Usvojen Izvještaj o poslovanju EPBiH za 2014. godinu

Predstavnici dioničara, usvojili su na 35. Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, održanoj 25. juna 2015. godine u Sarajevu, Izvještaj o poslovanju JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za 2014. godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i Odbora za reviziju o reviziji finansijskih izvještaja, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Izvještaj o radu Odbora za reviziju.

 

 Elektroprivreda BiH je u 2014. godini, ostvarila prihod u iznosu 980,8 miliona KM i dobit 3,2 miliona KM. 

 

Predstavljajući Izvještaj o poslovanju,dr. Elvedin Grabovica, generalni direktor Elektroprivrede BiH je istakao da su na poslovni rezultat kompanije u značajnoj mjeri utjecale i naknade nametnute donošenjem novih zakona, posebno Zakona o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona, a što je stvorilo novo opterećenje poslovanju kompanije.

 

 

Proizvodnjom 7.404 GWh električne energije u 2014. godini, treći put u mandatu aktuelne Uprave, ostvarena je rekordna proizvodnja električne energije Elektroprivrede BiH u poslijeratnom periodu,  naglasio  je dr. Grabovica i dodao da je uz rast proizvodnje, ostvaren i najviši stepen naplate u posljednjih 10-tak godina.

 

Elektroprivreda BiH je u 2014. godini izvršila nabavku uglja u količini 5,81 miliona tona.

 

Tokom 2014. godine, u djelatnostima proizvodnje i distribucije električne energije realizovane su investicije u iznosu 123,8 miliona KM.

 

U oblasti kapitalnih investicija provođene su pripremne aktivnosti s ciljem početka izgradnje novih proizvodnih objekata (izrada investiciono tehničke dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti, vođenje postupaka za dodjelu koncesija, eksproprijacija zemljišta, zatvaranje finansijske konstrukcije, pripreme tenderske dokumentacije).

 

U 2014. godini svi kupci Elektroprivreda BiH su uredno snabdijeveni električnom energijom.

 

Skupština Elektroprivrede BiH je donijela i odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu i realokaciji planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane EPBiH za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja za period  2015. - 2017. godine.

 

Predstavnici dioničara su usvojili  i odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva rudnike  ¨Zenica¨, ¨Kreka¨,¨Kakanj¨, ¨Đurđevik¨,¨Breza¨ ¨Abid Lolić¨ i ¨Gračanica¨.