Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Zamjena modula-prilagodnih jedinica digitalnih ulaza statičke uzbude proizvođača Končar
Zamjena modula-prilagodnih jedinica digitalnih ulaza statičke uzbude proizvođača Končar
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-65-3-49/20
Nabavka rezervnih dijelova za upravljanje agregatima za potrebe pogona HE Jablanica Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Usluge održavanja na sistemu UDU za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-135-3-196/20
Vatrogasno obezbjeđenje objekata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-134-3-195/20
Remont kompresora (duvaljki) sa nabavkom dijelova za filtere blokova 6 i 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"
1424-1-2-133-3-194/20
Ispitivanje - sanacija vatrodojave i FM 200 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-7-2-132-3-192/20
Nabavka poluga mlinova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-131-3-190/20
Nabavka preciznih geodetskih GPS prijemnika za vezu sa permanentnim baznim stanicama
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-83-3-106/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-2-93-3-69/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-93-3-69/20 - KZ-89/20 - Usluge zbrinjavanja opasnog otpada (toneri, baterije i zauljene krpe), za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1426-7-2-92-3-68/20
Obavještenje o nabavci 1426-7-2-92-3-68/20 - Usluge zbrinjavanja opasnog otpada - zauljenih materijala (zauljeni apsorbens, voda i zemlja), za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu KZ-61/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo po otvorenom postupku, broj: OP-014/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 1437-1-1-99-3-95/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća, po otvorenom postupku, broj: OP-013/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ : 1437-1-1-98-3-94/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Stari Grad Sarajevo i Ilijaš, po otvorenom postupku, broj: OP-012/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-97-3-93/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža, po otvorenom postupku, broj: OP-011/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-96-3-92/20
Nabavka ventilatorskih jedinica za dva tornja bloka 7 – nabavka reduktora za rashladne tornjeve za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-130-3-187/20
Čišćenje, odvoz, odlaganje i zbrinjavanje mulja, šljake i otpadnih voda sa postrojenja HPV- Mulj i šljaka sa uređaja i bazena u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-129-3-186/20
Nabavka ostalog materijala za održavanje čistoće za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-128-3-185/20
Nabavka dijelova za elektropostrojenja i uređaje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-127-3-183/20
Nabavka dijelova za klimatizaciju, ventilaciju i grijanje-dijelovi omekšane vode za potrebe Podružnice Termoelektrana
1424-1-1-126-3-182/20
Nabavka cijevi i cijevnih elemenata - nelegirani materijal za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
1424-1-1-125-3-181/20
Servis i verifikacija vaga za ugalj za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-2-124-3-180/20
ODLUKA O IZBORU KZ-36/20
Odluka o izboru - Nabavka ležajeva za agregate u djelatnosti Proizvodnja, za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija" Tuzla, po Tenderu KZ-36/20
Usluga obaveznog auto osiguranja sa uključenim osiguranjem putnika i zeleni karton za motorna vozila
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-7-2-162-3-148/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-64-3-48/20
Nabavka materijala za remont agregata br.1 u pogonu HE Jablanica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-122-8-146/20
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-122-8-146/20
Nabavka i montaža hardtopa i krovnog nosača na teretnim motornim vozilima marke Toyota Hilux
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-77-3-104/20
Nabavka on-line pristupa elektronskim servisima za potrebe Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
Odluka o izboru
Nabavka usluga održavanja sistema Oracle hardverske infrastrukture za rad Oracle baza podataka u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-63-3-47/20
Nabavka opreme za rashladni sistem agregata u pogonu HE Jablanica Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica.
Obavještenje o nabavci
Usluge periodičnog pregleda i ispitivanja protivpožarnih aparata, hidranata i sistema vatrodojave u objektima i vozilima Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica
OBAVJESTENJE O NABAVCI 1429-7-2-55-3-64-20
Nabavka i ugradnja uređaja za klimatizaciju poslovnih objekata
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-75-3-103/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1409-7-2-62-3-46/20
Ispitivanje i revizija prekidača za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Projektovanje elektrodistributivnih mreža i postrojenja sa pribavljanjem saglasnosti
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-72-3-102/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-61-3-45/20
Održavanje sistema upravljanja HE Grabovica za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka ulja za motore - reduktore i hidrauliku
Nabavka ulja za motore - reduktore i hidrauliku
Nabavka ulja za motore - reduktore i hidrauliku
Servisiranje vozila iz programa Ssangyong Actyon za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-52-3-63/20
Popravka vozila iz programa SsangYong Actyon za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-2-51-3-62/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala-Izvođenje radova na izgradnji KB Gornji Nadarevići, KB Farma Ramići i KB Pjanići , Grad Cazin
Odluka o poništenju 1421-1-3-70-3-100/20
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala-Izvođenje radova na izgradnji KB Omladinska-Prijedorska, TS Prijedorska i NNM Prijedorska, Općina Sanski Most
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-69-3-99/20
Nabavka rezervnih dijelova i dr. materijala za labor. uređaj za analize TOC-a u vodi, zamjena RD, pregled i servis uređaja za
1424-1-1-123-3-176/20
Nabavka suhomesnatih proizvoda
Obavještenje o nabavci
Usluga planskog servisa teretnih motornih vozila marke Toyota Hilux
Obavještenje o nabavci 1421-1-2-68-3-98/20
Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava
Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava
Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava
Nabavka materijala i rezervnih dijelova za održavanje hemijskih i EKO mjerenja
Nabavka materijala i rezervnih dijelova za održavanje hemijskih i EKO mjerenja
Nabavka materijala i rezervnih dijelova za održavanje hemijskih i EKO mjerenja
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-68-3-64/20
OP EDTZ-6/20 – Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području grada Živinice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Specijalistički servis hidrauličnih komponenti na KU
Specijalistički servis hidrauličnih komponenti na KU
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-69-3-65/20
OP EDTZ-7/20 – Nabavka i isporuka goriva za vozila raspoređena na području grada Srebrenik, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Usluge održavanja IT opreme, OP-009/20
Obavještenje o nabavci:1437-1-2-89-3-86/20
Periodični pregled vatrodojavnog i stabilnog sistema za gašenje požara u ED Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-7-2-65-3-95/20
Rezervni dijelovi za autodizalicu GROWE i villjuškare HYSTER i CAT
Rezervni dijelovi za autodizalicu GROWE i villjuškare HYSTER i CAT
Čićenje, odvoz, odlaganje i zbrinjavanje mulja, šljake i otpadnih voda sa postrojenja HPV-a - Čišćenje separatora zauljenih i
1424-1-2-117-3-171/20
Gorivo za područje Kantona Sarajevo, OP-008/20
Obavještenje o nabavci br.1437-1-1-88-3-85/20
Nabavka Dataloggera na monitoringu emisije zagađujuće materije u zrak blokova 5 i 6
Nabavka Dataloggera na monitoringu emisije zagađujuće materije u zrak blokova 5 i 6
Nabavka pilećeg mesa
Nabavka pilećeg mesa
Zamjena ograde na lokaciji Bogatići uz magistralni put
Ispravka za obavještenje o nabavci broj 1437-7-3-83-3-84/20
Nabavka hladnjaka zraka za vijčane kompresore ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-115-3-170/20
Usluge čišćenja poslovnih objekata, kurirske usluge
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-79-3-82/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Visoko, Breza, Vareš i Olovo za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenic
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-128-3-128/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Živinice, Banovići i Kladanj za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-127-3-127/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Hadžići i Trnovo za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-125-3-125/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bugojno, Gornji Vakuf-Uskoplje, Donji Vakuf- Jajce za potrebe Podružnice „Elek
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-129-3-129/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Bosansko-podrinjskog kantona za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Sarajevo“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-126-3-126/20
„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim za potrebe Podružnice „Elektrodistribuc
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-123-3-123/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području Poslovne jedinice Konjic za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Mostar“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-124-3-124/20
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Bosansko podrinjskog kantona, po otvorenom postupku broj: OP-002/20
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-77-3-76/20
Nabavka rezervnih dijelova za gorionike tečnog goriva
Nabavka rezervnih dijelova za gorionike tečnog goriva
Nema tendera