EP BIH i RTV FBIH zaključile Memorandum o razumijevanju

Dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH i Džemal Šabić, generalni direktor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su Memorandum o poslovnom razumijevanju kojim se definiraju principi poslovne saradnje i dodatni angažman na povećanju efikasnosti naplate RTV takse na teritoriji Federacije, odnosno, Bosne i Hercegovine.

Strane, potpisnice Memoranduma, saglasne su da se na računima za električnu energiju, za kategoriju domaćinstva na cjelokupnoj teritoriji BiH, pored aktuelnih, zakonom i posebnim aktima propisanih stavki, uvrsti i iznos RTV takse definiran odgovarajućim aktima.
U narednom periodu predstoji intenziviranje aktivnosti na donošenju odgovarajućih zakonskih propisa i akata na nivou Federacije BiH i BIH, od strane nadležnih organa i institucija,  što bi  predstavljalo pravni osnov i preduslov za realizaciju odredbi ovog Memoranduma.