Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Općine Bužim
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-209-3-177/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Grada Cazina
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-208-3-176/19
Isporuka materijala i rezervnih dijelova za održavanje automatike
Isporuka materijala i rezervnih dijelova za održavanje automatike
Lična i skupna zaštitna oprema: Zaštitna i radna obuća za profesionalnu upotrebu
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-145-3-139/19
Lična i skupna zaštitna oprema: Radne uniforme, zaštitna i radna odjeća za profesionalnu upotrebu
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-1-144-3-138/19
Remont 6 kV elektromotora u 2020. godini
Remont 6 kV elektromotora u 2020. godini
Nabavka košuljica kliznih ležajeva za rostove bloka 4
Nabavka košuljica kliznih ležajeva za rostove bloka 4
Nabavka dijelova za mjerenja - dijelovi za mjerenja na kotlu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-296-3-447/19
Remont cijevnog sistema na kotlovima.
Remont cijevnog sistema na kotlovima
Nabavka bezalkoholnih i alkoholnih pića za restoran DI.
Nabavka bezalkoholnih i alkoholnih pića za restoran DI.
Nabavka razne prehrambene robe za restoran DI
Nabavka razne prehrambene robe za restoran DI
Servisiranje vozila u garantnom roku iz programa Toyota Hilux za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-2-233-3-133/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-165-3-179/19
KZ-154/19, Izgradnja ekološke septičke jame za Pogonsku zgradu na brani Sniježnica, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Izrada studije i glavnog projekta sa revizijom za pribavljanje prethodne i konačne vodne saglasnosti
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-207-3-174/19
Izrada glavnog projekta sa revizijom za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje otpada
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-206-3-173/19
Servisiranje vozila u garantnom roku iz programa Iveco Daily za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavjestenje o nabavci 1429-1-2-231-3-132-19
Rezervni dijelovi za Caterpillare
Rezervni dijelovi za Caterpillare
Nabavka usluga reparacije tri mlinska rotora (udarna kola) mlina za ugalj tip VML 280.62 K bloka 4 i 5 u Podružnici Termoelektrana "Tuzla" Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-271-3-315/19
Radovi investicijskog održavanja građevina za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-292-3-443/19
Nabavka i ugradnja frekventnih pretvarača za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-295-3-446/19
Nabavka vreća za filtere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-293-3-444/19
Nabavka hemijskih sredstava za gašenje požara-pjenilo za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-294-3-445/19
Nabavka dijelova za kotlovsko postojenje prema crtežima za blok 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-291-3-442/19
Nabavka materijala i opreme sa ugradnjom, za prelazak 10 kV odlaza iz TS 110/x kV "Tešanj" kV na 20 kV naponski nivo, trafostanice, u PJD Tešanj, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-230-3-131/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-164-3-177/19
Nabavka, transport i ugradnja uredskog namještaja i opreme, za potrebe Podružncie "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu KZ-147/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-163-3-176/19
Nabavka i isporuka auto guma, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu KZ-135/19
Usluge popravke dijela krova strojarnice blokova 1-4 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" - Kakanj
1424-7-2-290-3-441/19
Remont fine armature u kotlovnici bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-289-3-440/19
Usluge servisiranja i održavanja putničkih vozila Direkcije JP EP BiH, Tender broj 200026581P
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-268-3-314/19.
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
Nabavka čeličnih profila
Kontrola zavarenih spojeva na kotlovskim cijevima i parovodima blokova 5,6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-287-3-439/19
Nabavka filtera za opremu za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-286-3-437/19
Odvodnja okolinskih oborinskih voda sa platoa Centralnog skladišta u Bihaću
Obavještenje o nabavci 1421-7-3-203-3-169/19
Nabavka niskonaponskih samonosivih kablovskih snopova i energetskih kablova za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-267-3-312/19
Nabavka usluga, radova i dijelova za cirkulacione pumpe LUVH 300-605/1 za potrebe Podružnice TE Kakanj.
