Obavještenja
o nabavci

U ovom dijelu možete pregledati sve aktuelne tendere i javne pozive koje je raspisala JP "Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo i njene podružnice.

Prokres-sječa šume za potrebe ED Zenica
Poziv za dostavu ponuda PZDP-03/19
Nabavka usluga sanacije puta do IKT objekta na lokaciji Vrana, opština kakanj za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka usluga održavanja sistema besprekidnog napajanja u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka kablova za napajanje gradilišta bloka 7 u TE Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-65-3-28/20
„Nabavka specijalnog viljuškara za demontažu mlinskih rotora za potrebe TE Tuzla“
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-62-3-26/20
Poziv za dostavljanje početne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 2000027103
Preventivno održavanje sistema TXP - REC za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Nabavka usluga reparacije tri mlinska rotora (udarna kola) mlina za ugalj tip VML 280.62 K bloka 4 i 5 u Podružnici
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-2-11-3-15/20
Realizacija infrastrukture i objekata radio sistema JP EP BiH d.d. - Sarajevo
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-8-3-4/20
Nabavka pumpe za transport otpadnih voda za potrebe Podružnice TE ˝Kakanj˝, Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-6-3-9/20
Obavjestenje o nabavci rezervnih dijelova za vozila
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI broj: 1432-1-1-188-3-60/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Hadžići, Trnovo i Novo Sarajevo, po OP-024A/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-212-3-191/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Centar Sarajevo i Vogošća, po OP-023A/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-211-3-190/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Stari Grad Sarajevo i Ilijaš, po OP-022A/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-209-3-188/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području općina Novi Grad Sarajevo i Ilidža, po OP-021A/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ: 1437-1-1-208-3-189/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-3-252-3-244/19
KZ-274/19 – Sanacija prostorija za elektromontere sa mokrim čvorom i garderobom u prostorijama PJD Tuzla na adresi Vrapče br. 2 - Ši Selo, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla
Nabavka nesistemske IKT opreme (Proširenja RTU-a u TS 35/10 kV Ilijašu)
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-213-3-192/19
Usluge održavanja teretnih vozila sa hidrauličnom nadgradnjom koje se ne mogu predvidjeti
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-207-3-193/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-249-3-241/19
Izvođenje radova na podbušivanju/horizontalnom bušenju ispod korita rijeke Sokoluše u Gračanici, zbog potrebe provlačenja elektroenergetskih kablova kroz zaštitne cijevi ispod korita rijeke, za potrebe izgradnje 10(20) kV kablovskih vodova Radna zona 1 i Radna zona 2, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-248-3-240/19
Građevinski radovi – iskopi i zatrpavanje, općine Lukavac i Čelić, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla, OP EDTZ-52/19
Usluge održavanja teretnih vozila nosivosti do 3.5 tone, nepredviđene usluge (kvarovi)
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-2-206-3-187/19
Rekonstrukcija prostora i uređenje enterijera Centra za potrošače u PTZ Podružnice „Elektrodistribucija” Sarajevo
Obavještenje o nabavci broj 1437-1-3-205-3-186/19
Nabavka i ugradnja uredske opreme za opremanje poslovnog objekta u ul.Krupska bb
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI 1421-1-1-294-3-277/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-243-3-236/19
Nabavka i usputna ugradnja SN postrojenja tip RMU sa motornim pogonom, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-245-3-237/19
Rekonstrukcija priključaka sa izmještanjem nepristupačnih mjernih mjesta sa djelimičnom isporukom materijala, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-3-241-3-234/19
OP EDTZ-55/19 - Izgradnja skladišta za opasni/neopasni otpad u poslovnom krugu Mitra Trifunovića Uče br.5, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Radovi na sanaciji fasade i ograde na objektu TS 35/10 kV „12 April“ Zenica za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-340-3-196/19
Vodoinstalaterski radovi na održavanju poslovnih objekata za područje ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-338-3-194/19
Radovi na održavanju klima uređaja u poslovnim objektima na području ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-337-3-193/19
Građevinsko-zanatski radovi na održavanju poslovnih objekata na području ZDK i SBK Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-335-3-192/19
Nabavka rezervnih dijelova za postrojenja i sklopne aparate za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-334-3-189/19
Nabavka 24 kV postrojenja u TS 35/10 kV Travnik i prateće opreme sa projektovanjem, izvođenjem građevinskih radova i ugradnjom opreme za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-331-3-188/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-235-3-228/19
Nabavka, transport i ugradnja uredskog namještaja i opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, KZ-255/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-235-3-228/19
Nabavka, transport i ugradnja uredskog namještaja i opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, KZ-255/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-235-3-228/19
Nabavka, transport i ugradnja uredskog namještaja i opreme, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija” Tuzla, KZ-255/19
Radovi na sanaciji ograde i izrada nove ulazne kapije u krugu TS 35/10 kV "Čatići" Kakanj za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-330-3-187/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-7-1-233-3-225/19
NABAVKA SITNOG INVENTARA-ALATA, PO TENDERU KZ-228/19
Isporuka IT opreme za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-328-3-186/19
Isporuka srednjenaponskih prekidača za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija”, Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-7-1-325-3-185/19
Radovi na adaptaciji krova poslovne zgrade u PJD Kakanj
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-3-324-3-184/19
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 1426-1-1-227-3-222/19
OP EDTZ-53/19 - Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području gradova Gračanica, Srebrenik i Gradačac, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Tuzla
Isporuka materijala za održavanje vozila za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-317-3-180/19
Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Podružnice “Elektrodistribucija” Zenica
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1429-1-1-312-3-179/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Općina Bosanski Petrovac, Sanski Most i Ključ
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-279-3-260/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Općina Bosanska Krupa, Velika Kladuša i Bužim
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-278-3-259/19
Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje niskonaponskih priključaka na području Grada Bihaća i Grada Cazina
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1421-1-1-277-3-258/19
Nabavka opreme mehanizovanog širokočelnog kompleksa za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 986-1-1-311-3-385/19
Izvođenje građevinskih radova na području Kantona Sarajevo (na području općina Centar i Vogošća), OP-051/19
Obavještenje o nabavci br.1437-1-3-175-3-160/19
Nema tendera