo obilježava 7. septembar kao Dan osnivanja preduzeća. 

Sjedište Društva je u Sarajevu, ulica Vilsonovo šetalište 15.

Misija i
vizija

Misija

Misija Društva je proizvoditi i distribuirati električnu energiju, pouzdano  snabdijevati kupce električnom energijom i trgovati u konkurentnom okruženju uz korištenje domaćih resursa i zadovoljenje okolinskih zahtjeva, doprinoseći održivom razvoju i kvalitetnom životu društva.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo će:

 • Proizvoditi električnu  i toplinsku energiju iz domaćih obnovljivih i neobnovljivih resursa u skladu sa okolinskim zahtjevima, važećom zakonskom regulativom i evropskim standardima;
 • Obezbjediti efikasan distributivni  sistem za isporuku električne  energije krajnjim kupcima, i omogućiti  svim korisnicima pristup mreži i napajanje električnom energijom po propisanim normama kvaliteta i pružanje informacija;
 • Sigurno i pouzdano snabdijevati i trgovati električnom energijom proizvedenom iz domaćih resursa po konkurentnim cijenama;
 • Osigurati ekonomski održivu proizvodnju uglja za potrebe termoelektrana, industrije i široke potrošnje po konkurentoj cijeni;
 • Ulagati u razvoj i realizaciju novih kapitalnih investicija, pri čemu će posebnu pažnju posvetiti investiranju u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, povećanju fleksibilnosti energetskog portfolija i energetske efikasnosti;
 • Vršiti restrukturiranje svih djelatnosti  s ciljem povećanja efikasnosti poslovanja i ispunjavanja zahtjeva u okviru Energetske zajednice i evropskih standarda. 

Efikasno poslovanje Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine  d.d.- Sarajevo bazira na dosljednoj primjeni propisa i standarda i na principima:

 • osiguranja kvaliteta proizvoda i usluga,
 • povećanja zadovoljstva, sigurnosti i povjerenja kupaca,
 • očuvanja životne sredine,
 • strateškog planiranja i razvoja zaposlenika,
 • obezbjeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu,
 • obezbjeđenja sigurnosti informacija,
 • upravljanja rizicima,
 • povećanja energetske efikasnosti,
 • društveno odgovornog poslovanja.

Vizija

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo svojim društveno odgovornim poslovanjem i profesionalnim integritetom  u proizvodnji, distribuciji, pouzdanom snabdijevanju električnom energijom i razvojem tržišta električne energije, biće nosilac i pouzdan partner ostalim privrednim subjektima u ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine.


Organizacija
Društva

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a organizirano je i kao dioničko društvo u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

SK
OR
IR
NO UD
DD
TE HE ED
SD

Elektroenergetski
bilans Društva

Proizvodnja(GWh)
 20122013201420152016201720182019202020212022
Ukupno65097473740469107245700972456034623866775849
Termo53685550578754135780600756484527515648414544
Hidro11411924161714961464100215971506108217291184
Vjetroelektrana Podveležje 107121
Udio hidro i vjetar18%26%22%22%20%14%22%25%17%28%22%


Realizacija elektroenergetskog bilansa (GWh) 

 2018201920202021

2022 

Odnos 22/21 

Hidroelektrane1597150610821729

1184 

68,5% 

HE na Neretvi1534144410241665

1126 

67,6% 

Male HE64635864

58 

90,6% 

Vjetroelektrana Podveležje 107

121 

113,1% 

Termoelektrane5648452751564841

4545 

93,9% 

TE Tuzla3196275931242863

2621 

91,5% 

TE Kakanj2452176820321978

1924 

97,3% 

Proizvodnja7245603462386677

5850 

87,6% 

Prijem991155614031182

841 

71,2% 

Raspoloživo8237759076417859

6691 

85,1% 

Bruto distributivna potrošnja4706473946784862

1912 

101,0% 

Direktni potrošači464493561550

512 

93,1% 

Prijenosni gubici********

** 

** 

Ukupna potrošnja5090518251965380

5424 

100,2% 

Isporuka3147240824452479

1294 

52,2% 

Ukupne potrebe8237759076417859

6718 

85,1% 

** u nadležnosti NOS-a

Propisi/akti/politike

U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, opće akte Društva, kao i politike JP EPBiH.


Zakoni

Osnovni propisi koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti  JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo su: Zakon o privrednim društvima FBiH, Zakon o javnim preduzećima FBiH, Zakon o električnoj energiji FBiH, Zakon o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Zakon o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u BiH i Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH.

 

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije
Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o javnim preduzećima FBiH
Zakon o privrednim društvima
Zakon o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH
Zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini
Zakon o osnivanju Nezavisnog operatera sistema za prijenosni sistem u BiH

Kapitalne
investicije

Opredjeljenje EPBiH je izgradnja novih zamjenskih termo blokova koji zadovoljavaju kriterije visokoefikasne kogeneracije, graničnih vrijednosti emisija i energetske efikasnosti, i izgradnja novih elektrana na obnovljive izvore (hidroelektrane, vjetroelektrane i fotonaponska postrojenja).

U skladu s Dugoročnim planom razvoja EPBiH, odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i nadležnih institucija o proglašenju javnog interesa i pripremi izgradnje novih elektroenergetskih objekata, EPBiH intenzivno priprema kapitalne projekte za izgradnju novih proizvodnih postrojenja.

ANALIZA PRAVNOG OKVIRA I PREPORUKE ZA OTKLANJANJE PREPREKA ZA INVESTIRANJE U SEKTOR ENERGIJE U FBiH.pdf

VODIC ZA INVESTITORE U ELEKTROENERGETSKOM SEKTORU U BiH.pdf

Strateški i prioritetni cilj je izgradnja Bloka 7 u TE „Tuzla“ i Bloka 8 u TE „Kakanj“. Riječ je o zamjenskim objektima za postojeće blokove koji moraju biti zaustavljeni zbog isteka životnog vijeka i ograničenja koje nameće EU regulativa za rad termoelektrana nakon 2017. godine. Gradnjom zamjenskih termoblokova obezbjeđuje se i siguran plasman uglja i time opstanak rudnika.

Pored zamjenskih termoenergetskih kapaciteta koji su neophodni za osiguranje baznog dijela proizvodnje i kontinuiteta u radu rudnika, strateški cilj kapitalnih ulaganja EPBiH je kontinuirano povećanje proizvodnih kapaciteta na bazi obnovljivih izvora.

Blok 7 TE „Tuzla“
Detaljnije
Hidroelektrana „Janjići“
Detaljnije
Hidroelektrana „Ustikolina“
Detaljnije
Hidroelektrana „Kovanići“
Detaljnije
Hidroelektrana „Vranduk“
Detaljnije
Hidroelektrana „Una Kostela“
Detaljnije
Blok 8 TE „Kakanj“
Detaljnije
Fotonaponska elektrana „Gračanica 1 i 2“
Detaljnije
Fotonaponska elektrana „ Gornja Breza“
Detaljnije
Fotonaponska elektrana „Podveležje 1 i Podveležje 2“
Detaljnije

Koncern
EPBiH

Koncern EPBiH, kao oblik povezivanja privrednih društava, uspostavljen je u novembru 2009. godine, zaključenjem ugovora o vođenju poslova između JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo i zavisnih društava – 7 rudnika uglja, zajedno s dotadašnjim neelektroprivrednim društvima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Pravni osnov za zaključivanje ovih ugovora su ugovori o prijenosu udjela između Vlade Federacije BiH i JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo, zaključeni u julu 2009. godine, a na osnovu Odluke o prijenosu udjela FBiH u rudnicima uglja u FBiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i Odluke o preuzimanju udjela FBiH u privrednim društvima - rudnicima uglja u FBiH. 

Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela JP Elektroprivreda BiH je stekla vlasnička prava i nad udjelima u rudnicima uglja.

Rudnici „Kreka“
Detaljnije
RMU „Kakanj“
Detaljnije
RMU „Zenica“
Detaljnije
RMU „Breza“
Detaljnije
RMU „Đurđevik“
Detaljnije
RMU „Abid Lolić“
Detaljnije
RU „Gračanica“
Detaljnije
Ostala zavisna i povezana društva
Detaljnije

Pristup
informacijama

Svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su pod kontrolom javnog organa, a svaki javni organ ima odgovarajuću obavezu da te informacije saopći podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine "Službene novine Federacije BiH", broj 32/01

Ovim zakonom uređuje se pristup informacijama u posjedu javnih organa radi:

 1. utvrđivanja da informacije pod kontrolom javnog organa predstavljaju značajno javno dobro i da javni pristup informacijama potiče veću transparentnost i odgovornost javnih organa, što je neophodno za demokratski proces,

 2. utvrđivanja da svaka fizičko ili pravno lice ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri, u skladu sa javnim interesom, te da javni organi imaju odgovarajuću obavezu da saopće te informacije, 

 3. omogućavanja svakom fizičkom licu da zatraži izmjenu i stavi primjedbe na svoje lične informacije pod kontrolom javnog organa.

Više informacija – www.fbihvlada.gov.ba