Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka gumene transportne trake za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1341-3-434/18
Nabavka tehničkih hemikalija i reagensa za kondicioniranje i određivanje blokovskih voda
Odluka o izboru
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-450-8-207/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-450-8-207/18
Nabavka dizel goriva za potrebe TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-271-3-235/18
Sanacija dijela staze reaktora 1800 m
Sanacija dijela staze reaktora 1800 m
Izvođenje radova za izgradnju elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-119-3-105/18
Nabavka tehničkih hemikalija za potrebe Termoelektrane Tuzla i Termoelektrane Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-272-3-236/18
Nabavka i isporuka 24 kV srednjenaponskih blokova sa elektromotornim pogonom
Ispravka za obavještenje o nabavci 1421-1-1-114-8-104/18
Servisiranje mosne i konzolne dizalice u hidroelektrani HE "Una" Kostela u Bihaću
Obavještenje o nabavci
Izrada elaborata o građevinskom vještačenju
Odluka o pokretanju
Generalni remont rotornog bagera SRs-401-Nabavka hidraulike, centralnog podmazivanja, turbodinamičkih i lamelastih spojnica te remont hidraulićkih cilindara za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1252-3-410/18
Nabavka usluge održavanja softvera za praćenje sjednica Uprave i Nadzornog odbora za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-270-3-234/18
Nabavka usluge revizije hidrauličkih modelskih ispitivanja za HE Una Kostela - rekonstrukcija i proširenje
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-268-3-229/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-90-3-61/18
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca «Glavatica» - Jablanica, Udruženje građana «Organizacija sportskih ribolovaca Konjic» - Konjic i Udrženje/Udruga sportskih ribolovaca «Neretva 1933» - Mostar.
Nabavka drvenog pločastog materijala
Nabavka drvenog pločastog materijala
Nabavka i isporuka 24 kV srednjenaponskih blokova
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-117-3-102/18
Usluga OOH kampanje Oglašavanje bilborda City Ligh , autobuska ili tramvajska stajališta za potrebe JP EP BiH
BROJ 986-1-2-269-3232/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-1-2-89-3-90/18
Izrada Glavnog projekta sanacije automatske regulacije, upravljanja i nadzora MHE Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-90-3-91/18
Usluge otklanjanja kvara na opremi agregata MHE Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Razne servisne usluge u proizvodnji-Čišćenje separatora zauljenih i oborinskih otpadnih voda za potrebe Podružnice
1424-7-2-301-3-426/18
Nabavka reznog materijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-302-3-427/18
Nabavka materijala za održavanje telekom opreme za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-303-3-428/18
Nabavka HTZ opreme i sredstava za zaštitu - Radne uniforme za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnic
1424-1-1-304-3-430/18
Nabavka i isporuka čeličnih cijevi i profila,
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-116-3-100/18
Nabavka materijala i opreme za održavanje rasklopnih postrojenja i transformatora
Nabavka materijala i opreme za održavanje rasklopnih postrojenja i transformatora
Generalni remont rotornog bagera SRs-401-Nabavka hidraulike, centralnog podmazivanja, turbodinamičkih i lamelastih spojnica te remont hidraulićkih cilindara za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o.-Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1252-3-410/18
Nabavka užadi za nadzemne vodove
Odluka o poništenju
Nabavka robe i usluga za implementaciju softverskog riješenja za podršku poslovnom procesu prodaje u djelatnosti snadbijevanja JP EP BiH
Odluka o izboru
Nabavka opreme i pripadajućih radova za uvezivanje objekata u optički kablovski sitem JP EP BiH
Odluka o izboru
ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE
ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDE
Nabavka električnih dijelova mašina ili aparata - nabavka sklopki, osigurača i signalnih sijalica za potrebe Podružnic
1424-7-1-299-3-424/18
Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-300-3-425/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-89-3-60/18
Provođenje 1. Nadzornog audita-tranzicijskog Integrisanog sistema upravljanja prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 za potrebe Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-87-3-58/18
Nabavka elektro materijala za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Određivanje tereta zagađenja (EBS) za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-297-3-417/18
Ispravka obavještenja o nabavci br. 1424-1-1-274-8-418/18
Ispravka obavještenja o nabavci koje se ispravlja br. 1424-1-1-274-3-374/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-1-88-3-88/18
Nabavka materijala za održavanje higijene - toaletni program, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Sanacija kolovoznog zastora na lokaciji kamionske vage
Sanacija kolovoznog zastora na lokaciji kamionske vage
Poziv za dostavljanje ponuda:10304-NU-001/18 "USLUGE REDOVNOG LJEKARSKOG PREGLEDA PREMA PRAVILNIKU O RADU I NOVI ZAPOSLENICI"
Nabavka usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama
Nabavka i ugradnja učinskih linijskih rastavljača (ULR) sa opremom za sistem daljinskog nadzora i upravljanja (SDNiU)
Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać
Nabavka i isporuka 24 kV srednjenaponskih blokova sa elektromotornim pogonom
