Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Ispravka obavještenja o nabavci - Nabavka ulja za motore - reduktore i hidrauliku
Ispravka obavještenja o nabavci - Nabavka ulja za motore - reduktore i hidrauliku
Ispravka obavještenja o nabavci - Nabavka ulja za motore - reduktore i hidrauliku
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-214-3-174/21
KZ-132/21 – Usluge prevoza raznih tereta, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-215-3-175/21
KZ-131/21 – Nabavka i isporuka mjernih tranformatora za potrebe Podružnica „Elektrodistribucija“ Mostar, Tuzla i Zenica
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-189-8-3/22
Sanacija AB lijevog potpornog zida u zoni bučnice pogona HE Grabovica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-219-3-176/21
OP EDTZ-53/21: Nabavka, isporuka i ugradnja RMU blokova sa motornim pogonom za TS 10/0.4 kV, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-221-3-179/21
KZ-138/21 – Nabavka i isporuka materijala i opreme za interventno održavanje TS 110/10(20) kV Doboj Istok i TS Grbavica, za potrebe Podružnica „Elektrodistribucija“ Tuzla i Sarajevo
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS “Hepići 2”, 100 kVA sa priključnim UKB i pripadajućom NN mrežom, Grad Cazin
Ispravka za obavještenje o nabavci 1421-1-1-223-8-11/22
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-326-3-522/21
Servis hidrauličnog cilindra sa brane za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-327-3-523/21
Radovi na održavanju građevina - popravka rolo i sekcionih vrata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-3-340-3-536/21
Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila na kotlovima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-2-330-3-526/21
Nabavka dijelova za remont kotlova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-321-3-517/21
Revizija opreme u hemijskoj pripremi voda za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-324-3-520/21
Remont rashladnih tornjeva i pumpi u crpnim stanicama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-334-3-531/21
Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-323-3-519/21
Nabavka bešavne cijevi 7CrMoVTiB - 10 - 10 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-320-3-515/21
Usluge pregleda sredstava rada za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-329-3-525/21
Monitoring buke za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-338-3-534/21
Izvođenje usluga sa vatrostalnim masama i opekama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-332-3-528/21
Remont i revizija pumpi u strojarnicama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-319-3-516/21
Nabavka žice za zavarivanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-335-3-530/21
Nabavka energetskog kabla za napajanje kombinovanog uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-336-3-532/21
Nabavka rezervnih dijelova za opremu u hemijskoj pripremi voda i rashladnim tornjevima za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-339-3-535/21
Revizija turbine bloka 5-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-322-3-518/21
Izrada glavnog projekta deponije šljake i pepela Turbići za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-333-3-529/21
Usluge servisiranja kopir aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-328-3-524/21
Građevinsko-zanatski radovi na pomoćnim prostorijama blokova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-3-337-3-533/21
Nabavka dijelova za pumpe grijanja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-331-3-527/21
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-180-8-1/22
Ispravka za obavještenje o nabavci rezervnih dijelova za zaptivanje sprovodnog aparata agregata br.3 za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Ispravka za obavještenje o nabavci broj 1409-1-1-180-8-1/22
JAVNI POZIV ZA PRIKPULJANJE PONUDA U POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP
Javni poziv za prikupljanje ponuda u postupku davanja u zakup prostora za instaliranje samouslužnih aparata za potrebe organizacionih jedinica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrositribucija" Tuzla
Nabavka robe sa usputnom ugradnjom na izgradnji 10(20) kV kablovske veze TS 10(20)/0,4 kV Njuhe – TS 10(20)/0,4kV SE BMB Solar, OP-042/21
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-1-207-3-183/21
Čišćenje vodozahvata na mHE Osanica, KZ-19/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-7-3-204-3-180/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji SNKB za KBTS Donja Raštelica 2, KBTS Nahorevsko Brdo 2 i KBTS Viteška, OP-025A/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-206-3-182/21
3000000399-“Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području grada Bihaća i grada Cazina za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-469-3-556/21
TD 2000034058-Nabavka i zamjena sistema protivpožarne zaštite HE Grabovica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-461-3-555/21
Izvođenje radova na horizontalnom usmjerenom bušenju terena s daljinskim radio upravljanjem (HDD) u cilju polaganja energetskih kablova ispod trupa prometnih saobraćajnica, pruga, rječnih korita ili drugih sličnih prepre, OP-041/21
Obavještenje o nabavci broj:1437-1-3-203-3-181/21
Radovi na sanaciji poslovne zgrade PJ Goražde (zamjena ulaznih vrata i ulazne kapije i zamjena žaluzina), KZ-18/21
