Javna rasprava o Nacrtu Mrežnih pravila distribucije JP EPBiH

U Direkciji JP Elektroprivreda BiH , 15. januara 2015. godine, održana je Javna rasprava o Nacrtu mrežnih pravila distribucije JP Elektroprivreda BiH. Enver Jamak, voditelj postupka opće javne rasprave o Nacrtu Mrežnih pravila predstavio je Nacrt Mrežnih pravila distribucije JP Elektroprivreda BiH kojim se uređuje pogon i način upravljanja elektrodistributivnom mrežom u elektroenergetskom sistemu u nadležnosti JP Elektroprivreda BiH.

Mrežnim pravilima posebno se propisuju tehnički i drugi uslovi za priključak korisnika na mrežu, siguran pogon elektroenergetskog sistema radi pouzdanog snabdijevanja kvalitetnom električnom energijom,  te međusobno povezivanje i djelovanje mreža.

Pravila regulišu priključenje na mrežu svih zainteresovanih korisnika,  postupke pri pogonu elektroenergetskog sistema u kriznim stanjima te planiranje razvoja i izgradnje distributivnog sistema.

 

Prelaznim i završnim odredbama je predviđeno da obavezu primjene  Mrežnih pravila, nakon formiranja, preuzima Zavisno društvo Operator distributivnog sistema (ODS) u sastavu vertikalno integrisanog Društva JP EPBiH.

  

Osim sugestija i komentara koji su  se mogli čuli tokom rasprave, sve primjedbe sugestije i komentare na Nacrt Mrežnih pravila distribucije mogu se dostaviti u pisanoj formi do 23. januara 2015. godine.

U roku od deset dana od održavanja javne rasprave biće sačinjen izvještaj o održanoj javnoj raspravi, a u roku od deset dana od isteka roka za davanje pisanih komentara biće sačinjen izvještaj o primljenim i usvojenim komentarima zainteresovanih lica sa obrazloženjem.

 
Nakon okončanja navedenih aktivnosti Uprava Društva će utvrditi konačan Nacrt Mrežnih pravila distribucije JP Elektroprivreda BiH koji će uputiti Nadzornom odboru na razmatranje i utvrđivanje prijedloga Mrežnih pravila.
 
Utvrđeni Prijedlog Mrežnih pravila zajedno sa izvještajima Uprava Društva će dostaviti Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH.
 
 Mrežna pravila predlaže Operator distribustivnog sistema , a donosi  Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH.

 

U ime Uprave JP Elektroprivreda BiH, Admir Andelija izvršni direktor za distribuciju pozdravio je učesnike javne rasprave  predstavnike Elektroprijenosa BiH,  Regulatorne komisije za energiju u FBiH, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, JP Elektroprivreda HZHB  te distributivnih podružnica JP EPBiH.