Kupci i tržište
električne energije

U ovom dijelu možete naći osnovne informacije o tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, kategorijama kupaca koji mogu slobodno da biraju snabdjevača električne energije, kao i koje korake je potrebno poduzeti da bi postali naš kupac električne energije, bilo da ste kupac priključen na distributivnu mrežu JP EPBiH ili na distributivnu mrežu drugih elektroprivrednih kompanija koje djeluju na području Bosne i Hercegovine. Za sve dodatne informacije, kupcima je na raspolaganju tim Snabdijevanje EPBiH putem adrese snabdijevanje@epbih.ba.

Sve donedavno, proizvodnja, prijenos  i distribucija električne energije su u većini zemalja smatrani prirodnim monopolom, odnosno bili su rezervisane djelatnosti gdje konkurencija nije bila moguća. Sektor električne energije bio je organiziran kroz vertikalno organizirana preduzeća koja su bila u vlasništvu države koja je kontrolirala sve segmente obavljanja ovih elektroprivrednih djelatnosti. Reforma elektroenergetskog sektora, koja je u EU započela devedesetih godina prošlog stoljeća, a u Bosni i Hercegovini prije nekoliko godina, u osnovi se svodi na uvođenje konkurencije u elektroenergetski sektor, odnosno na otvaranje tržišta električne energije. Krajnji cilj ovih reformi je da se kroz uvođenje konkurencije postigne efikasnost, konkurentne cijene i podizanje nivoa kvaliteta električne energije.

Kako postati
kupac

Način na koji možete postati kupac električne energije JP Elektroprivreda BiH zavisi od toga da li ste kupac koji ima ili će imati priključak na prijenosnu mrežu, kupac koji će imati priključak na distributivnu mrežu ili kupac koji ima priključak na distributivnu mrežu drugih elektroprivreda u BiH, a želi da mu snabdjevač električne energije bude JP EPBiH.


Kupac koji ima ili će imati priključak na prijenosnu mrežu (naponski nivo 110 kV i viši)

Ukoliko ste kupac koji je priključen na prijenosnu mrežu i želite da vam snabdjevač električne energije bude JP Elektroprivreda BiH, dovoljno je da se obratite sa zahtjevom JP EPBiH kao vašem budućem novom snabdjevaču električne energije. Postupak promjene snabdjevača će trajati maksimalno 21 dan od trenutka podnošenja zahtjeva za promjenom snabdjevača. Za sve informacije u vezi sa promjenom snabdjevača možete se obratiti u Direkciju JP EPBiH, Sektor za snabdijevanje.


Kupac koji će imati priključak na distributivnu mrežu (naponski nivo do 110 kV) JP EPBiH

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo je ovlašteni distributer električne energije u sedam kantona Federacije BiH.

KantonOvlašteni distrbuter električne energije
Unsko-sanskiPodružnica "Elektrodistribucija" Bihać
Hercegovačko-neretvanskiPodružnica "Elektrodistribucija" Mostar
SarajevskiPodružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo
Bosansko-podrinjskiPodružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo Poslovna jedinica Goražde
TuzlanskiPodružnica "Elektrodistribucija" Tuzla
Zeničko-dobojskiPodružnica "Elektrodistribucija" Zenica
SrednjobosanskiPodružnica "Elektrodistribucija" Zenica Poslovna jedinica Travnik

Putem navedenih elektrodistributivnih podružnica možete:

 • Postati novi kupac/proizvođač električne energije, odnosno dobiti prethodnu elektroenergetsku saglasnost, elektroenergetsku saglasnost, obezbijediti priključenje na distributivnu mrežu, te potpisati ugovore o priključenju, o korištenju distributivne mreže i o snabdijevanju električnom energijom. 
 • Kao postojeći kupac električne energije, ako je potrebno, podnijeti zahtjev za izdavanje saglasnosti za izmjenu uvjeta priključenja ili promjenu priključka za električnu energiju. 

Prije izgradnje svih građevinskih objekata, zakonski propisi nalažu pribavljanje saglasnosti distributera električne energije. Ove saglasnosti su potrebne da bi se obezbijedila sigurnost svih podzemnih instalacija, da novo gradilište ili objekat ne bi ugrozili snabdijevanje postojećih korisnika električne energije, kao i da se planira i obezbijedi legalan priključak za novog krajnjeg kupca/proizvođača električne energije. 

