Nadzorni odbor imenovao članove Uprave JP EPBiH

Na 17. sjednici, održanoj 24.02.2016. godine, Nadzorni odbor je donio odluke o imenovanju generalnog direktora i članova Uprave JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo na mandatni period od 4 godine, počev od 01.03.2016. godine.

Imenovani su: Bajazit Jašarević za Generalnog direktora, dr.sci. Nevad Ikanović za Izvršnog direktora za proizvodnju, Esed Džananović za Izvršnog direktora za distribuciju, Muhamed Ražanica za Izvršnog direktora za ekonomske poslove, Mensura Zuka za Izvršnog direktora  za pravne i kadrovske poslove i dr.sci. Senad Salkić za Izvršnog  direktora  za kapitalne investicije.

U svojstvu vršioca dužnosti na poziciji Izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu ostaje mr.sci. Džemo Borovina, do završetka konkursne procedure, a ne duže od 6 mjeseci (počev od 21.01.2016. godine).

Sarajevo, 04.03.2016.