Radovi na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u skladu sa planiranom dinamikom

Na gradilištu HE ¨Vranduk¨ u toku su radovi na zatvaranju gornjeg dijela zagata. U prethodnim danima otvorena je lijeva strana kako bi se omogućio prolazak voda uzrokovanih padavinama u proteklom periodu. Nove količine nasipnog materijala su smještene na poziciji zagata, a osigurane su i nove količine talpi.

 

S obzirom na to da je  vodostaj rijeke Bosne znatno porastao,  ekipe na terenu ulažu napore  kako bi radovi bili okončani prema ranije utvrđenoj dinamici.

Do sada je instalisano više od 150 željeznih talpi za spriječavanje prodora vode u pomoćni objekat - zagat. 

Radovi se izvode u sklopu pripremnih radova druge faze, a shodno Načelnom odobrenju za građenje HE Vranduk.

U ovoj fazi vrši se izgradnja pomoćnog građevinskog objekta (zagata) u rejonu brane, kojim će tok rijeke Bosne biti preusmjeren i time stvoreni uslovi za početak radova na iskopavanju jame,  odnosno temelja brane.

Polovinom novembra, prema planu, pristupiće se instalaciji trafostanica za privremeno priključenje gradilišta na elektroenergetsku mrežu, nastaviti sa izvođenjem pripremnih radova na uređenju gradilišnih platoa i pristupnih puteva, te drugim pripremnim zemljanim radovima, shodno Načelnom odobrenju za građenje.