Okolina

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa svojim zavisnim društvima, postat će savremeni energetski koncern, čiji će razvojni planovi i aktivnosti biti usklađeni sa načelima održivog razvoja i standardima zaštite okoline/okoliša.

Okolinska
politika

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo svoju poslovnu strategiju temelji na principima održivog razvoja. Poslovne aktivnosti, razvojni planovi i projekti zasnivaju se na konceptu preventivnog djelovanja i kontinuiranog poboljšanja u skladu za važećom zakonskom legislativom i standardima iz oblasti zaštite okoline.

U cilju ostvarivanja poslovne strategije, prioriteti su usmjereni ka:

-praćenju i provođenju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u elektroenergetskom sektoru,

-proizvodnji električne i toplotne energije uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika i korištenje okolinski prihvatljivih sirovina i materijala,

-preventivnom održavanju energetskih postrojenja uz smanjivanje postojećih energetskih gubitaka,

-izgradnji zamjenskih visokoefikasnih kogenerativnih termoenergetskih proizvodnih jedinica,

-proširenju mreže daljinskog grijanja, kao održivom rješenju u energetskoj tranziciji,

-povećanju udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnom miksu,

-povećanju energijske efikasnosti u proizvodnji, distribuciji i snabdijevanju,

-razvoju projekata elektromobilnosti,

-kontroli kvaliteta uglja i drugih proizvodnih resursa, monitoringu i smanjenju emisije polutanata i štetnih supstanci u okolinu,

-procjeni rizika i mogućih incidentnih situacija na okolinu, planiranju preventivnih i interventnih mjera,

-adekvatnom upravljanju štetnim i opasnim otpadnim materijalima,

-motiviranju i razvijanju okolinske svijesti zaposlenika, te njihovog doprinosa, odgovornosti i obaveze u promociji održivog razvoja i zaštite okoline.

Zaposlenici se kontinuirano educiraju u cilju sticanja potrebnih znanja, kako bi na efikasan način doprinijeli zaštiti okoline.

Kontinuirano se unaprijeđuje komunikacija sa svim nivoima vlasti, međunarodnim organizacijama, udruženjima građana i svim zainteresiranim društvenim subjektima.

Podružnice i zavisna društva su donijela svoje okolinske politike, kompatibilne okolinskoj politici JP Elektrpoprivreda BiH d.d.- Sarajevo.


Izvještaji o
zaštiti okoliša

Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2020.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2019.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2018.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2017.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2016.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2015.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2014.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2013.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2012.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2011.
Godišnji izvještaj o zaštiti okoline/okoliša 2010.