Za lakše podnošenje zahtjeva i razumijevanje procesa izrade saglasnosti, izgradnje priključka do potpisivanja ugovora, na ovoj stranici možete naći tri grupe tipskih obrazaca, čiji naziv i sadržaj potpuno odgovaraju procesu i specifičnim potrebama novog ili postojećeg krajnjeg kupca/proizvođača električne energije:


Kupac koji ima priključak na distributivnu mrežu drugih elektroprivreda u BiH, a želi da mu snabdjevač električne energije bude JP EPBiH

Ukoliko ste priključeni na distributivnu mrežu drugih elektroprivreda u BiH, odnosno drugih elektrodistributivnih preduzeća, a želite postati kupac električne energije JP EPBiH, dovoljno je da se obratite sa zahtjevom JP EPBiH kao vašem budućem novom snabdjevaču električne energije. Postupak promjene snabdjevača trajat će maksimalno 21 dan od trenutka podnošenja zahtjeva za promjenom snabdjevača. Za sve informacije u vezi s promjenom snabdjevača možete se obratiti nadležnim podružnicama. 

Kategorije
kupaca

Kupci električne energije su prema naponskom nivou na koji su priključeni i grupama potrošnje podijeljeni u sljedeće kategorije: kupci priključeni na 110 kV i više, kupci priključeni na 35 kV, kupci priključeni na 10 kV i kupci priključeni na 0,4 kV.

Kupci električne energije su prema naponskom nivou na koji su priključeni i grupama potrošnje podijeljeni u sljedeće kategorije:

 • Kupci priključeni na 110 kV i više
 • Kupci priključeni na 35 kV
 • Kupci priključeni na 10 kV
 • Kupci priključeni na 0,4 kV
Kupci koji su priključeni na naponski nivo 0,4kV podijeljeni su u sljedeće kategorije:

 • Domaćinstva
  • I tarifna grupa (jednotarifni)
  • II tarifna grupa (dvotarifni)
 • Ostala potrošnja
  • I tarifna grupa (kupci sa mjerenjem snage)
  • II tarifna grupa (kupci bez mjerenja snage)
  • III tarifna grupa (jednotarifni - jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca...)
  • IV tarifna grupa (dvotarifni - jaslice, vrtići, domovi za smještaj djece i staraca...)
  • V tarifna grupa (jednotarifni ili dvotarifni bez uklopnog sata, vršno opterećenje manje ili jednako 23 kW)
 • Javna rasvjeta
 
 

Tržište električne
energije

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci čime ostvaruju pravo na slobodan izbor svog snabdjevača.

Od 01.01.2015. godine svi krajnji kupci električne energije su kvalifikovani kupci čime ostvaruju pravo na slobodan izbor svog snabdjevača.

U skladu sa dozvolom za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom izdatom od strane FERK-a, JP EPBiH ima sljedeće uloge:

 • snabdijevanje krajnjih kupaca koji su na tržištu slobodno izabrali snabdjevača električnom energijom
 • snabdijevanje krajnjih kupaca koji na tržištu nisu odabrali snabdjevača (usluga javnog snabdijevanja)
 • snabdijevanje krajnjih kupaca u slučaju kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom (usluga rezervnog snabdijevanja)
Javni snabdjevač
Javni snabdjevač
Krajnji kupci električne energije iz kategorije potrošnje domaćinstvo i ostala potrošnja na 0,4 kV (mala preduzeća i komercijalni kupci), koji na tržištu nisu odabrali snabdjevača imaju pravo na snabdijevanje električnom energijom standardnog kvaliteta po ekonomski opravdanim, lako i jasno usporedivim i transparentnim cijenama u okviru pružanja univerzalne usluge od javnog snabdjevača.
Detaljnije
Rezervni snabdjevač
Rezervni snabdjevač
Rezervni snabdjevač je snabdjevač koji ima obavezu kvalifikovanog kupca snabdijevati električnom energijom, u periodu ne dužem od 60 dana, kada odabrani snabdjevač prestane da vrši snabdijevanje kvalifikovanog kupca električnom energijom. Javne i rezervne snabdjevače u Federaciji BiH je imenovala Vlada Federacije BiH.
Detaljnije