Energetski samit: Reforme energetskog sektor važne za evropski put BiH

Članovi Uprave JP Elektroprivreda BiH i eksperti iz različitih oblasti u JP EPBiH učestvovali su u radu Energetskog samita - Investiranje u sektor energije (EIA) koji je u organizaciji USAID-a, a pod pokroviteljstvom Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku RS, održan 15. i 16. aprila 2015. godine u Neumu.

 

Amil Kamenica, izvršni direktor za kapitalne investicije i Mustafa Beća, rukovodilac Sektora za distribuciju – operater, učestvovali su u radu panela Prepreke za investiranje u elektroenergetski sektor u BiH i Mehanizam balansiranja u BiH; Regionalno tržište električne energije.

 U okviru teme maloprodajno tržište električne energije i nove uloge operatora distributivnog sistema o tržištu i maloprodajnom tržištu električne energije u BiH govorio je Mirsad Šabanović, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu.

Zaključak Samita u Neumu je da će reforme u oblasti energetike i razvoja tržišta električne energije biti jedne od najvažnijih za BiH  u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Učesnici Samita, predstavnici elektronergetskog sektora na državnoj razini i razini entiteta, su saglasni da postoje brojne prepreke kada je riječ o razvoju sektora u BiH, posebno u procesu    dobijanje dozvola i saglasnosti nužnih za investiranje.   

Putem prezentacija, panel diskusija i radionica razgovarano je o aktuelnim temama - reforme energetskog sektora, liberalizacija tržišta električnom energijom, uvođenje obnovljivih izvora i uklanjanje prepreka za investiranje i energetska efikasnost.

U okviru tehničkih sesija razgovarano je o smanjenju emisija iz elektrana u BiH, proizvodnji električne energije iz biomase, novim ulogama operatora distributivnih sistema, te integraciji obnovljivih izvora električne energije u tržište.

Samitu su prisustvovali predstavnici državnih i entitetskih ministarstava iz oblasti energetike, elektroprivreda u BiH, Operatora distributivnog Sistema (NOS), regulatornih komisija iz BiH i regije, privrednih komorea, malih i srednjih preduzeća iz energetskog sektora, te investitori, predstavnici udruženja potrošača, nevladinog sektora, Energetske zajednice itd.

Sarajevo, 17.04.2015.