Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Poziv za učešće u pregovaračkom postupku nabavke bez objave obavještenja o nabavci broj 2000032018
Usluge podešavanja upravljačkih kutija i sigurnosnih ventila kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-1-59-8-34/21
Nabavka sigurnosnih ventila za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Ispravka za obavještenje o nabavci
Nabavka rezervnih dijelova za upravljanje gorionicima tečnih goriva
Nabavka rezervnih dijelova za upravljanje gorionicima tečnih goriva
Nabavka rezervnih dijelova za upravljanje gorionicima tečnih goriva
Usluga tehničkog pregleda motornih vozila Podružnice "Elektrodistribucija", Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-2-12-3-48/20
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka i isporuka higijenskog materijala za TE "Tuzla", Tuzla
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa
Nabavka svježeg junećeg i telećeg mesa
Nabavka mlinskih čekića za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
1424-1-1-78-3-168/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1409-7-3-65-3-32/21
Interventno održavanje građevina i sanacija građevinskih objekata za potrebe HE Salakovac Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Geomehanička ispitivanja tla za poslovni objekat u PJD Ključ, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-7-2-22-3-76/21
Kapitalni remont turbine bloka 6 za potrbe TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-70-3-129/21
Kablovi i kablovski pribor
Kablovi i kablovski pribor
Građevinski radovi za potrebe redovnog i interventnog održavanja na području Grada Bihaća za potrebe, Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-21-3-75/21
Nabavka rezervnih dijelova za pribor mjerenja nivoa u bubnju
Nabavka rezervnih dijelova za pribor mjerenja nivoa u bubnju
Nabavka rezervnih dijelova za pribor mjerenja nivoa u bubnju
Oprema za zaštitu od požara
Oprema za zaštitu od požara
Oprema za zaštitu od požara
Pregled sredstava rada i opreme lične zaštite
Pregled sredstava rada i opreme lične zaštite
Pregled sredstava rada i opreme lične zaštite
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-3-64-3-31/21
Sanacija postojećih bujičnih pregrada na slivnom području Podružnice „Hidroelektrane na Neretvi“ Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka i ugradnja analizatora vodika na bloku 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana " Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-73-3-162/21
Nabavka analitičkih hemikalija za laboratoriju za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-74-3-163/21
Izgradnja zaštitnog zida na depou Hrasno za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-3-71-3-160/21
Nabavka rezervnih dijelova i drugog materijala za laboratorijske uređaje za filtraciju i ultračistu vodu, zamjena RD, pregled i servis uređaja za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-72-3-161/21
Rezervni dijelovi za 24 kV ULR
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1437-7-1-33-3-69/21
Nabavka rezervnih dijelova za hidromješače bloka 5
Nabavka rezervnih dijelova za hidromješače bloka 5
Nabavka biomase (piljevine i sječka, čvrsto gorivo nekontaminirano prema zahtjevima standarda ISO 17225) za potrebe podružnica TE Tuzla i TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-67-3-124/21
Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu
Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu
Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu
Nalijevanje bijelim metalom kliznog sloja kola HD spojnice pumpe napojne vode bloka 5
Nalijevanje bijelim metalom kliznog sloja kola HD spojnice pumpe napojne vode bloka 5
Monitoring za kontinuirano mjerenje količine zahvaćene vode i količine kvaliteta voda koje se iz TE Kakanj ispuštaju u rijeku Bosnu i njihov uticaj na kvalitet rijeke Bosne za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-38-8-158/21
Nabavka dijelova pumpi i armature za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-33-8-157/21
Remont armature i uređaja za čišćenje unutrašnjosti kotla bloka 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-70-3-156/21
Nabavka i razmjena rashladnog sistema bloka transformatora, Bloka 7
Obavještenje o nabavci 986-1-1-64-3-121/21.
