Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Zamjena koljena upusnog parovoda bloka 4
Remont kanala aerosmješe i gorionika uglja blokova 3, 4, 5 i 6
Nabavka ležajeva
Obavještenje o nabavci
Usluge primjene novog kontrnog plana
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-286-3-324/22
Nabavka zaštitnih čahura za rashladne pumpe bloka 5
Nabavka zaštitnih čahura za rashladne pumpe bloka 5
Nabavka zaštitnih čahura za rashladne pumpe bloka 5
Garantna ispitivanja turbine bloka 6
Izvođenje usluga na izradi skele i limarsko izolaterske usluge za potrebe Podružncie TE Kakanj
Odluka o izboru
Nabavka novih putničkih vozila putem operativnog lizinga sa uključenim dodatnim uslugama na period do 48 mjeseci za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-285-3-322/22
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-325-8-459/22
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-325-8-459/22
Nabavka pilećeg mesa
Obavještenje o nabavci
Održavanje termičke izolacije na postrojenjima TE "Tuzla", Tuzla
Obavještenje o nabavci
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-158-8-317/22
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-158-8-317/22
Redovna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovnih objekata ED Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-2-54-3-91/22
Usluga opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje dva teretna lifta 20 KN i jednog osobnog lifta 3 KN "TRI BEST" Banja Luka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-86-3-56/22
Usluga održavanja sistema tehničkog osmatranja brana HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac za potrebe Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-1-2-86-3-56/22
Usluge štampanja, kovertiranja i dostave računa za električnu energiju za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-274-3-312/22
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa
Obavještenje o nabavci
Usluga nadzora na popravci uzemljenja elektroenergetskih objekata
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-114-8-161/22
Usluge opravke i servisiranja teretnog lifta RADE KONČAR
Zamjena cijevnih lukova na parovodu MPP bloka 6
Obavještenje o nabavci
Migracija softvera i zamjena opreme za upravljanje i nadzor na Ladovarci B
Obavještenje o nabavci
Nabavka hidrauličnih spojnica Voith za potrebe dopreme uglja u TE "Tuzla", Tuzla
Obavještenje o nabavci
Migracija softvera operatorske stanice dopreme uglja II etape
Obavještenje o nabavci
Servis, kalibracija i validacija laserskog brojača čestica Pamas S40, sa isporukom dijelova i ostalog
Obavještenje o nabavci
Remont 6kV elektromotora
Popravka reklame TE "Tuzla" Tuzla na vanjskoj strani zida pogonskog objekta
Nabavka pasti i sapuna
Nabavka pića
Nabavka voća i povrća
Nabavka voća i povrća
Izgradnja KB 35 kV TS 110 kV –DV Popović Polje, Općina Bužim
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-116-3-157/22
Nabavka i ugradnja ŽR stubova na 20 kV Sanica, Ključ
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-115-3-156/22
Građevinski i elektromontažni radovi na sanaciji/izgradnji/rekonstrukciji niskonaponskih mreža na području Kantona Sarajevo
Obavještenje o nabavci 1437-1-3-66-3-89/22
Usluga nadzora na popravci uzemljenja elektroenergetskih objekata
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-2-114-3-154/22
Remont, popravka i premotavanja ispravljača, invertora i UPS-ova
Izrada projekata za sanaciju uljnih jama na 35 kV trafostanicama, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-113-3-152/22
Građevinski i elektromontažni radovi na priključenju/izgradnji/rekonstrukciji EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Konjic
Obavještenje o nabavci
Građevinski i elektromontažni radovi na priključenju/izgradnji/rekonstrukciji EEO na području Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar, PJD Mostar
Obavještenje o nabavci
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 986-1-2-221-8-305/22
Nabavka usluga održavanja GE (ifix, webspace) aplikativnog softvera SCADA DC za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 986-1-2-271-3-304/22
Tender broj: ZDR IO 09-1-25/22 - “ Nabavka papuča za osnovnu opremu za potrebe RU “Kreka” d.o.o. Tuzla“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 663-1-1-323-3-418/22
Tender broj: ZDR IO 09-1-15/22-“Nabavka rezervnih dijelova za bager dreglajn Eš 6/45 (mašinski) za potrebe RU “Kreka” d.o.o. Tuzla“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 663-1-1-322-3-417/22
Nabavka rezervnih dijelova za generalni remont stacionarnih drobiličnih postrojenja SDP 30 i SDP 22 za potrebe Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 663-1-1-340-3-415/22
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom za realizaciju projekta uklapanja 20 kV mreže u buduću TS 110/x „Jelah“ Općina Tešanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-20-3-75/22
Izgradnja fotonaponske elektrane (FNE) Gornja Breza 15 MW za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-3-268-3-301/22
Nabavka pogonskog balansera za „S“ voz za potrebe Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-325-3-398/22
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ANEX 2 DIO B
Usluge tehničkih pregleda na području Grada Tuzla, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
Mjerenje i popravka uzemljenja na EEO
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-109-3-149/22
Nabavka rezervnih dijelova za buldozer Liebherr PR-754 za potrebe Rudnika uglja "Kreka" d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-314-3-393/22
PREGOVARAČKI POSTUPAK P-1/22
Dodatni radovi na priključenju prostorija za dispečiranje u ED Tuzla na toplovodni sistem Grada Tuzla, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla.
Nabavka samonosivih srednjenaponskih kablova sa spojnom i ovjesnom opremom za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-264-3-289/22
Nabavka 600.000 tona mrkog uglja sa prevozom za potrebe TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-1-260-3-286/22
Nabavka bušače garniture za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. – Đurđevik
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 350-1-1-480-3-291/22
Nabavka reduktora za osnovnu opremu za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 663-1-1-294-3-363/22
Nabavka srednjenaponskih rastavljača i postolja osigurača za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-4-2-193/22
Nabavka energetskih transformatora 10(209/0,42 kV i 20/0,42 kV za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP BiH Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O USPOSTAVLJANJU SISTEMA KVALIFIKACIJE 986-0-1-1-2-64/22
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera