Stručni skup :Djelatnost distribucije u svjetlu prestrukturiranja elektroenergetskog sektora

S ciljem što potpunijeg informisanja zaposlenika o predstojećim promjenama koje će se, kao dio procesa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH desiti i u elektrodistributivnoj djelatnosti JP Elektroprivreda BiH, u Zenici je u periodu od 09. Do 10. aprila 2014. godine, održan stručni skup pod nazivom „Djelatnost distribucije električne energije u svjetlu prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH“.

 Očekivane promjene u ulozi i poziciji distributivne djelatnosti posljedica su otvaranja tržišta električne energije u našoj zemlji koje treba da nastupi od 01. januara 2015. godine.

 Otvaranje tržišta u osnovi znači da će kupci iz svih kategorija potrošnje imati pravo da izaberu svog snabdjevača električnom energijom pri čemu Operator Distributivnog Sistema, kao subjekt koji  obavlja djelatnost distribucije električne energije, mora da omogući što efikasnije funkcionisanje svih procesa koji će se dešavati na tom tržištu.

  Ova uloga Operatora Distributivnog Sistema između ostaloga podrazumijeva neutralnost i transparentnost u odnosu na  sve potencijalne snabdjevače koji posluju u njegovom području djelovanja i u odnosu na raniji period  posebno će porasti njegov značaj u segmentu prikupljanja i upravljanja relevantnim tržišnim informacijama.

Na Stručnom skupu je predstavljeno  ukupno osam različitih tema, organiziranih u okviru slijedećih cjelina:
- Zadaci i odgovornosti Operatora Distributivnog Sistema na maloprodajnom tržištu
- Prestrukturiranje elektroenergetskog sektora i EPBiH
- Strategijski i dugoročni plan EPBiH sa posebnim osvrtom na djelatnost distribucije
- Studijsko – istraživačke aktivnosti u djelatnosti distribucije i informatizacija osnovnih procesa

Izlagači na skupu su bili zaposlenici iz Sektora za prestrukturiranje i reinžinjering, Sektora za strateški razvoj, Sektora za distribuciju i iz podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica.
U radu Stručnog skupa su učestovovali zaposlenici djelatnosti distribucije iz svih elektrodistributivnih podružnica, Sektora za distribuciju,  predstavnici SEER-a te gosti iz distributivne djelatnosti JP Elektroprivreda HZHB. Ukupno je registrovano više od 90 učesnika skupa.