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-114-3-98/18
Isporuka energetskog kabla PP00 7x2,5 mm2 za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-105-3-96/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-1-86-3-86/18
Nabavka sitnog elektromontažnog materijala, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-87-3-87/18
Usluge ispitivanja elektroizolacione opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka sitnog inventara-ostalo
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-113-3-97/18
Zdravstvene usluge u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Poziv za dostavu ponuda po posebnom režimu za usluge iz Aneksa II dio B ZJN BiH
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-83-8-85/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-83-8-85/18 - OP EDTZ-14/18
Nabavka opreme i uvlačenje podzemnog optičkog kabla u postojeće cijevi za potrebe distributivnih podružnica „Elektrodistribucija Sarajevo“ i „Elektrodistribucija Zenica“ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-282-8-416/18
Nabavka strujnih kliješta za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-103-3-95/18
Neplanirane nabavke mašinskih komponenti-nabavka dijelova za kompresore i ventilatore za potrebe Podružnice
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-295-3-415/18
Nabavka analitičkih hemikalija za rad laboratorije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-294-3-414/18
Vatrogasno obezbjeđenje objekata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-293-3-413/18
Nabavka lanca grebača šljake za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-292-3-412/18
Nabavka roba: instalacioni kablovi, boje, lakovi i drugi proizvodi za održavanje
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-106-3-77/18
Sanacija, prilagođavanje i opremanje objekta OOiN – Tuzla – Armije BiH 7, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-84-3-84/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-261-3-223/18
Nabavka obrazaca (računa i uplatnica) za električnu i toplotnu energiju
Usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju elektroenergetskih objekata, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-83-3-82/18
Rekonstrukcija grijanja i ventilacije vodikove stanice za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-291-3-411/18
Neplanirane usluge održavanja postrojenja - Remont dva energetska transformatora 6kV/0,4 kV za potrebe Podružnice
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-290-3-410/18
Nabavka endoskopa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-289-3-408/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-285-8-405/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-124-8-407/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-124-8-407/18
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-287-3-403/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-80-3-80/18
Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja i sklopne aparate, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla.
Nabavka dijelova za klapne kanala na bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-286-3-401/18
Usluge popravke elektromotora za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-285-3-400/18
Izrada investicino tehničke dokumentacije za izgrdnju objekta Arhive
Obavještenje o nabavci-ED Bihać
Nabavka dijelova za klimatizaciju, ventilaciju i grijanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-282-3-395/18
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na stvaranju uslova za priključenje krajnjih kupaca u općinama Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo)
Obvaještenje o nabavci broj:1437-1-3-105-3-76/18
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na stvaranju uslova za priključenje krajnjih kupaca u općinama Centar i Vogošća)
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-3-104-3-75/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-2-84-3-56/18
Usluge osiguranja vozila za potrebe Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-83-3-55/18
Nabavka svježeg mesa za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Usluga održavanja kontaktnog centra i CRM aplikacije za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Sanacija drenažnih bunara u HE „Una“ Kostela
Obavještenje o nabavci 1421-7-3-111-3-93/18
Nabavka robe sa ugradnjom za rekonstrukciju vrelovoda za grijanje grada Kaknja za potrebe Termoelektrane
Usluge inoviranja investiciono-tehničke i okolinske dokumentacije zamjenskog Bloka 8 TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BR. 986-1-2-250-3-206/18
Nabavka roba (čelični limovi, okrugli ležajevi, čelični profili, čelične cijevi za zaštitne ograde, bronza za klizne ležajeve, rešetkasta gazišta i čelični lanac) za generalni remont rotornog bagera Srs-401 za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka čeličnih lamela
Nabavka čeličnih lamela
Nabavka ostalih ulja i maziva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-274-3-374/18
Sanacija bazena RT2 i završni radovi Zatvorenog ciklusa i tretmana otpadnih voda
OBAVJEŠTANJE O NABAVCI BR. 2000022920
Nabavka opreme mehanizovanog širokočelnog kompleksa za potrebe JP EP BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla
Obavještenje o nabavci
Usluge obavljanja fizičke zaštite ljudi i imovine u objektima i prostorima JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i transporta novca
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-219-3-189/18
Nema tendera