Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

"Hotline" usluga za sistem za nadzor i upravljanje TELEPERM XP na blokovima 3, 4 i 5
"Hotline" usluga za sistem za nadzor i upravljanje TELEPERM XP na blokovima 3, 4 i 5
Nabavka gumenih transportnih traka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, OJ Rudnik "Dubrave"
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-309-3-300/18
Nabavka održavanja IKT infrastrukture
Odluka o izboru
Neplanirane nabavke dijelova za postrojenja TE-dijelovi za kompresore i ventilatore za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-1-388-3-538/18
Ispravka obavještenja o nabavci
1424-1-1-385-8-534/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-132-3-99/18
Nabavka cijevi, cijevnih elemenata i cijevne armature za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka pumpi i dijelova za pumpe za HPV za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-387-3-535/18
Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka
Specijalističke usluge opravke, servisiranja i isporuke rezervnih dijelova klipnih i vijčanih kompresora, duvaljki i sušača zaraka
Isporuka strujnih mjernih transformatora za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-147-3-120/18
Nabavka vreća za filtere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-386-3-533/18
Nabavka cirkulacionih pumpi lokalnog grijanja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-385-3-531/18
Nabavka auto guma za teretna vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-384-3-530/18
Nabavka rezervnih dijelova za autopark-transportna i putnička vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-383-3-529/18
Nabavka dijelova za održavanje ekološkog monitoringa za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-382-3-528/18
Servis i ispitivanje VN prekidača u RP 110 i 220 kV postrpjenjima
Servis i ispitivanje VN prekidača u RP 110 i 220 kV postrpjenjima
Nabavka ulja, maziva i tekućine za vozila i radne mašine za ZDK i SBK za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-146-3-119/18
Građevinski radovi na sanaciji transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Neboder“ u Bihaću
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-138-3-133/18
Izrada Elaborata o tehničkom osmatranju nasutih brana na odlagalištima šljake i pepela
Izrada Elaborata o tehničkom osmatranju nasutih brana na odlagalištima šljake i pepela
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-147-3-140/18
Radovi na sanaciji potpornog zida u krugu TS 35/10 kV Tuzla III, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka pumpe za mulj na deponiji šljake i pepela sa ugradnjom za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-381-3-527/18
Nabavka i isporuka pogonskih goriva za motorna vozila raspoređena u PJD Sanski Most
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-137-3-131/18
Usluge održavanja Oracle licenci za potrebe JP EP BiH , Tender broj 2000022930P
Obavještenje o nabavci 986-1-2-303-3-299/18
Nabavka radova za nastavak nasipanja šljake i pepela na zapadnu kosinu za potrebe TE Kakanj
Obavještenje o nabavci broj 986-1-3-304-3-298/18, veza Tender 2000023135
Nabavka armature na liniji odmuljenja reaktora 188 m3/h
Nabavka armature na liniji odmuljenja reaktora 188 m3/h
Nabavka grafitnih četkica
Nabavka grafitnih četkica
Nabavka sigurnosnih ventila za RS 3
Nabavka sigurnosnih ventila za RS 3
Provjera uređaja za monitoring emisije zagađujuće materije u zrak
Provjera uređaja za monitoring emisije zagađujuće materije u zrak
Nabavka laboratorijskog posuđa, pribora i potrošnog materijala
Nabavka laboratorijskog posuđa, pribora i potrošnog materijala
Opravka elektro instalacija na transportnim vozilima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-380-3-526/18
Usluge prokresa i krčenje šume i drugog rastinja u Kantonu Sarajevo
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 1437-0-2-2-11-103/18
Nabavka puunionica za električna vozila
Odluka o izboru
Nabavka ležajeva
Nabavka ležajeva
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-146-3-139/18
Limarsko farbarske usluge na teretnim motornim vozilima, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-145-3-138/18
Usluge interventnog održavanja i popravki automatske i ručne regulacije, upravljanja, procesnih mjerenja i nadzora MHE Modrac i MHE Sniježnica, sa djelimičnom isporukom materijala, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Kvantitativno istraživanje tržišta: Analiza i uvid u percepciju, zadovoljstvo i iskustvo korištenja e-računa te e-plaćanja
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-307-3-296/18
Izrada idejnog projekta za MHE Kakanj
Odluka o poništenju
Servisiranje i popravka radnih mašina iz programa John Deere za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-145-3-118/18
Nabavka dijelova za buldožere CATERPILLAR D&R za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-377-3-523/18
Remont zagrijača zraka sa uređajima za čišćenje kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-378-3-524/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-131-3-98/18
Nabavka auto guma za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Nabavka autoguma za putnička vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-379-3-525/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-2-130-3-97/18
Ispitivanje turbinskih i hidrauličkih ulja za potrebe pogona HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
Nabavka namirnica - mlijeko i mliječni proizvodi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-376-3-521/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCO BROJ 1409-1-3-129-3-95/18
Sanacija dijela krova centralne radionice u Sektoru za održavanje za potrebe Podružnice “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica 10202-137/18.