Informacija o pregovaračkom
Nabavka konsultantskih usluga za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 7 u TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-266-3-310/19
Usluga dijagnostike, pregleda i utvrđivanja stanja kvara na teretnim i specijalnim motornim vozilima
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-202-3-168/19
Profili od obojenih metala
Profili od obojenih metala
Poziv za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci br. 2000027103
Preventivno održavanje sistema TXP-REC za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Nabavka materijala za uzemljenje za potrebe elektrodistributivnih podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-265-3-306/19
Izrada i isporuka mlinskog rotora (udarno kolo) mlina za ugalj tip VML 280.62K bloka 4 i 5 u TE Tuzla“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-264-3-305/19
Zamjena tri strujna mjerna transformatora na transformatoru TZ5
Zamjena tri strujna mjerna transformatora na transformatoru TZ5
Zamjena oštećenih izolatorskih lanaca u 110 kV RP.
Zamjena oštećenih izolatorskih lanaca u 110 kV RP.
Nabavka uredske opreme-opremanje poslovnih objekata
Obavještenje o nabavci broj 1421-1-1-200-3-163/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-1-2-147-3-92/19
Održavanje i servis putničkih vozila za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Nabavka električnih dijelova mašina ili aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-1-285-3-436/19
Održavanje čistoće prostorija ED Mostar
Obavještenje o nabavci broj: 1432-1-2-124-3-43/19
Nabavka vozila za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI 1421-1-1-182-8-160/19
Usluga popravke teretnih motornih vozila
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-198-3-159/19
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE "Tuzla", Tuzla
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE "Tuzla", Tuzla
Usluge građevinskih mašina i kamiona za potrebe građevinskog održavanja u TE "Tuzla", Tuzla
Ispitivanje transformatora T5
Ispitivanje transformatora T5
Obuka kadrova za rad na protiveksplozijski zaštićenim uređajima i instalacijama.
Obuka kadrova za rad na protiveksplozijski zaštićenim uređajima i instalacijama.
Nabavka sitnog alata i inventara za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-284-3-434/19
Nabavka putničkih terenskih vozila 4x4 za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-225-3-129/19
Nabavka i ugradnja frekventnog pretvarača za transport šljake kotla 4 bloka 3
Nabavka i ugradnja frekventnog pretvarača za transport šljake kotla 4 bloka 3
Nabavka gasoanalizatora za mjerenje sadržaja i koncentracija karakterističnih gasova u gasnim produktima sagorijevanja fosilnih goriva
Nabavka gasoanalizatora za mjerenje sadržaja i koncentracija karakterističnih gasova u gasnim produktima sagorijevanja fosilnih goriva
Servis kalorimetra IKA Werke C5003 sa isporukom rezervnih dijelova
Servis kalorimetra IKA Werke C5003 sa isporukom rezervnih dijelova
Servis kalorimetra IKA Werke C5003 sa isporukom rezervnih dijelova
Nabavka dijelova za potpalni sistem kotla - kopče za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-282-3-433/19
Čišćenje, odvoz, odlaganje i zbrinjavanje mulja, šljake i otpadnih voda sa postrojenja HPV-a - Mulj sa uređaja za mehaničko prečišćavanje vode-flokulatora za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-281-3-431/19
Usluga održavanja vozila – servisiranje putničkih motornih vozila (PMV)
Obavještenje o nabavci
Projektovanje EEO sa pribavljanjem odobrenja i dozvola, na području Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo, po otvorenom postupku javne nabavke, broj: OP-035/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-2-141-3-134/19
Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-280-3-430/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-3-141-3-91/19
Sanacija postojeće bujične pregrade br.11 na bujici Dobrinja za potrebe Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Održavanje Kontaktnog centra i CRM aplikacije za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-232-3-300/19
GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NEPRIORITETNE USLUGE
1424-0-2-2-7-429/19
Nabavka analitičkih hemikalija
Nabavka analitičkih hemikalija
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4.
Ispitivanje određenih dijelova parovoda na bloku 4.
