Podrška Predstavničkog doma FBiH za izgradnju Bloka 7 Konzorcij CCCG i GEDI preferirani ponuđač

JP Elektroprivreda BiH dobila je saglasnost Predstavničkog doma FBiH na predloženi izbor Konzorcija Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Gunagdong Electric Power Desing Institute (GEDI) China, za preferiranog ponuđača u postupku izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekt izgradnje Bloka 7. Izborom preferiranog ponuđača stvaraju se uslovi za početak Četvrte faze tenderskog postupka – proces finalizacije i početak izgradnje.


JP Elektroprivreda BiH dobila je saglasnost Predstavničkog doma FBiH na predloženi izbor Konzorcija Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Gunagdong Electric Power Desing Institute (GEDI) China, za preferiranog ponuđača u postupku izbora projektnog partnera za zajedničko ulaganje u projekt izgradnje Bloka 7. Izborom preferiranog ponuđača stvaraju se uslovi za početak Četvrte faze tenderskog postupka – proces finalizacije i početak izgradnje.

Predstavnički dom FBiH je uz prihvatanje Informacije o aktivnostima na izboru projektnog  partnera za zajedničko ulaganje u projekat izgradnje Bloka 7 450 MW u TE Tuzla,  i davanja saglasnosti na predloženi izbor Konzorcija Gezhouba Group Company Limited (CGGC) i Gunagdong Electric Power Desing Institute (GEDI) China, za preferiranog ponuđača, obavezao    Vladu FBiH  da Parlament FBiH redovno informiše o provođenju aktivnosti na izboru projektnog partnera, te da Paramentu na razmatranje  pravovremeno dostavi odgovarajuća dokumenta i akta, uključujući i potrebne ugovore radi davanja saglasnosti ili donošenje odgovarajućih odluka u skladu sa važećim zakonima.

Informaciju o provedenim aktivnostima na izboru projektnog partnera i ponudu Konzorcija CGGC i GEDI,China, poslanicima je prezentirao dr.Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.

„Blok 7 ostaje u 100-postotnom vlasništvu Elektroprivrede BiH. U 100-postotnom vlasništvu je i njegova snaga i proizvedena električna energija. Konzorcij CGGC i GEDI,China, koji nudi opremu evropskih proizvođača Alstoma i Siemensa, je izvođač radova po principu ključ u ruke. Ponuđena cijena je 785,6 miliona Eura. Ponuđeni model finansiranja podrazumijeva 15 posto učešća Elektroprivrede BiH,  dok bi preostalih 85 posto bila kreditna  sredstava kineske Exim banke.“- kazao je dr.Grabovica naglašavajući da značaj  izgradnje Bloka 7 treba posmatrati  u kontekstu nužnog izlaska iz pogona trenutno aktivnih termo blokova, opstanka rudnika, osiguranja proizvodnje uglja i njegovog sigurnog plasmana, zahtjeva za smanjenje emisije štetnih plinova, stabilnosti elektroenergetskog sektora i privrednog razvoja FBiH i države BiH. 

Četvrta faza tenderskog postupka izbora projeketnog partnera za zajedničko ulaganje podrazumijeva  potpisivanje  Sporazuma o projektnoj saradnji - PCA, čime se utvrđuju Osnovni principi partnerstva na izgradnji i Plan implementacije kompletnog projekta izgradnje Bloka 7. U procesu finalizacije, na osnovu usvojenih principa u PCA, sliejdi usaglašavanje ugovora o izgradnji, finansiranju, prodaji električne energije, snabdijevanju ugljem i Ugovora o pogonu i održavanju. Potpis Ugovora o projektnom partnerstvu i početak izgradnje, uslijediće nakon očitovanja Parlamenta FBiH o projektu (po osnovu Zakona o električnoj energiji i Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBiH) i očitovanja Vlade FBiH i Skupštine JP Elektroprivreda BiH na prijedlog izbora Projektnog partnera.