Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Dokumentacija za učešće po Javnom pozivu broj: EDZE-JPPP-01/20 za prodaju sekundarnih sirovina i otpadnih materijala prikupljenih u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica
Dokumentacija JPPP-01-20
Nabavka tonera
Nabavka tonera
Popravka vozila u garantnom roku iz programa Dacia (Dokker) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-89-3-75/20
Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za prekidače SFEL - 12
Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za prekidače SFEL - 12
Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za prekidače SFEL - 12
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-83-3-63/20
Nabavka cijevi, cijevnih elemenata i armatura za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Pregled regulacionih sklopki transformatora TZ3 i TZ6
Pregled regulacionih sklopki transformatora TZ3 i TZ6
Kancelarijski materijal
Kancelarijski materijal
Nabavka sredstava za zaštitu okoline (apsorbensi)
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-121-3-132/20
Usluga popravke teretnog motornog vozila Iveco Daily
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-120-3-131/20
Nabavka rastavnih elemenata, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Tuzla i Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-119-3-129/20
Rezervni djielovi za pumpu prljave vode bloka 4
Obavještenje o nabavci
Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitni šljemovi, štitnici, zaštitne rukavice i sanitetska oprema)
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-127-3-108/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-125-3-97/20
KZ-124/20 – Antikorozivna zaštita na DV 35 kV Banovići grad - Oskova, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Usluge održavanja IKT opreme za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Mostar
Obavještenje o nabavci, broj: 1432-7-2-93-3-26/20
Usluga preuzimanja i čuvanja arhivske građe
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-117-3-128/20
Nabavka rezervnih dijelova za vodene duvače
Nabavka rezervnih dijelova za vodene duvače
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-82-3-62/20
Nabavka naponskih mjernih pretvarača za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka odlivaka za bager pumpe
Nabavka odlivaka za bager pumpe
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most za potrebe Podružnice „Elektrodistribuc
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-181-3-184/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Kalesija, Sapna i Teočak za potrebe Podružnice „Elektrodistribucij
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-184-3-187/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar za potrebe Podružnice „Elektrodi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-182-3-185/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Ilidža i Vogošća za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-183-3-186/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Tešanj, Doboj Jug, Maglaj i Zavidovići za potrebe Podružnice „Elek
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-186-3-189/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Gračanica, Srebrenik i Gradačac za potrebe Podružnice „Elektrodist
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-185-3-188/20
Usluga popravke teretnih motornih vozila - mini tender
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-116-3-127/20
Nabavka plombi i žice za plombiranje
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-115-3-126/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-122-3-95/20
OP-EDTZ-11/20: Usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-121-3-94/20
OP-EDTZ-15/20: Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području grada Srebrenik, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-70-8-61/20
Nabavka usluga interpretacije rezultata tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac (fizikalna i geodetska mjerenja) za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Realizacija optičkog spojnog puta na dionici kablovsko okno 5 - PJD Novi Travnik
Odluka o izboru
Nabavka i ugradnja transformatora 31,5 MVA za potrebe TEK
Odluka o poništenju
Lična i skupna zaštitna oprema (Izolaciona zaštitna oprema za profesionalnu upotrebu)
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-124-3-105/20
Lična i skupna zaštitna oprema (Zaštitni opasači i penjalice za betonske i drvene stubove)
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-125-3-106/20
Obavezni i preventivni zdravstveni pregledi radnika po pravilima o zaštiti na radu-ljekarski pregled za žene Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Poziv za dostavu ponuda br. 2000029816
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom za sanaciju SNO 10 kV „Šaševci“, u svrhu obezbjeđenja 20 kV naponskog nivoa na području PJD Olovo, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-84-3-74/20
Nabavka abrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
Nabavka abrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
Nabavka abrazivnih dijelova za pneumatski transport pepela
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-117-3-92/20
KZ-111/20 – Zamjena dotrajale izolacije na DV 35 kV Đurđevik - Višća, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Usluge periodičnog pregleda i ispitivanja protivpožarnih aparata, hidranata i sistema vatrodojave u objektima i vozilima Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-KZ-04-20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-78-3-60/20
Nabavka materijala i rezervnih dijelova za elektromašinsku i hidromehaničku opremu - cijevi za spoj nizvodne tlačne cijevi i bajpasa PTZ u pogonu HE Jablanica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica broj 10202-092/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-77-3-59/20
Sanacija kavitacije u protočnom traktu agregata i NDT kontrola za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Ispitivanje hemijskog sastava i mehaničkih osobina materijala
