145,8 miliona KM za zaštitu okoliša

145,8 miliona KM za zaštitu okolišaZa projekte iz domena zaštite okoliša i prirodnih resursa, JP EPBiH je u prošloj godini izdvojila 145.851.768 KM. U Izvještaju o zaštiti okoliša JP Elektroprivreda BiH za 2011.godinu, navedeno je da je u cilju smanjenja emisije zagađujućih materijala iz termoelektrana „Kakanj“ i „Tuzla“, u modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i naknade za zagađenje zraka, uloženo 116,7 miliona KM. JP EPBiH je u projekte zaštite okoliša i prirodnih resursa na području Hidroelektrana na Neretvi i elektrodistribucije, vodne naknade, projekte iz oblasti kapitalnih investicija i realizaciju programa Power IV, investirala više od 29 miliona KM.

                                                145,8 miliona KM za zaštitu okoliša

 

Za projekte iz domena zaštite okoliša i prirodnih resursa, JP EPBiH je u prošloj godini izdvojila 145.851.768 KM. 

 

U Izvještaju o zaštiti okoliša JP Elektroprivreda BiH za 2011.godinu, navedeno je da je u  cilju smanjenja emisije zagađujućih materijala iz termoelektrana „Kakanj“ i „Tuzla“, u modernizaciju i rekonstrukciju postojećih objekata i naknade  za zagađenje zraka,  uloženo 116,7 miliona KM.

 

JP EPBiH je u projekte  zaštite okoliša i prirodnih resursa na području Hidroelektrana na Neretvi i elektrodistribucije, vodne naknade, projekte iz oblasti kapitalnih investicija i realizaciju programa Power IV, investirala više od 29 miliona KM.

 

S obzirom na to da je zaštita okoliša značajna komponenta poslovne politike JP EPBiH,  investiciona ulaganja u ovoj oblasti odnose se na kontinuirano poboljšanje uticaja na okoliš, monitoring i smanjivanje emisije polutanata i štetnih supstanci u zrak, vodu i zemljište, rekultivaciju deponija produkata sagorjevanja iz termoelektrana te napuštenih površinskih i jamskih kopova, adekvatno upravljanje štetnim, opasnim i otpadnim materijama do konačnog zbrinjavanja na okolinski prihvatljiv način, te procjenu rizika i sigurnosti za okoliš.