Okolina

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa svojim zavisnim društvima, postat će savremeni energetski koncern, čiji će razvojni planovi i aktivnosti biti usklađeni sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline/okoliša.

Okolinska
politika

Koncern će odgovorno i kontinuirano poduzimati organizacione i tehničke mjere sistemskog upravljanja i poboljšavanja okolinskih aspekata djelatnosti te, u skladu sa tehno-ekonomskim mogućnostima, permanentno pratiti učinke na okolinu, preventivnim i korektivnim mjerama smanjivati negativne uticaje.

U svim organizacionim dijelovima biće optimizirano upravljanje okolinskim aspektima do okolinske prihvatljivosti, odnosno do verifikacije okolinski prijateljskih djelatnosti u evropskom miljeu.        

Koncern će odgovorno i kontinuirano poduzimati organizacione i tehničke mjere sistemskog upravljanja i poboljšavanja okolinskih aspekata djelatnosti te, u skladu sa tehno-ekonomskim mogućnostima, permanentno pratiti učinke na okolinu, preventivnim i korektivnim mjerama smanjivati negativne uticaje. 

U cilju ostvarivanja poslovnih i okolinskih rezultata, prioriteti su usmjerenje ka:

  • izboru najboljih raspoloživih tehnika (BAT) i tehnologija, te okolinski podobnih materijala,
  • kogeneraciji, kosagorjevanju i optimizaciji proizvodnje električne i toplotne energije, 
  • modernizaciji rudnika, sigurnoj i kontroliranoj eksploataciji kvalitetnog uglja, rekultivaciji napuštenih površinskih i jamskih kopova,   
  • racionalnijem korištenju resursa i korištenju obnovljivih izvora energije, 
  • povećanju energetske efikasnosti, smanjenju energetskih gubitaka u rudnicima, proizvodnji i distributivnoj mreži,  
  • implementaciji okolinskih zahtjeva u okviru istraživanja, projektovanja, inžinjeringa, 
  • kontroli, monitoringu i smanjivanju emisije polutanata i štetnih supstanci u zrak, vode, odnosno globalno u okolinu,
  • procjeni rizika i mogućih incidentnih uticaja na okolinu, planiranje i poduzimanje preventivnih, te eventualno sanacionih mjera u cilju zaštite stanovništva i okoline,   
  • adekvatno upravljanje štetnim, opasnim i otpadnim materijama, kao i njihovoj ponovnoj upotrebi i reciklaži.

Razvojni programi i planirane aktivnosti biće usklađeni sa propisima i standardima zaštite okoline i prirodnih resursa, te očuvanju njihova kvaliteta i životnih uvjeta. Praćenje i implementacija domicilne i međunarodne legislative, primjena sigurnih modela i metoda za unapređivanje okolinskih aspekata, biće konstantne aktivnosti do konačnog cilja - održivog razvoja svih djelatnosti. 

U cilju realizacije okolinske politike i programa okolinskog upravljanja, vršit će se edukacija, stručno osposobljavanje i konsultacije uposlenika. Uspostavit će se savremeni monitoring i informatički sistemi, eksterna komunikacija sa izvršnim vlastima, međunarodnim organizacijama i udruženjima građana iz domena zaštite okoline, te širom javnošću. 

Poslovnom disciplinom i nadzorom osigurat će se individualna i funkcionalna odgovornost za provođenju okolinske politike, te objektivno i transparentno izvještavanje o zaštiti okoline.

Izvještaji o
zaštiti okoliša

Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2018.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2017.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2016.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2015.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2014.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2013.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2012.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2011.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2010.