Pomoćne građevinske usluge – održavanje TS-a na području Kantona Sarajevo, OP-020/20
Obavještenje o nabavci br:1437-1-2-123-3-104/20
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih plinova
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih plinova
Nabavka mobilnog gasoanalizatora dimnih plinova
Usluge tehničkog osmatranja nasutih brana na deponijama u TE "Tuzla", Tuzla
Obavještenje o nabavci
Nabavka i isporuka drvene građe
Nabavka i isporuka drvene građe
Isporuka materija i rezervnih dijelova za održavanje tehnoloških mjerenja
Isporuka materija i rezervnih dijelova za održavanje tehnoloških mjerenja
Rezervni dijelovi postrojenja za transport pepela
Obavještenje o nabavci
Sitni elektromontažni materijal
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-1-118-3-103/20
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-167-3-226/20
Servisiranje vozila u garantnom roku iz programa Dacia (Dokker) za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci po EDZE-OP-06/20
Usluga mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja DU za 2020. godinu
Usluga mašinskog održavanja zajedničkih postrojenja DU za 2020. godinu
Nabavka sitnog elektromaterijala za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-164-3-224/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-74-3-58/20
Izrada SCADE za upravljanje 35 kV postrojenjem brana i ulazna građevina u pogonu HE Jablanica za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača, Kiseljak i Fojnica za potrebe Podružnice “Elektrodistri
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-77-3-71/20
Popravka zaštitnih releja REF541KB i REF542plus, proizvođača ABB
Popravka zaštitnih releja REF541KB i REF542plus, proizvođača ABB
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-73-3-57/20
Usluge održavanje čistoće za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica broj 10202-066/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-73-3-57/20
Usluge održavanje čistoće za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica BROJ 10202-066/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-73-3-57/20
Usluge održavanje čistoće za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica 10202-066/20
Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama.
Kontrola zavarenih spojeva NDT metodama
Specijalistički servis hidrauličnih komponenti na KU
Specijalistički servis hidrauličnih komponenti na KU
Nabavka 30.000 tona uglja iz ZD RU Gračanica za potrebe TE Tuzla u 2020. godini.
Pregovarački bez objave
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Tuzla, Lukavac i Čelić za potrebe Podružnice "Elektrodistribuc
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-176-3-176/20
"Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Mostar i Jablanica za potrebe Podružnice "Elektrodistrib
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-174-3-174/20
"Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Bihać i Cazin za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-173-3-173/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje /rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Stari grad i Ilijaš za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Sara
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-175-3-175/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača- Kiseljak, Fojnica za potreb
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-178-3-178/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovnih jedinica Zenica, Kakanj i Žepče za potrebe Podružnice "Elektrodistribu
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-177-3-177/20
Održavanje građevina - MF radovi i AKZ za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-163-3-221/20
Servisiranje i puštanje u rad inženjerske stanice sistema Teleperm XP u TE „Tuzla“, Tuzla
Obavještenje o nabavci
Nabavka ostalih limova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-162-3-220/20
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-2-116-3-102/20
Sanacija ulaznih vrata na poslovnom objektu zgrada Direkcije u Zenici za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci EDZE-KZ-03/20
Usluga popravke motornih vozila – putnička vozila za područje Kantona Sarajevo (nepredviđene usluge), po otvorenom postupku broj: OP-019/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 1437-1-2-115-3-101/20
Usluga popravke motornih vozila – putnička vozila za područje Kantona Sarajevo (servisne usluge), po otvorenom postupku broj: OP-018/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 1437-1-2-114-3-100/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-71-3-55/20
Nabavka lične zaštitne i radne obuće za profesionalnu upotrebu za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka materijala i opreme za održavanje elektroenergetskih objekata za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprovreda BiH d.d.-Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-172-3-170/20
Rezervni dijelovi za elektrofiltere
Obavještenje o nabavci
Nabavka mlijeka i mliječni proizvoda
Nabavka mlijeka i mliječni proizvoda
Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Ispravka za obavještenje o nabavci 1424-1-2-154-8-218/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo po otvorenom postupku, broj: OP-014/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 1437-1-1-99-3-95/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća, po otvorenom postupku, broj: OP-013/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 1437-1-1-98-3-94/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Stari Grad Sarajevo i Ilijaš, po otvorenom postupku, broj: OP-012/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-97-3-93/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža, po otvorenom postupku, broj: OP-011/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-96-3-92/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera