67 godina Elektroprivrede BiH

JP Elektroprivreda BiH obilježava 7. septembar - Dan osnivanja Preduzeća. Proizvodnja električne energije prisutna je u Bosni i Hercegovini kao djelatnost više od sto godina. Počela je 1888. godine, u rudniku uglja u Zenici, a u istom gradu je 1894. godine osnovano i prvo preduzeće za proizvodnju i dostavu električne energije. Osnivanje sadašnjeg Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u pravno-organizacionom pogledu veže se za Uredbu Narodne Vlade Bosne i Hercegovine o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. avgusta 1945. godine i 7. septembar 1945.godine, datum stupanja na snagu ove Uredbe.

JP Elektroprivreda BiH obilježava 7. septembar - Dan osnivanja Preduzeća.  

Proizvodnja električne energije prisutna je u Bosni i Hercegovini kao djelatnost više od sto godina. Počela je 1888. godine, u rudniku uglja u Zenici, a u istom gradu je 1894. godine osnovano i prvo preduzeće za proizvodnju i dostavu električne energije.

Osnivanje sadašnjeg Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u pravno-organizacionom pogledu veže se za Uredbu Narodne Vlade Bosne i Hercegovine o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30. avgusta 1945. godine i  7. septembar 1945.godine, datum stupanja na snagu ove Uredbe.

 
U 67 godina postojanja elektroprivredno preduzeće Elektroprivreda BiH prolazilo kroz  brojne organizacione transformacije i razvojne faze.

Od 1993. godine, Elektroprivreda BiH  posluje pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH.


U toku 2004. godine  izvršena je privatizacija državnog kapitala u visini od 10 % ukupnog temeljnog kapitala Preduzeća, putem javne ponude dionica.U skladu s tim, Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je preregistrovano u dioničko društvo.

 
2009. godine, zaključenjem ugovora o vođenju poslova, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je sa 7 rudnika uglja- zavisnih društava po kapitalu povezana u Koncern EPBiH,  u kojem ima status Vladajućeg društva.


Danas je JP Elektroprivreda BiH najveća elektroprivredna kompanija u BiH koja električnom energijom snabdijeva više od 707 hiljada kupaca na prostoru FBiH. Veličina Elektroprivrede BiH ogleda se u tehničkim kapacitetima, proizvodnim i ekonomskim pokazateljima uspješnosti. Snaga Preduzeća je njegovih više od 4.800 zaposlenika, raznih profila i stepena stručnosti, zaslužnih za sve njegove uspjehe.


Planovi Elektroprivrede BiH predviđaju snažan poslovni razvoj u budućnosti, uključujući „ozdravljenje“ rudnika financijskim ulaganjima koja će rezultirati povećanjem proizvodnje, smanjenjem troškova, humanizacijom uslova rada i u konačnici dovesti do pozitivnog poslovanja  rudnika u Koncernu EPBiH.

Elektroprivreda BiH je orijentirana i na izgradnju novih kapaciteta u oblasti proizvodnje električne energije. U skladu s Dugoročnim planom razvoja proizvodnih elektroenergetskih objekata, odlukama Vlade FBiH i nadležnih institucija JP Elektroprivreda BiH razvija projekte za izgradnju kapitalnih proizvodnih objekata.

Prioritetni projekti su: Blok 7 u TE „Tuzla“, Blok 8 u TE „Kakanj“,  HE Vranduk i HE Janjići na rijeci Bosni, HE Ustikolina na rijeci Drini, HE Kruševo sa HE Zeleni Vir na rijeci Bioštici, mHE na slivu rijeke Neretvice i  Vjetroelektana Podveležje.

Kroz planove izgradnje proizvodnih objekata, JP Elektroprivreda BiH nastoji postići višestruko korisne efekte, među kojima su sigurnost snabdijevanja električnom energijom, proizvodnju iz obnovljivih izvora, što je značajno sa stanovišta zaštite okoliša i međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina. Kroz vlastiti razvoj, cilj JP Elektroprivreda BiH je poticati zapošljavanje, jačati privredu i dalje biti pokretač razvoja Bosne i Hercegovine.