Vlada FBiH odobrila kredit EIB –a za HE ¨Vranduk¨

Vlada Federacije BiH donijela je na 148. sjednici održanoj 12. januara 2015. godine u Sarajevu, Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH u iznosu 37,5 miliona eura za izgradnju Hidroelektrane „Vranduk”. Odluka je donesena na osnovu Ugovora o financiranju između Evropske investicijske banke (EIB) i Bosne i Hercegovine.

 Federacija BiH će sredstva, na kreditnom osnovu, prenijeti na JP Elektroprivreda BiH kao krajnjeg korisnika i dužnika po ovom kreditnom zaduženju. Kredit je s rokom otplate   25 godina i uz mogućnost odgode plaćanja prve rate do šest godina. Donošenjem ove Odluke stvoreni su uslovi za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH, a potom i Podugovora između FBiH i JP Elektroprivreda BiH.

 

 

U daljoj proceduri,  Odluka će biti dostavljena Parlamentu FBiH na usvajanje.

U toku je evaluacija konačnih ponuda dostavljenih na Međunarodni javni poziv JP Elektroprivreda BiH za izgradnju Hidroelektrane „Vranduk“, a koji se odnosi na izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekat), isporuku i montažu opreme, izvođenje građevinskih radova, testiranje postrojenja i puštanje u pogon.

Projekat HE ¨Vranduk¨ se finansira iz vlastitih i kreditnih sredstava međunarodnih finansijskih institucija – Evropske banke za obnovu i razvoj  i Evropske investicione banke u iznosu 63,5 miliona eura od čega kredit EIB  37,5 miliona eura i EBRD 26 miliona eura.


HE ¨Vranduk¨ je važna s aspekta zaštite okoliša i stabilnosti sistema, povećanja proizvodnje i pouzdanosti u snabdijevanju kupaca električnom energijom.