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO Rujnica 6, Grad Cazin, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-3-19-3-71/21
Usluga nabavke, ugradnje i podešavanja frekventnih regulatora za liftove u TE "Tuzla", Tuzla
Usluga nabavke, ugradnje i podešavanja frekventnih regulatora za liftove u TE "Tuzla", Tuzla
Remont i revizija pumpi u crpnoj stanici blokova 5 i 6, revizija rashladnih tornjeva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-68-3-154/21
Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja automatike za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-69-3-155/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Gornji Šumatac, 160 kVA sa priključnim podzemnim i zračnim SN vodom, općina Velika Kladuša, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-18-3-70/21
Isporuka, ugradnja i sanacija oštećenih dijelova na turboagregatu bloka 5 u podružnici TET
Informacije o pregovaračkom
Nabavka tehničkih plinova za potrebe JP EP Bih d.d. Sarajevo, podružnice: Termoelektrana Tuzla, Termoelektrana Kakanj i Hidroelektrane na Neretvi
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-62-3-117/21
Usluge održavanja buldozera CAT za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-66-3-152/21
Servis i verifikacija vaga za ugalj za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-64-3-149/21
Vanredni pregledi i servisne usluge za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-65-3-151/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-60-3-29/21
Nabavka mlijeka, mliječnih proizvoda, svježeg voća i povrća za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Platneni kompenzatori i vreće za vrećaste filtere
Platneni kompenzatori i vreće za vrećaste filtere
Platneni kompenzatori i vreće za vrećaste filtere
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-1-59-3-28/21
Nabavka sigurnosnih ventila za potrebe pogona HE Salakovac Podružnice »Hidroelektrane na Neretvi« Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka vatrogasnih aparata, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-7-1-17-3-68/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-1-58-3-27/21
Nabavka hljeba i peciva za potrebe Podružnice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica
Obavještenje o nabavci
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Ćojluk, 50 kVA sa priključnim podzemnim i zračnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, općina Bosanska Krupa
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-15-3-67/21
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-7-2-57-3-25/21
Verifikacija brojila električne energije za potrebe pogona HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci
Usluge održavanja SAP sistema za potrebe JP Elektroprivrede BiH d.d.- Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-58-3-111/21
„Nabavka Levoxina 15-tehničke hemikalije za kondicioniranje blokovskih voda i reagensa za njeno određivanje u Podružnicama TE Kakanj i TE Tuzla “
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-60-3-113/21
Izrada studije mogućnosti zasada brzorastuće energetske biomase na rekultivisanim površinama rudnika koncerna EPBiH s testnim zasadima
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-3-2-61-3-115/21
Usluga održavanja Oracle hardvera za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-59-3-112/21
Pregled, kalibracija i certificiranje uređaja za mjerenje prisustva vodika i amonijaka u zraku za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-62-3-146/21
Čišćenje oborinske, fekalne kanalizacije i septičkih jama za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-63-3-147/21
Nabavka materijala za vodovodne i kanalizacione instalacije za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-1-61-3-145/21
Nabavka pilećeg mesa.
Nabavka pilećeg mesa.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1409-1-2-56-3-24/21
Sanacija kavitacije u protočnom traktu agregata i NDT kontrola u pogonu HE Grabovica Podružnice «Hidroelektrane na Neretvi» Jablanica
Obavještenje o nabavci broj 1409-1-2-56-3-24/21
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala – izgradnja DV i TS “Jasika 2”, Grad Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-14-3-66/21
Usluge razgrtanja šljake i pepela za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-58-3-140/21
Usluge zaštite od požara - kontrola stabilnih i polustabilnih sistema za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-59-3-141/21
„Usluge izrade Elaborata eksproprijacije nekretnina na lokaciji izgradnje budućeg Vjetroparka Vlašić na Vlašiću, opština Travnik“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-57-3-110/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji STS Trnovi 5, 160 kVA sa priključnim podzemnim SN vodom i pripadajućom niskonaponskom mrežom, Općina Velika Kladuša, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-8-3-65/21
Usluge distribucije hrane za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-56-3-139/21
Nabavka materijala i izvođenje radova na izgradnji TS "Lipa", 2×1000 kVA sa priključnim podzemnim SN vodom, Grad Bihać, za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Bihać
Obavještenje o nabavci 1421-1-1-7-3-64/21
Usluge održavanja čistoće kotlovnice i prostorija GPO TE Tuzla
Usluge održavanja čistoće kotlovnice i prostorija GPO TE Tuzla
Usluge održavanja čistoće kotlovnice i prostorija GPO TE Tuzla
Usluge monitoringa radioaktivnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-54-3-135/21
Nabavka i ugradnja cjevovoda deka vode na trasi HPV 1/4 - blok 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-53-3-134/21
Nabavka dijelova za dimovodne kanale ispred EF za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-55-3-136/21
Nabavka dodatnog materijala za zavarivanje za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-52-3-133/21
Ispitivanje - sanacija vatrodojave za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-50-3-131/21
Nabavka vijčane robe, semeringa i remenova za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-51-3-132/21
Pregled izolacionih aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-48-3-130/21
Građevinski i elektromontažni radovi na EEO uz djelimičnu isporuku materijala – izgradnja UKB TS “Krčana nova” – TS “Gornja Krčana”, općina Bosanska Krupa
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-6-3-62/21
Remont jednog transformatora ispravljača elektrofiltera bloka 6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-46-3-128/21
Ispitivanje - mjerenje statičkog elektriciteta u zonama opasnosti za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-47-3-129/21
Baždarenje brojila električne energije
Baždarenje brojila električne energije
Baždarenje brojila električne energije
Periodično ispitivanje ispravnosti, funkcionalnosti i održavanje vatrodojavnog sistema
Periodično ispitivanje ispravnosti, funkcionalnosti i održavanje vatrodojavnog sistema
Periodično ispitivanje ispravnosti, funkcionalnosti i održavanje vatrodojavnog sistema
Pregled vatrogasnih aparata za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-7-2-44-3-127/21
Građevinski i elektromontažni radovi sa djelimičnom isporukom materijala na izgradnji KB i TS „Lojićka nova“, Grad Cazin
Obavještenje o nabavci 1421-1-3-5-3-61/21
Nabavka čeličnih limova za kotao za potrebe Podružnice Termoelektrna "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-42-3-126/21
Usluge čišćenja i uređenja radnih površina u Podružnici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-27-3-107/21
Nabavka dijelova pumpi i armature za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-33-3-116/21
Nabavka ležajeva za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-39-3-123/21
Remont i revizija pumpi u strojarnici bloka 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-32-3-114/21
Građevinski radovi - iskopi za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-3-23-3-102/21
Nabavka valjaka za transportere za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-40-3-124/21
Nabavka armature i dijelova armature za kotao bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-36-3-119/21
Remont kompresora ZK 510 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-22-3-103/21
Nabavka i ugradnja dijelova za buldozer KOMATSU D155AX-6 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-35-3-118/21
Remont linija za dobavu uglja bloka 5 i 6-110 MW za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-2-31-3-113/21
Nabavka proizvoda od gume i ljepila za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-25-3-105/21
Nabavka i ugradnja spremnika za HCl za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-24-3-104/21
Nabavka dijelova puhača gara kotla bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-29-3-109/21
Nabavka UPS - a za blok 5 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-30-3-111/21
Nabavka gumene transportne trake za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1424-1-1-34-3-115/21
Electricity Distribution BiH / C - Credit No. 82.304 (BA) Smart Meters and Accompanying Infrastructure for EPBIH No. EPBiH-ED/C-1/21-EIB
Electricity Distribution BiH / C - Credit No. 82.304 (BA) Smart Meters and Accompanying Infrastructure for EPBIH No. EPBiH-ED/C-1/21-EIB
Usluge održavanja Oracle licenci za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-45-3-94/21
Nabavka i zamjena rashladnog sistema blok transformatora Bloka 7 u Podružnici TE Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-286-3-314/20
Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora
Odluka o izboru
Nema tendera