HE Vranduk - Intenzivne pripreme za početak izgradnje

U skladu s planiranom dinamikom, na gradilištu HE Vranduk u toku su intenzivni radovi na izgradnji pomoćnog građevinskog objekta (zagata) u rejonu brane, kojim će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak radova na iskopavanju jame, odnosno temelja brane. Radovi se izvode u sklopu pripremnih radova druge faze, a shodno Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.

Do sada je instalisano više od 150 željeznih talpi za spriječavanje prodora vode u pomoćni objekat zagat. U narednom periodu, pri čemu će dinamiku diktirati i vremenski uslovi, vršiće se instalacija drugog reda talpi na podužnom dijelu zagata, a potom zatvaranje pomoćnog objekta najprije uzvodno, a zatim i nizvodno prema lijevoj obali rijeke Bosne. 

Polovinom novembra, prema planu, pristupiće se instalaciji trafostanica za privremeno priključenje gradilišta na elektroenergetsku mrežu, nastaviti sa izvođenjem pripremnih radova na uređenju gradilišnih platoa i pristupnih puteva, te drugim pripremnim zemljanim radovima, shodno Načelnom odobrenju za građenje. 

Sve projektne aktivnosti se odvijaju i prate od strane licenciranih kompanija i nadzornih organa. U dosadašnjoj fazi nisu registrovane ozbiljnije poteškoće u realizaciji.

Planirani datum završetka radova, odnosno puštanja HE Vranduk u pogon, je 11. novembar 2019.godine.