Nabavka analitičkih hemikalija za rad laboratorije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-368-3-512/18
Nabavka profila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-2-1-369-3-513/18
Remont signalne rasvjete na 300 m dimnjaku u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-371-3-514/18
Opravka elektro instalacija na putničkim vozilima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-372-3-515/18
Usluge investicijskog održavanja građevina-sanacija mokrih čvorova za potrebe Podržnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-373-3-516/18
Nabavka materijala za održavanje vozila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-374-3-517/18
Revizija sistema specijalnih mjerenja na turbini bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-375-3-520/18
Servis AUMA pogona i drugih pogona sa isporukom rezervnih dijelova
Servis AUMA pogona i drugih pogona sa isporukom rezervnih dijelova
Nabavka bagera zapremine kašike min.2 m3 za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1625-3-554/18
Preventivno održavanje sistema TXP-REC za potrebe Podružnice TE Kakanj
Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
Izvođenje radova za izgradnju elektroenergetskih objekata na području poslovne zone Ratkovac, Grad Cazin
Otvoreni postupak
Usluga čišćenja poslovnih prostorija, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
Otvoreni postupak
Vanredni servis ispitne opreme u vozilu za ispitivanje kablova, Centrix 3/80 SEBA KMT, uz nabavku rezervnih
KZ-142/18
Usluge stručnog nadzora elektro struke na izgradnji ili rekonstrukciji elektroenergetskih objekata za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-143-3-117/18
Generalni remont rotornog bagera SRs-401-nabavka hidraulike, centralnog podmazivanja, turbodinamičkih i lamelastih spojnica te remont hidrauličkih cilindara za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1593-3-544/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-126-3-93/18
Nabavka svježeg mesa za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Kalibracija mobilnog analizatora Ash Probe – Gammatech Bretby
Kalibracija mobilnog analizatora Ash Probe – Gammatech Bretby
Nabavka materijala za održavanje postrojenja automatike za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-363-3-508/18
Čišćenje ogrevnih površina na kotlu 5 i 6
Čišćenje ogrevnih površina na kotlu 5 i 6
Nabavka HTZ opreme i sredstava za zaštitu - Zaštitna odijela za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-364-3-509/18
Remont kompresorske i naftne stanice za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-365-3-511/18
Zamjena dotrajalih stražarskih kućica u krugu TE "Tuzla", Tuzla
Zamjena dotrajalih stražarskih kućica u krugu TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka izolacionog materijala-mineralna vuna za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-362-3-507/18
nabavka viljuškara za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1589-3-538/18
Nabavka cijevnih elemenata - nelegirani materijal za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-361-3-506/18
Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6
Ispitivanje i baždarenje ispitne kutije Omicron CMC 256-6
Remont armature blokova 4, 5 i 6 i zajedničkih postrojenja
Remont armature blokova 4, 5 i 6 i zajedničkih postrojenja
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe redovnog održavanja u TE „Tuzla“, Tuzla
nabavka ostalih roba-odlivci za generalni remont rotornog bagera SRs-401 za ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-1522-3-520/18
Remont i baždarenje sigurnosnih ventila
Remont i baždarenje sigurnosnih ventila
Nabavka alata za potrebe Podružnice Termoelektrana " Kakanj" Kakanj
1424-7-1-359-3-505/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-124-3-91/18
Nabavka i zamjena akumulatorske baterije br.2, 220 V za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Nabavka sitnog elektro materijala
Nabavka sitnog elektro materijala
Nabavka dijelova za vodene i parne puhače blok 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-357-3-502/18
Ispitivanje saniranih zavarenih spojeva između bubnja i spusnih cijevi kotla bloka 7 za potrebe Podružnice TE "Kakanj" -
1424-7-2-356-3-501/18
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI Broj: 1432-1-3-100-3-28/18
Radovi na investicijama i održavanju na EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Jablanica sa djelomičnom isporukom materijala
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-122-3-89/18
Nabavka suhih transformatora uzbude 800 kVA i vlastite potrošnje 630 kVA za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Nabavka materijala, i izgradnja transformatorskih stanica 10(20)/0.4 kV, srednjenaponskih 10(20) kV kablovskih prikljucaka za 10(20)/0.4 kV i niskonaponskih 0.4 kV kablovskih prikljucaka objekata u posebnim zonama
Obavjestenje o nabavci br.1437-1-1-127-3-100/18
Remont potpalnog sistema bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-353-3-496/18
Remont generatora bloka 7 – 320 MW za potrebe Termoelektrane Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-302-3-281/18
Nabavka čeličnih limova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-350-3-493/18
Održavanje građevina - MF radovi i AKZ - godišnji ugovor za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-352-3-494/18
Nabavka rezervnih dijelova za sistem SPPA T3000 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-347-3-487/18
Nabavka ulja za turbine-nabavka ulja Mobil DTE OIL MEDIUM za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-349-3-489/18
Usluge obavljanja tehničke zaštite ljudi i imovine u bjektima u prostorima JP EP BiH, DOC sa int. i održ. opreme
Obavještenje o nabavci broj 986-1-2-294-3-274/18
Ispravka obavještenja za nabavku za EDMO-KZ-01/18
Usluge sistematskih ljekarskih pregleda radnika
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-450-8-207/18
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-450-8-207/18
Nema tendera