Okolina

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa svojim zavisnim društvima, postat će savremeni energetski koncern, čiji će razvojni planovi i aktivnosti biti usklađeni sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline/okoliša.

Okolinska
politika

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo svoju poslovnu strategiju temelji na principima održivog razvoja. Poslovne aktivnosti, razvojni planovi i projekti zasnivaju se na konceptu preventivnog djelovanja i kontinuiranog poboljšanja u skladu za važećom zakonskom legislativom i standardima iz oblasti zaštite okoline.

U cilju ostvarivanja poslovne strategije, prioriteti su usmjereni ka:

-praćenju i provođenju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u elektroenergetskom sektoru,

-proizvodnji električne i toplotne energije uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika i korištenje okolinski prihvatljivih sirovina i materijala,

-preventivnom održavanju energetskih postrojenja uz smanjivanje postojećih energetskih gubitaka,

-izgradnji zamjenskih visokoefikasnih kogenerativnih termoenergetskih proizvodnih jedinica,

-proširenju mreže daljinskog grijanja, kao održivom rješenju u energetskoj tranziciji,

-povećanju udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnom miksu,

-povećanju energijske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i snabdijevanju,

-razvoju projekata elektromobilnosti,

-kontroli kvaliteta uglja i drugih proizvodnih resursa, monitoringu i smanjenju emisije polutanata i štetnih supstanci u okolinu,

-procjeni rizika i mogućih incidentnih situacija na okolinu, planiranju preventivnih i interventnih mjera,

-adekvatnom upravljanju štetnim i opasnim otpadnim materijalima,

-motiviranju i razvijanju okolinske svijesti zaposlenika, te njihovog doprinosa, odgovornosti i obaveze u promociji održivog razvoja i zaštite okoline.

Zaposlenici se kontinuirano educiraju u cilju sticanja potrebnih znanja, kako bi na efikasan način doprinijeli zaštiti okoline.

Kontinuirano se unaprijeđuje komunikacija sa svim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama, udruženjima građana i svim zainteresiranim društvenim subjektima.

Podružnice i zavisna društva su donijela svoje okolinske politike, kompatibilne okolinskoj politici JP Elektrpoprivreda BiH d.d.- Sarajevo.


Izvještaji o
zaštiti okoliša

Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2022.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2021.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2020.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2019.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2018.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2017.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2016.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2015.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2014.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2013.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2012.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2011.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2010.

VE Bitovnja

STATUS PROJEKTA

· U toku je izrada projektne dokumentacije za projekt izgradnje vjetroelektrane VE "Bitovnja".
· Projekat je finansiran od strane Njemačke razvojne banke KfW
· Period izrade projektne dokumentacije: 8/2020. – 10/2023.
· Projektno područje se u cjelosti nalazi na prostoru Općine Konjic

Vjetroelektrana Bitovnja jedan je od proizvodnih elektroenergetskih objekata na bazi obnovljivih izvora energije, planiran za realizaciju u okviru Dugoročnog plana razvoja JP Elektroprivreda BiH.

CILJEVI PROJEKTA:üIzgradnja vjetroelektrane kao obnovljivog izvora energije (OIE) u skladu sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoliša

ü Smanjenje emisija polutanata i stakleničkih gasova iz fosilnih goriva u okoliš
ü Ublažavanja utjecaja na klimatske promjene
ü Doprinos sigurnosti snabdijevanja potrošača, korištenjem lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije, kao doprinose energetskoj tranziciji
ü Povećanje udjela energije proizvedene iz obnovljivih izvora
ü Diverzifikacija energenata za proizvodnju električne energije
ü Smanjenje ovisnosti o uvoznim energentima i uvozu energije u budućnosti

Projekat procjene utjecaja VE "Bitovnja" na okoliš i društvo obuhvata izradu preliminarne procjene uticaja projekta na okoliš i društvo, monitoring baznog stanja ptica i šišmiša i izradu kompletne studije uticaja na okoliš i društvo.

Najava radionice 

05.05.2023.

U okviru izrade investiciono – tehničke dokumentacije, odnosno Studije utjecaja na okoliš i društvo vjetrolektrane VE "Bitovnja", na području MZ Bradina organizovat će se radionica s ciljem prikupljanja informacija o načinu na koji stanovnici i predstavnici planiranskih, biciklističkih, lovačkih i ostalih društava i kompanija koji djeluju na području MZ Bradina, trenutno koriste prostor na kojem se planira VE "Bitovnja",  koliko su isti upoznati s projektom i koji su njihovi stavovi prema planiranom projektu izgradnje vjetroelektrane.

Radionica će se održati 16.05.2023. godine (utorak) u zgradi Osnovne škole „Bradina“ (MZ Bradina, Grad Konjic) s početkom u 16:00 sati.


Izvještaj o održanoj radionici - Podrška stanovništva MZ Bradina izgradnji VE „Bitovnja“

23.05.2023.

Cilj  radionice, koju su organizovali  JP  Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, kao investitor i kompanija Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju  iz Zagreba, bilo je upoznavanje s projektom izgradnje VE „Bitovnja“, prikupljanje mišljenja stanovnika MZ Bradina, kao i predstavnika planinarskih, lovačkih i ostalih društava koji koriste prostor na kojem je planirana izgradnja vjetroparka.VIŠE

 

Izvještaj o radionicama održanim u MZ Dusina (Općina Fojnica) i Deževice (MZ Kreševo)

JP  Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo kao investitor i kompanija Oikon d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju  iz Zagreba, predstavili projekat VE „Bitovnja“  stanovnicima MZ Dusina (Općina Fojnica) i  Deževice (MZ Kreševo) koji koriste prostor u blizini projektnog područja. VIŠE