Nove investicije u rudnike „Kreka“ i „Đurevik“

Dr. Sci. Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju u JP Elektroprivreda BiH d.d.– Sarajevo predstavio je 8. marta 2016. godine, u RU „Kreka“ , Plan investiionih ulaganja u rudnike „Kreka“ i „Đurđevik“ za period od 2016- do 2018. godine

Ukupna investiciona ulaganja u rudnike Koncerna EPBiH  u trogodišnjem periodu iznosiće 329,7 miliona KM , od čega RU “Kreka“ 158,3 milion KM i RMU „Đurđevik“ 35,6 miliona KM.

Tokom prezentacije kojoj su prisustvovali Fadil Novalić, premijer FBiH, Nermin Džindić, ministar  energije, rudarstva i industrije u Vladi FBiH,  Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH d.d- Sarajevo, članovi uprava JP Elektroprivreda BiH  i rudnika „Kreka“ i „Đurđevik“ te zvaničnici Tuzlanskog kantona i Grada Tuzla, rečeno je da će sredstva biti investirana u nabavku opreme i mehanizacije, izgradnju novih rudarskih objekata i rekonstrukciju postojećih  kao i investicione radove u postojećim i pripremu za izradu novih jamskih prostorija.

Ulaganje u rudnike će se vršiti prema strateškom značaju pojedinih rudnika za elektroenergetski sistem,  a na osnovu Elaborata o tehničko-ekonomskoj opravdanosti ulaganja.

Prioritet je zaustaviti pad u proizvodnji uglja koji je bio prisutan u periodu od 2011. do 2015. godine, donijeti program mjera za povećanje proizvodnje, podići nivo zaštite, obezbijediti dovoljne količine uglja za postrojenja Termoelektrane „Tuzla“, izvršiti reviziju invalida 2. kategorije i reviziju rezervi uglja  u rudnicima u okviru Koncerna EPBiH.

Praćenje realizacije investicionih odluka odvijat će se po modelu koje će Elektroprivreda BiH predložiti prema Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije i Vladi  FBiH.
Tokom prezentacije je istaknuta važnost smanjenja proizvodne cijene uglja kako bi se na taj način osigurala konkurentnost na tržištu.

Fadil Novalić, premijer FBiH je govorio o strategiji Vlade FBiH a to je energetska neovisnost i osiguranje konkurentnosti Elektroprivrede BiH i rudnika na tržištu.

Nermin Džindić, ministar  energije, rudarstva i indrustrije istakao je podršku Vlade  FBiH novom investicionom ciklusu Elektroprivrede BiH uz pravilan kontroling realizacije investicija i pohvalio trend povećanja proizvodnje uglja u rudnicima Koncerna EPBiH. Govoreći o važnosti utvrđivanja proizvodne cijene uglja za konkurentnost, ministar Džindić je ukazao na prakse u okruženju.

Sarajevo, 08.03.2016.