Usluge podešavanja upraljačkih kutija i sigurnosnih ventila kotla bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-279-3-427/19
NAbavka aktivne mreže za LAN mrežu za potrebe JP EP BiH
Obavještenje o nabavci , Tender 10099646
Monitoring emisije AST za potrebe Podružnice Termoelektrna "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-278-3-426/19
Nabavka ACU baterija
Obavještenje o nabavci
Popravka, premotavanja i ispitivanje 6 kV elektromotora
Popravka, premotavanja i ispitivanje 6 kV elektromotora
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-1-1-139-3-90/19
Nabavka alohtonih vrsta riblje mlađi/ribe za poribljavanje ribolovnih zona voda sliva rijeke Neretve na kojima pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruju Udruženje sportskih ribolovaca «Glavatica» - Jablanica, Udruženje/Udruga sportskih ribolovaca «Neretva 1933» - Mostar i Sportsko ribolovno turističko društvo „Ramske vode“ –Prozor/Rama
Nabavka usluga "Click Charge" za štampače u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Angažovanje konsultanta na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na bloku 6 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-225-3-287/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-154-3-168/19
Građevinski radovi – iskopi i zatrpavanje, općine Lukavac i Čelić, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, po Tenderu OP EDTZ-43/19
Monitoring otpadnih voda za 2020.g.
Monitoring otpadnih voda za 2020.g
Građevinski radovi na sanaciji transformatorskih stanica
Obavještenje o nabavci
Usluga geodetskog snimanja novih EEO
Obavještenje o nabavci
Usluga geodetskog snimanja sa katastarskom obradom trase
Obavještenje o nabavci
Održavanje odvojnih skretnica T4 i T5 na spoju kolosijeka TE "Tuzla", Tuzla sa prugom Tuzla - Doboj
Održavanje odvojnih skretnica T4 i T5 na spoju kolosijeka TE "Tuzla", Tuzla sa prugom Tuzla - Doboj
Održavanje odvojnih skretnica T1 - T3 na spoju pruge TE “Tuzla”, Tuzla sa prugom rudnika “Kreka” i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE “Tuzla”, Tuzla
Održavanje odvojnih skretnica T1 - T3 na spoju pruge TE “Tuzla”, Tuzla sa prugom rudnika “Kreka” i 20 skretnica u željezničkoj stanici TE “Tuzla”, Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-136-3-88/19
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi / riba potočna pastrmka za poribljavanje ribolovne zone voda sliva rijeke Neretve na kojoj pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruje Udruženje građana »Organizacija sportskih ribolovaca« Konjic.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-135-3-87/19
Nabavka autohtonih vrsta riblje mlađi / riba mekousna pastrmka za poribljavanje ribolovne zone voda sliva rijeke Neretve na kojoj pravo upravljanja ribljim fondom ostvaruje Udruženje građana »Organizacija sportskih ribolovaca« Konjic.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-151-3-164/19
Usluge tehničkih pregleda vozila na području Tuzle, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, po Tenderu KZ-125/19
Popravka i premotavanje ispravljača i invertora
Popravka i premotavanje ispravljača i invertora
Popravka i premotavanje ispravljača i invertora
Održavanje opreme postrojenja automatike - defektaža uređaja za mjerenje protoka dimnih plinova u 300m dimnjaku za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-275-3-422/19
Nabavka dijelova za elektropostrojenja i uređaje-nabavka elektromotora, opreme za uzorkovanje ulja, kontaktera i kablova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-273-3-421/19
Nabavka ležajeva za remont elektromotora bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-272-3-419/19
Nabavka i ugradnja bubnja kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelekltrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-223-3-285/19
Nabavka i ugradnja transformatora 31,5 MVA za potrebe podružnice TE Kakanj
Obavještenje o nabavci, Tender broj: 2000026385
2000026750-Nabavka i ugradnja kotla bloka 7 za potrebe TE Kakanj
Obavještenje o nabavci br. 986-1-1-223-3-285/19.
nabavka samohodnog drobiličnog postrojenja za potrebe ZD RU Kreka
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Transformatorska ulja
Transformatorska ulja
Transformatorska ulja
Nema tendera