U Direkciji uspješno okončan prvi nadzorni audit integriranog sistema upravljanja

U Direkciji JP Elektroprivreda BiH, 13. marta 2014. godine, uspješno je proveden prvi nadzorni audit prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007.

Nakon obilaska svih planiranih organizacionih jedinica i izvršenog detaljnog uvida u implementaciju zahtjeva standarda, ovlašteni auditori certifikacijske kuće TÜV NORD ocijenili su implementaciju i primjenu zahtjeva  standarda uspješnom.

Konačna ocjena audit tima je da se integrirani sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda EN ISO 9001:2008 i OHSAS 18001:2007 kontinuirano održava i poboljšava.

Pozitivni rezultati audita i priznanje certifikacijske kuće dokaz su visokog nivoa organizacije poslovanja, pružanja usluga, osiguranja zdravlja i sigurnosti u radu u JP Elektroprivreda BiH.

Također, uspješno okončan prvi nadzorni audit integriranog sistema upravljanja, podstrek je za dalja poboljšanja sistema upravljanja kvalitetom,  zdravljem i sigurnošću u radu.