Obavještenje o nabavci broj: 1437-7-3-205-3-179/21
Nabavka i ugradnja materijala i opreme za izgradnju priključaka kupaca/proizvođača na 10(20) kV naponu na području Srednjobosanskog kantona za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-142-3-168/21
Nabavka i ugradnja magistralnih vodova na postrojenju otpreme pepela na bloku 6 u Podružnici Termoelektrana ˝Kakanj˝ Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-463-3-549/21
Nabavka i zamjena sistema protivpožarne zaštite HE Grabovica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-461-3-555/21
Nabavka krupnog alata za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Sarajevo, Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Mostar i Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-1-140-3-167-21
Nabavka ispitno mjernih kola za ispitivanje i lociranje kvarova na kablovima na području Podružnice “Elektrodistribucija” Mostar
Obavještenje o nabavci
TD 2000034034-Zamjena 110kV provodnih izolatora u Pogonu HE Jablanica
Obavještenje o nabavci 986-1-1-454-3-546/21
Sanacija skladišta u suterenu poslovnog objekta Radakovo (PJD Zenica) na području Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-139-3-166/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS „Račić 2“, 50 kVA sa priključnim UKB-om i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Grad Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-243-3-261/21
Građevinsko-zanatski radovi na održavanju poslovnih objekata na području ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-3-138-3-165/21
Zamjena bravarskih pozicija prvog sprata poslovnog objekta Radakovo (PJD Zenica) na području Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-137-3-164/21
Izrada projekata za sanaciju energetskih i poslovnih objekata
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-242-3-260/21
Ispitivanje parovoda bloka 7-230 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-317-3-510/21
Remont cijevnog sistema sa gorionicima za potpalu i ugljenu prašinu kotlova 5, 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-313-3-508/21
Nabavka armature i dijelova armature u kotlovnici i strojarnici za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-315-3-509/21
Nabavka dijelova za ventilatore, filtere i otpremu pepela bl. 5, 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-316-3-506/21
Usluge čišćenja poslovnih objekata, kurirske usluge, OP-039/21
Obavještenje o nabavci broj: 1437-1-2-191-3-178/21
Nabavka mlinskih čekića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-314-3-507/21
Nabavka opreme za LAN mrežu za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-458-3-540/21
Molersko farbarske usluge za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-135-3-162/21
Nabavka dijelova za potpalni sistem blokova 5,6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-312-3-503/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji pripadajućeg SNKB za KBTS Džemala Bijedića 16 (T12159), SNKB TS Poljine – TS Nahorevsko brdo, SNKB TS Barska – TS Ljekobilje, te izmještanja na lokaciji Patriotske lige i Grbavička, OP-040/21
Obavještenje o nabavci:1437-1-1-190-3-177/21
Nabavka i ugradnja telemetrijske opreme u funkciji uvođenja TS 10(20)/0,4 kV u SDNiU
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-235-3-253/21
Usluge servisiranja ispravljača i zaštitnih uređaja za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-7-2-134-3-161/21
Usluge osiguranja motornih vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-133-3-160/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji priključnog nadzemnog i podzemnog SN voda i SN postrojenja u TS 20/0,4 kV „Revenik 3“, općina Bosanski Petrovac
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-234-3-252/21
Nabavka sitnog elektromontažnog materijala za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać, Podružnice „Elektrodistribucija“, Mostar, Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo i Podružnice „Elektrodistribucija“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-132-3-159/21
Popravka i održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
Obavještenje o nabavci 1429-1-2-131-3-158/21
Isporuka zaštitnih uređaja za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Tuzla, Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica, Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo i Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-130-3-155/21
Nabavka usluge obavljanja fizičko/tehničke zaštite (najam opreme tehničke zaštite) ljudi i imovine JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, DOC-a (priključka i monitoringa sistema tehničke zaštite na dojavni centar agencije) sa intervencijom i održavanjem o
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-449-3-524/21
Popravka i održavanje klima uređaja za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica,
Obavještenje o nabavci 1429-1-2-124-3-151-21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bugojno, Gornji Vakuf - Uskoplje i Donji Vakuf Jajce za potrebe Podružnice &quo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-434-3-495/21
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim za potrebe Podružnice "Elektrodistr
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-433-3-492/21
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera