32. Skupština JP EPBiH usvojila izvještaje o poslovanju

Trideset i druga Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo usvojila je Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2013. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, Izvještaj vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

U  usvojenom Izvještaju o poslovanju  prezentirani su pozitivni poslovni rezultati za 2013. godinu u kojoj je Elektroprivreda BiH ostvarila rekordnu proizvodnju električne energije u iznosu 7.437,0  GWh , rekordan prihod viši od milijardu KM i dobit veću od 37 miliona KM. 

Skupština Elektroprivrede BiH donijela je Odluku o raspodjeli dobiti za 2013. godinu, koja će biti usmjerena za nova investiciona ulagnja, te odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva  rudnike uglja u svrhu nabavke sistema jamske telefonije.

Za prestrukturiranje i urgentnu sanaciju šteta uzrokovanih poplavama odobrene su novčane pozajmice  Zavisnom društvu Rudnici uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla u iznosu 8 miliona KM i RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik u iznosu 2 miliona KM.

Odluka o izboru preferiranog ponuđača u postupku izbora Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Blok 7 - 450 MW u TE „Tuzla“  odlukom većine dioničara Skupštine JP Elektroprivreda BiH  nije usvojena,s tim što  Federalno ministarstvo energije, rudarstva  i industrije podržava Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na izboru Projektnog partnera za zajedničko ulaganje u Projekat Bloka 7 – 450 MW u TE Tuzla i istu će uputiti Vladi Federacije BiH na saglasnost.