Vlada FBiH - Prethodana saglasnost NO JP Elektroprivreda BiH za imenovanje članova Uprave

Vlada FBiH na sjednici održanoj 12. februara 2016. godine u Mostaru dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Elektroprivreda BiH – d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo u sastavu Bajazit Jašarević (generalni direktor), Nevad lkanović (izvršni direktor za proizvodnju), Mensura Zuka (izvršna direktorica za pravne i kadrovske poslove), Senad Salkić (izvršni direktor za kapitalne investicije), Muhamed Ražanica (izvršni direktor za ekonomske poslove) i Esed Džananović (izvršni direktor za distribuciju).

 

Također Vlada FBiH je zadužila Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo da poduzme aktivnosti i donese odgovarajuće akte za poništenje javnog konkursa objavljenog  14.oktobra 2015. godine u dijelu koji se odnosi na poziciju izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu - i da, donese Odluku o njegovom ponovnom raspisivanju.

 

 

 Prethodno se Vlada upoznala s predloženom listom kandidata za članove Uprave - generalnog i izvršnih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i izvještajem Komisije za provođenje javnog konkursa za imenovanje članova Uprave.