Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Pričvršćivanje metalnog postolja za temelje i skraćivanje anker vijaka na pogonima elektromotora mlinova bloka 6
Pričvršćivanje metalnog postolja za temelje i skraćivanje anker vijaka na pogonima elektromotora mlinova bloka 6
POZIV - JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
J A V N I O G L A S za prikupljanje ponuda za otkup sekundarnih sirovina i otpadnih materijala prikupljenih u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija” Tuzla
Usluga opravke mosne dizalice JF - 123 u pumpnoj stanici toplifikacije
Usluga opravke mosne dizalice JF - 123 u pumpnoj stanici toplifikacije
Usluga opravke mosne dizalice JF - 123 u pumpnoj stanici toplifikacije
Rekonstrukcija zaptivanja na revizionim otvorima bubnja kotlova 5, 6 i 7
Rekonstrukcija zaptivanja na revizionim otvorima bubnja kotlova 5, 6 i 7
Rekonstrukcija zaptivanja na revizionim otvorima bubnja kotlova 5, 6 i 7
Usluga opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje liftova
Usluga opravke i servisiranja sa isporukom rezervnih dijelova za održavanje liftova
Nabavka opreme mehanizovanog širokočelnog kompleksa za potrebe JP EP EBiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
Odluka o izboru
POZIV ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U ČELIĆU
POZIV ZA PRODAJU POSLOVNOG PROSTORA U ČELIĆU
Nabavka papira za fotokopiranje i štampanje
Otvoreni postupak
Usluga naplate računa za električnu energiju za fizička lica i elektronski prenos podataka
Odluka o izboru
Nabavka niskonaponskih samonosivih kablovskih snopova i energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-147-3-188/19
Izvođenje radova na sanaciji puta do IKT objekta na lokaciji Vrana
Odluka o poništenju
Nabavka usluga geodetskog nadzora
Odluka o izboru
Nabavka cisterne za gorivo 6.000 litara za potrebe ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla
Obavještenje o nabavci 663-1-1-866-3-377/19
Rekultivacija deponije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-194-3-313/19
Obavještenje o nabavci, broj: 1432-1-3-91-3-28/19
Obavještenja o nabavci za Tender, broj: 103-RAD-01/19 Izgradnja skladiša za privremeno odlaganje otpada „Opine“ za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar.
Obavještenje o nabavci
Nabavka dijelova za mašinska postrojenja i opremu-Nabavka rezervnih dijelova za roto sito RS 24 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-193-3-312/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-80-3-94/19
KZ-69/19, Izgradnja ekološke septičke jame za Pogonsku zgradu na brani Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka plombi i žice za plombiranje
Obavještenje o nabavci
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica
Mjerenje sadržaja lebdećih čestica
Isporuka katanaca i bravica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci po KZ-21-19
Izrada i ugradnja novog vratila na 6 kV elektromotoru 1100 kW
Izrada i ugradnja novog vratila na 6 kV elektromotoru 1100 kW
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-85-3-52/19
Održavanje (opravka i baždarenje) geodetskih instrumenata i opreme za tehničko osmatranje za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka kancelarijskog materijala-Toneri za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-191-3-311/19
Električna ispitivanja energetskih transformatora TR2 i TZ6
Električna ispitivanja energetskih transformatora TR2 i TZ6
broj 986-1-1-125-8-193/19.
Ispravka za obavještenje o nabavci
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-84-3-51/19
Kontrolno ispitivanje i periodični pregled aparata za gašenje početnog požara pod stalnim pritiskom i aparata sa bočicom u objektima Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Usluge upravljanja i održavanja čistoće kotlovskih postrojenja i postrojenja RJ Hemija
Nabavka drona s pratećom opremom
Obavještenje o nabavci
Građevinski radovi sa isporukom materijala za izgradnju DV za TS „GSM Bojati 2“ u Bihaću
Obavještenje o nabavci
Čišćenje naslaga šljake sa površina pregrijača kotla 7
Čišćenje naslaga šljake sa površina pregrijača kotla 7
Rekonstrukcija klizne staze na reaktoru 1800 m3/h na HPV-e u TE "Tuzla", Tuzla
Rekonstrukcija klizne staze na reaktoru 1800 m3/h na HPV-e u TE "Tuzla", Tuzla
Poslovi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije
Poslovi dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i deviperizacije
Održavanje IT opreme HW i SW - održavanje sistema ERV za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-190-3-309/19
DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI
1424-0-2-1-11-308/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Zenica, Kakanj i Žepče za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-140-3-76/19
Nabavka vatrostalnog materijala
Nabavka vatrostalnog materijala
Nabavka rezervnih dijelova za rostove kotlove 5 i 6
Nabavka rezervnih dijelova za rostove kotlove 5 i 6
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Stari Grad, Novo Sarajevo, Novi Grad, Vogošća i Ilijaš), po otvorenom postupku broj: OP-020/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI: 1437-1-1-74-3-73/19
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Trnovo i Ilidža), po otvorenom postupku broj: OP-019/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-73-3-72/19
Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja TS 10(20)/0,4 kV, KB 10(20) kV i NN kb priključaka objekata u posebnim zonama (Centar i Hadžići), po otvorenom postupku broj: OP-018/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-70-3-71/19
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-2-86-3-70/19
Pomoćne građevinske usluge održavanja TS-a u Kantonu Sarajevo
Pružanje zdravstvenih usluga banjsko-klimatskog liječenja za radnike JP EP BiH
Anex II dio B Zakona o javnim nabavkama
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-75-3-91/19
KZ-53/19 – Sanacija prostorija za elektromontere sa mokrim čvorom i garderobom u prostorijama PJD Tuzla na adresi Vrapče br. 2 - Ši Selo, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-2-71-3-89/19
LOT 1: Zamjena brojila - nebaždarenih i starijih od 40 godina u PJD Tuzla i PJD Živinice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla LOT 2: Usluge zamjene brojila nebaždarenih i starijih od 40 godina na području PJD Lukavac i PJD Gračanica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla LOT 3: Zamjena brojila - nebaždarenih i starijih od 40 godina u PJD Srebrenik i PJD Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Nabavka guma za viljuškare za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-189-3-306/19
Nabavka i ugradnja čelično-rešetkastih stubova 35 kV DV Nemila-Žepče, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavjestenje o nabavci po EDZE-KZ-20-19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-72-3-90/19
OP EDTZ 11/19 Izgradnja novih i sanacija postojećih poslovnih objekata u ul. Mitra Trifunovića Uče br. 5, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Isporuka hemijskih sredstava za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavjestenje o nabavci po KZ-19-19
Servisiranje i popravka teretnih vozila RENAULT sa zamjenom rezervnih dijelova
Servisiranje i popravka teretnih vozila RENAULT sa zamjenom rezervnih dijelova
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije (Solana, Dita i Xella)
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije (Solana, Dita i Xella)
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije za PLANT
Kalibracija i verifikacija mjerila količine toplotne energije za PLANT
Građevinski radovi na sanaciji kanala JP Grijanje i izmještanju dijela kablovske kanalizacije i dijela 35 kV kablova u PJD Zenica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-130-3-70/19
Građevinski radovi na održavanju šljačišta i trase šljakovoda u TE "Tuzla", Tuzla
Građevinski radovi na održavanju šljačišta i trase šljakovoda u TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka rezervnih dijelova za sistem zaštita i upravljanja SN i VN postrojenja u TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka rezervnih dijelova za sistem zaštita i upravljanja SN i VN postrojenja u TE "Tuzla", Tuzla
Isporuka ispravljačkog sistema 110V DC 40A za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-132-3-72/19
Nabavka kontaktera i ostale opreme za 0,4 kV postrojenja K5A i K5B u TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka kontaktera i ostale opreme za 0,4 kV postrojenja K5A i K5B u TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka termoizolacionog materijala
Nabavka termoizolacionog materijala
Izvođenje građevinskih radova na EEO za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Cazina
Otvoreni postupak
NAbavka opreme i revitalizacija kofičastih rotacionih bagera za potrebe TE Kakanj
Obavještenje o nabavci 986-1-1-146-3-187/19
Održavanje signalno-sigurnosnih uređaja na željeznici TE "Tuzla", Tuzla
Održavanje signalno-sigurnosnih uređaja na željeznici TE "Tuzla", Tuzla
Održavanje signalno-sigurnosnih uređaja na željeznici TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka mobilnih pristupnih ljestvi za postrojenja PTP blokova 4 i 5
Nabavka mobilnih pristupnih ljestvi za postrojenja PTP blokova 4 i 5.
Izrada drenaže na depoima uglja bloka 6 u TE „Tuzla“ Tuzla
Izrada drenaže na depoima uglja bloka 6 u TE „Tuzla“ Tuzla
Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-127-3-69/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar, PJD Mostar i Jablanica
Obavještenje o nabavci za Tender, broj:103-R-03/19 Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar, PJD Mostar i Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1432-1-1-75-3-26/19
Sanacija specijalnog mašinskog alata u Podružnici Termoelektrana Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-142-3-182/19
Servis frekventnih pretvarača proizvođača ABB
Servis frekventnih pretvarača proizvođača ABB
Nabavka i ugradnja prekidačkih kontakata teretnog dijela regulacione sklopke transformatora TR2
Nabavka i ugradnja prekidačkih kontakata teretnog dijela regulacione sklopke transformatora TR2
Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera za potrebe elektrodistributivnih Podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-140-3-177/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-68-3-88/19
OP EDTZ-16/19 Nabavka, isporuka i ugradnja 24 kV srednjenaponskog SF6 bloka tipa Ring Main Unit sa svom potrebnom opremom u transformatorsku stanicu TS 10/0,4 kV, Krečana, općina Srebrenik, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj: 1432-1-1-74-3-25/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar, PJD Konjic
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka usluga Nadzornog organa – Inženjera nad realizacijom EPC Ugovora za izgradnju Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-137-3-168/19
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (investicioni projekti)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-78-3-66/19
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na području općine Ilijaš)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-77-3-65/19
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na području općina Ilijaš i Stari Grad)
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-3-76-3-64/19
Teneder broj 2000025851, Nabavka održavanja ORACLE softverskih licenci za potrebe JP EP BiH
Obavještenje o nabavci broj 986-1-2-133-3-170/19
Nabavka natrijum hidroksida – NaOH za potrebe Podružnice Termoelektrana “Kakanj” Kakanj i Podružnice Termoelektrana “Tuzla” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-135-3-165/19
MHE na slivu rijeke Neretvice Faza I-A Nabavka Opreme za MHE Gorovnik ušće i MHE Srijanski most
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-1-127-3-159/19
“Nabavka telemetrijske opreme u funkciji uvođenja TS u SDNiU za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo elektrodistributivnih podružnica: „Elektrodistribucija Mostar“, „Elektrodistribucija Sarjevo“, „Elektrodistribucija Zenica“, „Elektrodistribucij
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-125-3-155/19
Nabavka usluge osiguranja imovine kolaterala po osnovu kreditiranja izgradnje bloka 7 u Termoelektrani Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-117-3-139/19
Nabavka komercijalnog kredita za finansiranje dijela avansa za projekat izgradnje Bloka 7 TE Tuzla za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-112-3-134/19
Nema tendera