Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Zenica, Kakanj i Žepče za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-157-3-132/20
Popravka kopir, fax aparata i skenera sa ugradnjom rezervnih dijelova
Popravka kopir, fax aparata i skenera sa ugradnjom rezervnih dijelova
Servisiranje i defektaža kopir i fax aparata i skenera
Servisiranje i defektaža kopir i fax aparata i skenera
Isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Djelatnosti Snabdijevanja Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavjestenje o nabavci EDZE-KZ-14-20
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Nabavka profila od obojenih metala
Nabavka profila od obojenih metala
Nabavka profila od obojenih metala
Nabavka i ugradnja spremnika za HCl za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-277-3-374/20
Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF titrator Metrohm
Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF titrator Metrohm 870 i pećnicu za pripremu uzoraka Metrohm 860 Thermoprep
Servis, kalibracija, validacija i isporuka dijelova i drugog materijala za volumetrijski KF titrator Metrohm
Usluga prevoza uglja željeznicom
Informacije o pregovaračkom
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-135-8-144/20
Procurement of materials and equipment with by-pass installations (construction and / or electro-assembly works) for the needs of construction of low-voltage connections in the cities of Gračanica, Gradačac Srebrenik
Isporuka zaštitnih uređaja (zaštitnih releja) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica i Podružnice „Elektrodistribucija“, Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-153-3-130/20
Nabavka i ugradnja (zamjena postojećeg) kompresora regulacionog zraka
Nabavka i ugradnja (zamjena postojećeg) kompresora regulacionog zraka
Nabavka i ugradnja (zamjena postojećeg) kompresora regulacionog zraka
Isporuka stacionarnih baterija i ispravljača za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo i Podružnice „Elektrodistribucij
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-150-3-129/20
Poziv za dostavu ponuda u postupku dodjele ugovora za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH
„Usluge pravnog zastupanja pred Energetskom zajednicom u predmetu ECS-10/18“
Nabavka i ugradnja transformatora TE Kakanj
Obavještenje o nabavci broj 986-1-1-270-3-293, TD 2000030267
Usluge opravke elektro instalacija na teretnim vozilima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-275-3-370/20
Nabavka drugih mašinskih komponenti i dijelova-uljne pumpe za reduktore na bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-276-3-371/20
Ispitivanje i održavanje cjelokupnog vatrodojavnog Sistema u TE “Tuzla”, Tuzla
Ispitivanje i održavanje cjelokupnog vatrodojavnog Sistema u TE “Tuzla”, Tuzla
Servis kalorimetra Ika Werke C5003 sa nabavkom rezervnih dijelova i potrošnog materijala
Servis kalorimetra Ika Werke C5003 sa nabavkom rezervnih dijelova i potrošnog materijala
Usluga Tehnički pregledi vozila za područje Kantona Sarajevo
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-188-3-154/20
Isporuka uredske opreme za potrebe Djelatnosti Snabdijevanja Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica,
Obavještenje o nabavci EDZE-KZ-13/20
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-124-8-92/20
Izrada projekta i sanacija unutrašnje rasvjete u pogonu HE Jablanica Podružnice "Hidroelektarne na Neretvi" Jablanica
Ispravka za obavještenje o nabavci
Nabavka niskosumpornog mazuta
Doluka o dodjeli ugovora
Isporuka instalacionih vodova i kablova za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica,
Obavještenje o nabavci EDZE-KZ-12-20
Usluga štampanja, kovertiranja i dostave računa za el. energiju
Obavještenje o nabavci , predkvalifikaciona dokuementacija broj: 2000030721
Isporuka i ugradnja aku baterije za ups na šljačištu Jezero II
Obavještenje o nabavci
Obavještenje o nabavci broj 1409-1-3-131-3-91/20
Sanacija postojećih bujičnih pregrada na slivnom području HEN Jablanica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-188-3-143/20
Nabavka i isporuka vijaka za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
Kapitalni remont turbine bloka 6 za potrebe Podružnice TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-266-3-286/20
Kablovske završnice, spojnice i adapteri
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-268-3-288/20
Usluge opravke elektro instalacija na putničkim vozilima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-272-3-368/20
Nabavka radne platforme sa sajlama
Nabavka radne platforme sa sajlama
Nabavka radne platforme sa sajlama
Isporuka i instalacija mjerno - upravljačke opreme za transport otpadnim vodama ka bager bazenima
Isporuka i instalacija mjerno - upravljačke opreme za transport otpadnim vodama ka bager bazenima blokova 3 i 6
Isporuka i instalacija mjerno - upravljačke opreme za transport otpadnim vodama ka bager bazenima
Nabavka potrošnog materijala (PVC zdjela i pribora za jednokratnu upotrebu)
Nabavka potrošnog materijala (PVC zdjela i pribora za jednokratnu upotrebu)
Nabavka potrošnog materijala (PVC zdjela i pribora za jednokratnu upotrebu)
Nabavka ostalog materijala za održavanje građevina za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-273-3-369/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-3-129-3-88/20
Izmiještanje hidrometeorološke stanice Idbar na novu lokaciju za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-187-3-142/20
OP-EDTZ-18/20: Čelične cijevi, profili, limovi i ostali sitni bravarski materijal, za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
2000028750-Usluga zakupa medijskog prostora u dnevnim novinama za potrebe JP EP BIH
Obavještenje o nabavci 986-1-2-267-3-287/20.
Pomoćne građevinske usluge – održavanje transformatorskih stanica (TS) na području općine Sanski Most
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-175-3-183/20
Nabavka analitičkih hemikalija
Nabavka analitičkih hemikalija
Nabavka vreća za filtere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-271-3-366/20
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih plinova
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih plinova
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih plinova
Nabavka niskonaponskih samonosivih kablovskih snopova i energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprovreda BiH d.d.-Sarajevo – LOT 11.1
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-259-3-284/20
Prodaja sekundarnih sirovina
Prodaja sekundarnih sirovina
Građevinski i/ili elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala – izvođenje radova na elektroenergetskim objektima, izgradnja DV i TS Donji Ramići, Općina Bosanska Krupa
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-172-3-182/20
Usluge sistematski pregledi.
Obavještenje o nabavci
Nabavka programiralice za PLC-ove
Obavještenje o nabavci
Kalibracija i certifikacija radnih etalona za tehnološka mjerenja
Obavještenje o nabavci
Isporuka releja, preklopki, kontaktera i osigurača
Isporuka releja, preklopki, kontaktera i osigurača
Remont kompresora (duvaljku) sa nabavkom dijelova za filtere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-270-3-365/20
Nabavka srednjenaponskih energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprovreda BiH d.d.- Sarajevo – LOT 12.1
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-258-3-282/20
Nabavka uređaja za hlađenje uzorka dimnih plinova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-269-3-363/20
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za TE "Tuzla", Tuzla
Građevinski radovi sa isporukom materijala za izvođenje radova na EEO – popravka uzemljenja na području općine Sanski Most
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-164-3-181/20
Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-256-3-279/20
Pružanje usluge naplate računa za električnu energiju za fizička lica i elektronski transfer podataka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-254-3-275/20
Nabavka spojne i ovjesne opreme zaNN nadzemne vodove za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo po Tenderskoj dokumentaciji broj 2000030520 (LOT 22)
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-255-3-277/20
Nabavka plastične opreme za potrebe distributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-261-3-278/20
Nabavka užadi za nadzemne vodove – LOT15
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-262-3-280/20
Kompozitni polimerni izolatori - LOT 16
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-263-3-281/20
Nabavka spojne i ovjesne opreme za SN nadzemne vodove
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-260-3-276/20
Nabavka kablovskih stopica i čahura
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-257-3-274/20
Nabavka proizvoda od gume
Nabavka proizvoda od gume
Nabavka proizvoda od gume
Nabavka i ugradnja rashladne jedinice u prostoriji transformatora VDP i VSZ bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-268-3-362/20
Održavanje odvojnih skretnica T-1, T-2 i T-3 na spoju kolosjeka TE „Tuzla“ sa prugom rudnika „Kreka“ i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE „Tuzla“ Tuzla
Održavanje odvojnih skretnica T-1, T-2 i T-3 na spoju kolosjeka TE „Tuzla“ sa prugom rudnika „Kreka“ i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE „Tuzla“ Tuzla
Usluga opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje 16 dizalica u TE "Tuzla", Tuzla
Usluga opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje 16 dizalica u TE "Tuzla", Tuzla
Usluga popravke frekventnog regulatora KEB COMBIVERT F5
Usluga popravke frekventnog regulatora KEB COMBIVERT F5
Ispitivanje mjernih transformatora u VN rasklopnom postrojenju
Ispitivanje mjernih transformatora u VN rasklopnom postrojenju
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-183-3-137/20
KZ-188/20--Nabavka i isporuka zaštitnih maski u cilju sprečavanja širenja zaraze koronavirusom COVID-19, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Isporuka mjernih transformatora za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-KZ-11/20
Nabavka HTZ opreme i sredstava za zaštitu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-262-3-356/20
Rekultivacija deponije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-261-3-355/20
Remont 6 kV elektromotora blokova 5,6 i 7-zamjena osovine 6 kV elektromotora mlina bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-265-3-360/20
Održavanje odvojnih skretnica T-4 i T-5 na spoju kolosjeka TE „Tuzla“ sa prugom Tuzla – Doboj
Održavanje odvojnih skretnica T-4 i T-5 na spoju kolosjeka TE „Tuzla“ sa prugom Tuzla – Doboj
Pomoćne građevinske usluge-održavanje TS - a na području Kantona Sarajevo, OP-020A/20
Obavještenje o nabavci br.1437-1-2-185-3-152/20
Nabavka i ugradnja opreme za ventilaciju HPV za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-260-3-354/20
Obavještenje o nabavci, Tender broj: 1432-1-3-155-3-38/20 Građevinski radovi - iskopi i zatrpavanje za područje Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka drvenih stubova za potrebe elektrodistributivnih podružnica
Obavještenje o nabavci 986-1-1-238-3-253/20.
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera