HE Vranduk – intenziviranje druge faze pripremnih radova

U okviru druge faze pripremnih radova za izgradnju hidroelektrane, koja obuhvata i izgradnju pomoćnog objekta – zagata za skretanje rijeke Bosne u rejonu brane, na dužini oko 50 metara instalisano je 75 željeznih talpi.

 

Talpama će biti spriječen prodor vode u pomoćni objekat-zagat. Prema planiranoj dinamici, a u skladu  s vremenskim prilikama, predviđeno je instalisanje 20 željeznih talpi dnevno.

 

Druga faza pripremnih radova koja uz izgradnju pomoćnog objekta-zagata obuhvata raščišćavanje terena u projektnom području, izgradnju pristupnih puteva i gradilišnih platoa, ulazi u svoju završnicu.

 

Uporedo sa radovima na izgradnji pomoćnog objekta-zagata u toku je i postavka gabiona s ciljem zaštite kosina na lijevoj obali rijeke na potezu ulazna građevina hidroelektrane-brana hidroelektrane.

 

Prema aktuelnom programu realizacije Ugovora o izgradnji HE Vranduk, izvođač radova JV Strabag AG / Končar, 04.novembra 2016.godine, trebalo bi da preda Glavni projekat Hidroelektrane, nakon čega će uslijediti njegova revizija.