Održana Skupština JP Elektroprivreda BiH

Trideset i šesta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, održana 26. augusta 2015. godine u Sarajevu donijela je Odluku o razrješenju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo radi isteka perioda na koji su imenovani - Envera Agića, Jakuba Dinarevića, Bahrudina Šarića, Davorina Koraća, Nedžada Bukvara, Selvedina Subašića i Fejsala Hrustanovića.

 Na Skupštini Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH  d.d.- Sarajevo donesena je i Odluka o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo. 

Ispred državnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, u svojstvu vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH  d.d. - Sarajevo imenovani su Enver Agić, Milenko Obad, Selvedin Subašić, Izudin Džafić, Elvir Nezirević i Jakub Dinarević, dok je na mandatni period od četiri godine, za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH  d.d. - Sarajevo, ispred grupe dioničara sa preko  5 procenata dionica sa pravom glasa, imenovan Tarik Karić.

Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH – d.d.- Sarajevo donijela je Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo. Izmjene i dopune članova 76., 77., i 86. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, su izvršene u skladu sa novom Uredbom Vlade FBiH o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH ( „Službene novine Federacije BiH“ broj 44/15), koja je stupila na snagu 11.06.2015. godine.

Na Trideset i šestoj Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo usvojena je i Odluka o odobravanju prijedloga Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Hotela ELBiH d.d. Makarska.

Nakon izbora i imenovanja članova, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo.